Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Alatala ɛ Alaa diine nan ɛ tan na. Xa sayaan ti, ɛ nama ɛ yɛtɛ maxaba. Ɛ nama ɛ xunna dɛ bi.
2Yama rasariɲanxin nan ɛ tan na Alatala ɛ Ala xa. A ɛ tan nan sugandixi bɔxɔn siyane birin tagi, a ɛ xa findi a gbeen na.
3Ɛ nama se xɔsixi yo don.
4Subene ni i ra, ɛ nɔɛ naxanye donɲɛ: ɲingen nun yɛxɛɛn nun siin
5nun xɛnla nun tɔkɛn nun bolen nun geya ma siin nun wonden nun yaleen e nun burunna yɛxɛɛna.
6Sube toro kanna naxan toro bɔxi ɲaxi ra, a mɔn donseen laxunma, ɛ nɔɛ ne donɲɛ nɛn.
7Koni na subene tagi, naxanye toro bɔxi ɲaxi ra, hanma naxanye donseen laxunma, ndee e yɛ ɛ nama ne don alo ɲɔgɔmɛna hanma ɲerena hanma fanyerasina. E findixi sube haramuxine nan na ɛ xa, bayo e donseen laxunma, koni e toro mi bɔxi ɲaxi ra.
8Xɔsɛn toron bɔxi, koni a mi donse laxunma, a haramuxin na a ra ɛ tan xa. Ɛ nama na suben don, ɛ mɔn nama ɛ yiin din a faxaxin na.
9Niimaseen naxanye igeni, ɛ lan ɛ xa xali yɛxɛne don naxanye e bama.
10Koni naxanye mi e bama, e xali mi e ma, ɛ nama ne don. E mi sariɲan ɛ xa.
11Ɛ nɔɛ xɔli radaxaxine birin donɲɛ nɛn.
12Koni ɛ nama itoe don: singbinna nun dugana e nun xɔlimangan
13nun bangaan nun sɛgɛn siyaan birin,
14e nun xaxaan siyaan birin
15nun dangaranfulen nun kutunxunban nun fɔxɔ ige ma xɔlina, e nun tɔxɛdi tongon siyaan birin,
16e nun kunkutunna nun fɔtɔnbunsamuran nun toxoroon
17nun yɛxɛ suxu kankon nun kankanna nun ɲinɲaxan
18nun yaya xɔnla nun saɲi xɔnla siyaan birin, e nun sarasima xɔnla nun tuyɛna.

19Niimase xunxuri gabutɛ kanna birin haramuxin na a ra ɛ xa. Ɛ nama e don.
20Koni ɛ nɔɛ niimase xunxuri gabutɛ kanna ndee donɲɛ nɛn naxanye radaxaxi.
21Ɛ nama suben don naxan faxaxi a yɛtɛ ma. Ɛ nɔɛ a soɛ xɔɲɛn yii nɛn naxan dɔxi ɛ konni, a yi a don, hanma ɛ a sara xɔɲɛ gbɛtɛne ma. Koni yama rasariɲanxin nan ɛ tan na Alatala ɛ Ala xa. I nama sii diin ɲin a nga xiɲɛ igen na.
22Ɛ na naxan birin sɔtɔ xɛɛn ma, ɛ xa na yaganna ba a ra ɲɛɛ yo ɲɛɛ.
23Ɛ xa ɛ murutun nun ɛ manpa nɛnɛn nun ɛ turen yaganna don Alatala ɛ Ala yɛtagi a na dɛnaxan sugandi a xinla matɔxɔden na alogo ɛ xa gaxu Alatala ɛ Ala yɛɛ ra waxatin birin.
24Xa na yiren makuya i ra ɲaxi ra, xa Ala bata i baraka han i mi nɔɛ na yaganna maxalɛ bayo Alatala a yire sugandixi makuya i ra a xinla matɔxɔma dɛnaxan yi,
25nayi i xa i ya yaganna masara gbetin na. I na gbetin xali Alatala i ya Ala yire sugandixini.
26Mɛnni i xa na gbetin masara sena ndee ra naxan na i kɛnɛn, ɲingene hanma yɛxɛɛne hanma manpana, naxanye birin nafan i ma. Ɛ nun i ya denbayaan yi ɛ dɛge Alatala ɛ Ala yɛtagi, ɛ yi sɛwa.
27Ɛ nama ɲinan Lewi bɔnsɔnna muxune xɔn naxanye dɔxi ɛ konne yi, bayo e mi kɛɛ bɔxɔn sɔtɔxi e gbeen na.
28Ɲɛɛ saxan yo ɲɛɛ saxan ɛ xa ɛ yaganna birin namara ɛ taane yi.
29Lewi bɔnsɔnna muxune kɛɛn mi na naxanye xa e nun xɔɲɛne nun kiridine nun kaɲa gilɛn naxanye ɛ tagi, ne birin xa fa e dɛgedeni han e yi lugo. Nayi, Alatala ɛ Ala barakan sama nɛn ɛ kɛwanle yi ɛ naxanye birin ligama.