Text copied!
CopyCompare
Apanlli Kuku - Tayusima

Tayusima 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ashiriya, na Apanll Taarashipan Kanaanaa tsap siyaamsha izuuru tsapuneemis panachiya. Anush tsap tputs zapan kizpurinandari taaranaya. Hititshuch, Gergesewshuchtam, Amorrewshuchtam, Kanaanshuchtam, Feresewshuchtam, Hebewshuchtam, Jebusewshuchtam aship tsap tputs kizpurinand taarana. Siyachchimand kasiru kizpurinand taakanaya. Itaru, Apanllsha anoo ichingaroo tpachingachiya. Siysa anush kasiyarus taatssa.
2Ashiriya amb naakchus, Apanllsha siyamari kundarareetsis kasimaam wizpuree siyaam panachiya. Ashkachu, siysa tputsee nayanirintspa. Anshuchee izuuru tpachingangtsa. Mishat, anchichpa tputs pakchiyam ipuneerus tsiyatintspa.
3Anchichpat nutsas pzapaneerintspa. Ipartamtis kamuz misha kizatam anshuchpa yamamaam izuuru watsta, tángtsa.
4Watam ambinaariya ashkachus, anshuchee iparis yamakchusin, ipareetsis; Apanllee ungirtamaam watsta, táyarusin; apanllputseetsimsha ungirtachinllinaya. Ashkatssin, Apanllsha tsiyantakchu, uru siyaatsirisha wanichiya. Ashinuri kachich mtsa ashtarich ashinuri siyaa kapeetchiya.
5Itaru, siysa anush taakchus, apanllputseem, yasinaa tinama, misha patumbcheetstam tinama, ashpari sumasush kapeeteerus, mucheerus ksangtsa. Minumtiyam wayarintspa.
6Amb ashkachus, Apanlleemsha tiptsir taatssa. Watam Apanll siyaatsimari waamaa tiptsir ipusaranguwa. Tsapurunasshuchee nllitaritaatstaa tputs nda ipusarangu, siyamari Apanlleem taatssa.
7Apanll siyaa chinarangu, waana zandeeru ipusarangiya. Nda yuwamand siy tputsiris zapan taakis nda anumand ashirangiya. Watam tputs minpich tsap siyamand kasirsin wazapaninaashsha taakanaya.
8Itaru, Apanll siyaa kizpur chinarangu ipusarangiya. Watam sirútama zitaminarneetsini, Nuw siyachcheem izuuru istachima, táranguwa. Ashirucha, anoo tatsampi átu siyaa ipusarangiya. Anumand waana siyaa Ijiptosh tsap tashitungarangiya. Siyaa Ijiptoshuch kurak kiyung yacharangu, muchchureem ínarangitaa, itaru Apanllsha siyaa wizpurpata tapachindarangiya.
9Taarashipani iy Apanllirini zurampatari Apanlliritcha. Siysa anoo ayamtaati mbizarintspa. Apanlleetsimari chinangtsa. Apanll uru waanaatsi kuk zurampatari tatsamkiya. Nlluranureemtam urutamari kukoo tatsamchiya. Yuwaa tputs kukoo zurampatari payuku anoo ashchiya.
10Itaru, tputs Apanllee ngatkusin, natsakana anootssha wanichiya. ¿Antaatiya zapshtacheeja? Mikeeru ashchiri kapeeteeru kasachiya.
11Ashiriya, siynaa Apanllee kuk tatsamoongtsa. Yuwari Apanll Taarashipan waana kamachtarangu anuritam payungtsa. Ashirucha, na zar nuwsha siyaa kamachtakina, siynaa anuri tuminungtsa, nuw siyaa tina, tárangiya Móysisa. Ashiriya, na kamaneena yuwaa Apanll Israelchicheetsimari tiptsireem ipusarangu anootsi.
12Ashiriya, siy ichingarus Apanllee kamachtamarini na mazinarangus, anuritam tuminkachinareesa, Apanllsha Taarashipan siyaam urutamari kapung istachiya. Zurampatari yuwaa sirútama zitaminarinpa tsiyatarangu anuri tuminchiya.
