Text copied!
CopyCompare
God Wonana Kaoaobaisiyena - Deuteronomy

Deuteronomy 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1“Maranai Bada ami God ina urabaimi kona riu ba niko kupura kona yauni wai dam pesarisi naomi yai ina kwabisi sina kasibau. Kosi Hitti biyisi, Girgashi, Amori, Canaan, Perizi, Hivi ba Jebusi biyisi, dam asi 7 si rakata saki ba si maragata saki kega bage komi.
2Ba maranai Bada ami God ku yaromi ina terisi ba kona gebinubaisi wai koni subikakabisi, kega kesana kona boterei. Kega koni turaturanisi ba kega koni nuwanuwanisi.
3Kega kosi pipiyisi yabata kona tabine. Kega natunatumi bibaine kona kaotaveyisi natunatusi sebasebare yabata sina tabine, kona natunatumi sebasebare kona kaotaveyisi natunatusi bibaine yabata sina tabine,
4muri yai ba natunatumi sebasebare sini nuwatainisi ba god mutusi sina bopepetisi wai, Bada yana ina borabora saki wai yagiyaginai wata ina kasibigoyonimi.
5Nikasike kurisi kona wosei. Asi raunabonabo koi kasi rikeyana ba, asi akima bobokuwayisi koi kasigaoworana, ba Asherah ana ariri koi tara kotobana ba asi tarabibisaka keyama karakarasinai ko kapuna.
6Kairavina Bada ami God kurina wai komi pipiya kaobaisiyemi. Dobu tompipininai pipiya ereonowasi kamosi yai, Bada ami God i bineimi kata komi ana pipiya ba ana sawara monimonikina.
7Bada i wainimi ba i bineimi ba kega ko pesara kairavina, komi wai ami koroto i yogiyogi saki kega bage dam mutusi
8Bada i nuwayauyaunimi ba ana kaobiyoyobana maragasina kairavina i wosei.
9Kona kuiri kata Bada ami God, kona God. Kona God bipatutu biyina awaika i wonei wai e wosewosei ba nuwayauyauna bidamanina maragasina e botawani kimta thousand kurisi iyabosi te binuwayauyauni ba ana kaotunetune te botawani.
10Saba iyabosi te bisinikikiyei wai yagiyagina wata saroba ina berisi ba ina kasibigoyonisi.
11Kona kairavina ko kinani kata nikosi kaotunetune, biyoyobana ba kairuwana, karaku a berebereim wai ko kibi kabitam.”