Text copied!
CopyCompare
Wedau Mark - Deuteronomy

Deuteronomy 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ma Moses mai Israel i riwei, “Maranai Bada ami God i ruiemi dobuna i vereveremiana; Tauna au naomi ami ḡavia anatapui ina viaḡaḡana-opunei: mai Hitti, mai Girgash, mai Amori, mai Canaan, mai Perisi, mai Hivi, ma mai Jebus. Dam seven ḡaeḡaei ma vivirewapana kauai eḡa me taumi.
2Ma maranai Bada ami God taui au urami i terei ma o vovaiubai lamna taumi wei ravai ona pupuni. Eḡa maiteni aiwai babanina ona kauei; ma eḡa ona rau-nuapoapoelei.
3Eḡa awarii ona tavine. Eḡa natunatumi guguinii bo laragai ona verei da ina ravaḡi.
4Aubaina natunatumi ina raveni da Bada ina voterei ma god ḡelaui ina raudunelei. Ma Bada ana amloḡaiḡai awarimi ina nei ma ina pupunimi.
5Wenanare awari ona kauei. Ai pulo aniapuna ona viairikarikai ma ganai ona viaigwadagwadai; ma Asherah kokoitaui ona viaigaigai ma ai au menamenana ona apui.
6Aubaina Bada taumi i vinemi ma i viaiainimi Tauna aubaina. Bada rava maḡamaḡaui au dobu ma taumi i vinemi da ḡarinei.
7—Ma Bada eḡa ita rauoḡarem ma ita vinem aubaina taumi dam patarana ḡaeḡaena, eḡa me dam ḡelaui. Riwa kaua da taumi dam aburuoina au dobu.
8Wate Bada nuanuami i vaia ma parivainuaḡana bagibagina noinoimi maiteni i kauei. Ma lamna aubaina urana virewapananei panipani au orana i vai-melemi, Pharaoh - mai Egypt ai gulau awarina.
9Ona aramana-kauei da Bada ami God. Tauna ava God ma tauna God vipatutuna ma aiwai e ririwei e kaukauei. Taui da nuanuana e vaivaia ma ana babani e vovoteletelei, Tauna taui nuanuana e vaivai-kauei ma e viviaiaina-kauei i parivainuaḡani nanare da kimta tausan.
10Wate taumi da Bada o rauaḡaiḡaiei; Tauna eḡa ina volatelatemi ma ina pupunimi.
11Nanare taumi ona inana-kauei da tarawatu ma viararamana anatapui amadodo a vereveremi ona voteletelei.”