13Siyaa chinaku uru kapung istachintsa. Iparis zapaneeyarus taatssa. Tatsumareetstamtis tirooku, kizarunaatstam, yasinatam wayungunoom yakana anootstam, misha chineetstamtis, wakaraa wip, opeejata wip ashpari wanasir kanungartachiya. Yuwash tsapoo sirútama siyaam panachintspa tárangu anush taakamchusa.
14Siyaa Apanll kizpur istachiya. Ichingaroo tputs kasiru istachiya. Saanpatatis pzapaneerus taatssa. Minumtiyam siyashuch kiz nda mireeku, kamuzatam nda kizaa tinaku taacheeja, ndambaree. Mishat, ashiritam chinshitis, wakararis upapchir, misha wizaritam, minumtiyam mipshiri taacheeja, ndambaree.
15Ashiriya, Apanll waana ichingaroo tsutashshee arap kapeeteeru kasachiya. Sirú Ijiptoshcheem tsap Apanll zapan tsutashshee zanganeerangu, na siyaamsha ashtacheeja, ndambaree. Itaru, kundarareemaritis Apanll tsutashishpat wanichiya.
16Itaru, siyaam Apanll tapazpat istakachu, tputsee pachamaam pakchiyam nayanirintspa. Ichingaroo tpachingangtsa. Mishat, anshuchee tputs apanllputsirini ungirtarintspa. Anoo ungirtakinaareesa, Apanllsha uru siyaatstam tpachingachintsa.
17Siysa punikus, mangishis chinakus, In tputs zapaneewa. Iyashcheetsimaripa kasichinllinaya. ¿Tamayreezich chiy ashpa in tputs tashitungaychich? táchpasa.
18Itaru anshuchee tputs punirintspa. Apanll Parawaa tiptsirpatari waneerangu anoo mangishis mbizarintspa.

19Waana Apanll Ijiptoshuchee kiyung yacharangu anoo siy saana kchiptis parangtischa. Mishat, napuxtashee zapan parangitamsa uwamari amb ashirangiya wizpurpata. Apanll tapachindapi átu waana wizpurpat siyaa Ijiptosh tsap tashitungarangiya. Sirútama Ijiptoshchee waneerangu ambitam sheeru yuwaa na siy punikis anoo kiyung yachachiya.
20Suwakchitaateesinaya, nduntaati ashiru waanaatsi pishuktatssin, itaru Apanllsha ashpaatsiri tpuxtakchu, uru miroosinlltayarusin, izuuru tsipachinllinaya.
21Ashirucha, nuwsha siyaa; tputsee punirintspa, atashina. Watam siy Apanlliris wamari kasiru kizpureewa. Siyaa uru istachiya.
22Apanll ichingaroo apinllari kapeetchiya. Siysa natunandari ashpa tputs chingakchinaareesa, tputs kurimunazkachu anush tumuzshapari kázamish pzapanichiya. Ashkachu, uru saanaatstatam zachiya.
23Itaru, Apanllsha waana siyamari kasimaam wayakchu, siysa tputsee pachata, sheerus yusur arangsha pachat, pachat shitanus, zapish ashparita kachingeerus kasatssa.
24Apanll waana kurakaatstaa siyamarisha kasimaam wayachiya. Ashkachus, ayamtaatiya anoo kurakaa tputs chinachazinllinaja; watstamamari mbizachinllinaya. Siyamari kurakaa ichingaru kasirus taatssa. Siyamari kachingatssa.
25Ichingaroo apanllputsee pakchus, yáyarus, sumasish pshtayarus, mucheerus ksangtsa. Oroopat tinama, kurikpatata tinama, ashtaa, sumasish kpitangints. Orootstaa mishat kurikeetstaa yamaam chinarintspa. Paptsa, anoo nazandiyispa, watam Apanll Taarashipan apanllputsee kapung natsakuwa.
26Ashirucha, apanllputsee pakchiyam pangipshitis yamaam chinarintspa. Ichingaroo natsakus sumasush kpitangtsa. Ndunnaa ashkus, uru siyaa Apanll kapeeteeru kasachiya. Ashiriya, na kamaneena yuwaa Israelchichee Apanll kapung istarangu anootsi.