Text copied!
CopyCompare
Kisin Kiraan Kitabuna - Sariyane

Sariyane 29

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nabi Musa yi Isirayila yamaan birin maxili, a yi a fala e xa, a naxa: Ɛ yi Misiran yi waxatin naxan yi, ɛ a to nɛn Alatala naxan liga Firawona nun a kuntigine nun a yamanan birin na.
2Ɛ bata fe xɔdɛxɛne to, e nun taxamasenne nun kabanakone a naxanye liga e ra,
3koni han to Alatala munma xaxinla fi ɛ ma naxan nɔɛ feni itoe kolonɲɛ. Ɛ yɛɛne mi a toma, ɛ tunle fan mi a mɛma.
4N ti nɛn ɛ yɛɛ ra tonbonni ɲɛɛ tonge naanin. Ɛ domane nun ɛ sankidine mi kala,
5ɛ mi burun don, ɛ mi manpaan min. Alatala na liga nɛn alogo ɛ xa a kolon, a a tan nan ɛ Ala ra.
6Ɛ to so be, Sixɔn, Xɛsibɔn mangana, e nun Ogo, Basan mangana, ne yi fa en yɛngɛdeni, koni en yi e nɔ.
7Ɛ yi e bɔxɔne tongo, ɛ e yitaxun Rubɛn bɔnsɔnna nun Gadi bɔnsɔnna muxune ra, e nun Manase bɔnsɔnna fɔxɔ kedenna.
8Nanara, ɛ lanma ɛ xa layiri falani itoe suxu ki faɲi, alogo ɛ wanle birin xa sɔnɔya.
9Isirayila kaane, ɛ malanxi to Alatala ɛ Ala yɛtagi. Ɛ birin be, ɛ mangane nun ɛ yɛɛratine nun ɛ fonne nun ɛ kuntigine,
10e nun ɛ ɲaxanle nun ɛ diine nun xɔɲɛn naxanye wudin sɛgɛma e nun naxanye igen bama ɛ xa.
11Ɛ be to alogo Alatala ɛ Ala xa layirin xidi e nun ɛ tan tagi, a yi a kɔlɔ.
12A ɛ tan nan a yamaan na, a a tan nan ɛ Ala ra, alo a a fala ɛ xa kii naxan yi, e nun a mɔn a kɔlɔ ɛ benbane Iburahima nun Isiyaga nun Yaxuba xa kii naxan yi.
13N mi layirini ito xidima ɛ tan xan gbansan xa marakɔlɔn xɔn,
14ɛ tan naxanye tixi be Alatala en ma Ala yɛtagi. N na a xidima ɛ nun ɛ yixɛtɛne nan fan xa naxanye munma bari singen.
15Ɛ a kolon en bu Misiran yi kii naxan yi, e nun en mɔn dangu yamanane ra kii naxan yi kira yi be.
16Ɛ bata siyani itoe suxure ɲaxine to: a wudi daxine, a gɛmɛn daxine, a gbeti daxine, e nun a xɛma daxine.
17Xɛmɛ ba, ɲaxalan ba, bɔnsɔn ba, xabila ba, ɛ sese nama xɛtɛ Alatala ɛ Ala fɔxɔ ra, ɛ siga na siyane alane batudeni. Ɛ a liga ki faɲi alogo suxure batu yo nama lu ɛ yɛ alo sansi salen xɔlɛna.
18Na muxu sifan na kɔlɔni ito mɛ, a dubama a yɛtɛ xa nɛn a bɔɲɛni, a naxa, “N bɔɲɛ xunbenla sɔtɔma nɛn hali n to kankanxi n kɛɲaan ma.” Na yi yamana feen birin kala.

19Alatala mi diɲɛ na kanna ma. Alaa xɔlɔn nun a kunfa sariɲanxin kelima nɛn na kanna xili ma. A dangane birin sa a fari naxanye sɛbɛxi kitabuni ito kui. A xinla yi lɔ ayi dunuɲa yi.
20Alatala na kanna luma nɛn a danna Isirayila yamaan yɛ alogo yihadin xa a li naxan findixi layirin dangane ra, naxanye sɛbɛxi sariya kitabuni ito kui.
21Ɛ yixɛtɛn naxanye fama ɛ xanbi ra, e nun xɔɲɛn naxanye kelima bɔxɔ makuyene yi, ne fitina feene nun fe xɔdɛxɛne toma nɛn, Alatala naxanye dɔxɔma ɛ bɔxɔn na.
22Dolen nun fɔxɔn luma nɛn bɔxɔn fari. Sese mi nɔɛ siyɛ, sansi yo mi nɔɛ solɛ, hali ɲɔxɔnde keden mi luyɛ. Yamanan luma nɛn alo Sodoma nun Gomora nun Adamaha nun Seboyimi, Alatala taan naxanye kala a xɔlɔni.
23Nayi, siya gbɛtɛne maxɔdinna tima nɛn, e naxa, “Nanfera Alatala ito rabaxi a bɔxɔn na? A xɔlɔxi nanfera na kiini?”
24E yabima nɛn, e naxa, “Feni itoe ligaxi nɛn bayo yamani ito bata Alatala layirin kala, e benbane Ala naxan xidi e xa, a to e ramini Misiran yi.
25E bata suxurene batu, e yi e xinbi sin e xa, e mi yi naxanye kolon, Ala mi tinxi naxanye ra.
26Nanara, Alatala ɲaxankatani ito birin dɔxi bɔxɔni ito ra a xɔlɔni alo a sɛbɛ kitabuni ito kui kii naxan yi.
27Alatala bata a xɔlɔ gbeen dɔxɔ a yamaan na, a yi e ba e bɔxɔni, a yi e rasiga bɔxɔn gbɛtɛni, e dɛnaxan yi iki.”
28Alatala en ma Ala nan gbee wundo feene ra. Koni feen naxanye makɛnɛnxi en xa, en nun en ma diine nan gbee ne ra habadan! A lan nɛn en xa sariya falani itoe birin suxu.