Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Xa xɛmɛ firin yɛngɛ, e na siga kitisane fɛma alogo e xa e makiti, kitisane xa yoon fi ɲɔndi kanna ma, wule falana kala tixin yi saran a ra.
2Xa wule falan lanma a xa bɔnbɔ, kitisaan xa a rasa bɔxɔni, e yi a bɔnbɔ a yɛɛ xɔri bosaan yɛ yatɛn na a lan a xa naxan sɔtɔ fata sariyan na.
3Na kui, ɛ mi lan ɛ xa dangu bosaan yɛ tonge naanin na. Xa ɛ nde sa na fari, ɛ bata ɛ ngaxakedenna rayagi.
4I na ɲingen ti malo bodonna ra, i nama a dɛɛn xidi.
5Xa ngaxakeden ma xɛmɛ firinne dɔxi yire kedenni, keden yi faxa a mi dii bari, na ɲaxanla mi lan a xa dɔxɔ xɛmɛ gbɛtɛ xɔn ma denbayaan fari ma. A lan a xa dɔxɔ a xɛmɛna ngaxakedenna nde nan xɔn, a findi a ɲaxanla ra.
6A dii singen naxan barima, na lan a xili sa faxa muxun xun ma, alogo a xinla nama lɔ ayi Isirayila bɔxɔni.
7Xa xɛmɛn tondi a ngaxakedenna a ɲaxanla dɔxɛ, kaɲa gilɛn xa siga taan so dɛɛn na taan fonne dɛnaxan yi, a a yɛba e xa, a naxa, “N ma xɛmɛna ngaxakedenna mi tinxi n ma fe ma. A bata tondi dii fideni a ngaxakedenna ma Isirayila bɔnsɔnne yɛ, naxan lan a xili sa a xun ma.”
8Taan fonne xɛmɛn xilima nɛn, e yi a maxɔdin. Xa a tondi a ngaxakedenna a ɲaxanla dɔxɛ,
9kaɲa gilɛna a masoma nɛn a ra taan fonne yɛɛ xɔri, a sankidin ba a xɛmɛna ngaxakedenna sanni, a yi a dɛ igen puru a yɛtagi. A yi a fala, a naxa, “Ito nan ligama xɛmɛn na naxan tondima mayixɛtɛn fideni a ngaxakedenna ma.”
10Nayi, na xɛmɛna a denbayaan xili bama Isirayila yi ikiini, “Sankidi ba denbayana.”
11Xa xɛmɛ firin yɛngɛma, na nde keden ma ɲaxanla yi siga a xɛmɛn badeni boden yii, xa a boden xɛmɛya yiren suxu,
12ɛ nama kininkinin na ɲaxanla ma. Ɛ xa a yiin bolon a ra.
13Ɛ nama kilo firin xali ɛ sagbaan kui naxan mi kamalixi, keden binya, boden yelefu.
14Ɛ nama liga se firin fan lu ɛ konni naxan mi kamalixi, keden xungbo, boden xurun.
15Kilo kamalixin nun liga se kamalixin nan lan a xa lu ɛ yii. Nayi, ɛ siimaya xunkuyen sɔtɔma nɛn bɔxɔni Alatala ɛ Ala dɛnaxan soma ɛ yii.
16Naxan yo na na liga, a mayifuun ti, na muxu sifan mi rafan Alatala ɛ Ala ma.
17Ɛ nama ɲinan Amalɛkine naxan liga ɛ ra ɛ to yi keli Misiran yi.
18E mini nɛn ɛ ma kiraan xɔn, e yi xanbiralune yɛɛ rasa. Na waxatini, ɛ yi xadanxi han! Ala yɛɛ ragaxu yo mi yi e yi.

19Iki, Alatala ɛ Ala na ɛ rasabati ɛ rabilinna yaxune yɛɛ xɔri na bɔxɔni a dɛnaxan soma ɛ yii, ɛ xa Amalɛkine raxɔri han e xinla yi tunun dunuɲa yi. Ɛ nama ɲinan na xɔn!