Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nDimɑɑ tùúkú, kpetɛ́ ɑ bòrɛ̀, kɛ̀ muhɑ̃ɑ̃́ ntɑ kɛ́cɔ́útɛ́ ɑ tediɛrɛ̀ sɛ́tìrì.
2Díndi dɛtie nsipɛ̀rɛ́sì, kɔmmúnɛ̀! Sɛ́tìrìbɛ̀ duómu, dɛ kó dɛtesɑ̀ɑ̀rɛ̀ tɛ̃́nkɛ í kpɑɑ́, díndi Bɑsɑ̃ɑ̃ tie mbɛ̀ tu dɛ̀ sɛ́nnì, kɔmmúnɛ̀! Kutúúkù bɛ̀ do í dɑɑti kɛ tɑɑ̀ kù domu, kù í kpɑɑ́.
3Ti yo bɛpecɛ̃mbɛ dɑbùò, bɛ pe í kpɑɑ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í nkɛ. Kɛ̀ yɛcìrícìrìbɛ kuɔ Suditɛ̃ɛ̃ tùúkù yɛ̀ do tɑ̃́ kù í kpɑɑ́ mmɛ̀ɛ̀ kpɛ́í.
4Kɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Cɛ̃mmú m pe ìì bo mukɔ̀ù kpɛ́í.
5Bɛ̀ do nyì kɛ n kɔù bɑ́ òmɔù í bɛ̀ bɔnnɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ɛ̀ fiiti kɛ̀ bɛ̀ tu: Kuyie nnɛ̀ mutɔ̃mmú, ti bo kpɑrìkɛ̀. Kɛ̀ i cɛ̃mbɛ nɛ́ búútóo bɑ́ mɛsémmɛ̀ í bɛ̀ bo.
6M múnkɛ tɛ̃́nkɛ í yóó dɛɛtɛ́ di nhɛì kɔbɛ, mí nKuyie mmíì bɛ́i, n yóó yóumu bɑ́ wè kòò do o kou nɔu miɛkɛ, nɛ̀ o kóo kpɑ̀ɑ̀tì nɔu miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ fɛ̃́ũ, m mɛ mbɑ́ɑ́ bɛ̀ dɛɛtɛ́.
7Mɛm̀mɛ kɛ̀ n kɔtɛ kɛ bo cɛ̃mmu ipe bɛ̀ do nyì kɛ kɔù, kɛ́wɑɑ́ nyɛdɔ̀ yɛ̀dɛ́yɛ̀, kɛ yú dìmɑrì kɛ dɔ̀: Mɛsɑ̀ɑ̀, nkɛ yú ditɛrì kɛ dɔ̀: Mɛwɛ̃nnímɛ̀, kɛ́kɔtɛ kɛ́cɛ̃mmú ipe.
8Otɑ̃̀nkù omɑ́ɑ̀ miɛkɛ kɛ̀ n cíɛ mbɛpecɛ̃mbɛ bɛ̀tɑ̃ɑ̃ti bɛ̀ɛ̀ do ì cɛ̃mmù. Kɛ̀ mɛminnímɛ̀ɛ ì nní ndòńtɛ́nɛ̀ kɛ̀ ì múnkɛ m pɛ̃̀.
9Mɛm̀mɛ n yì nɑ̀kɛ́mɛ̀ kɛ dɔ̀: N tɛ̃́nkɛ í yóó ndi cɛ̃mmú kɛ̀ fɛ̀ɛ̀ bo kú, fɛ̀ɛ kú! Kɛ̀ fɛ̀ɛ̀ bo feti fɛ̀ɛ feti, ìì kpɑɑ́ kɛ̀ ì bo ncɑ́ɑ́ nyitɔbɛ̀, ì ncɑ́ɑ́.
10Mɛm̀mɛ n tùótɛ́mɛ̀ didùɔ̀ n do yu dì kɛ dɔ̀: Mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ dì kèétɛ́, kɛ̀ dɛ̀ bo yie nkɛ̀ mɛtɑummɛ̀ n do dɔ̀ɔ̀nɛ̀mɛ̀ ibotí kɛ̀ mɛ̀ɛ tɔ̃tɛ.
11N kèétɛ́ dìì mɔ̀nnì dɛ kó didùɔ̀ ipe kó bɛdombɛ bɛ̀ɛ̀ n wùó nkɛ̀ bɛ̀ɛ bɑntɛ́ Kuyie nkuù bɛ̀ nɑɑ́nnɛ̀mɛ̀ dɛ kó mɛdɔɔ̀rìmɛ̀ miɛkɛ.
12Kɛ̀ m bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Kɛ̀ di pɛ́nsìrì n yietínɛ̀ kɛ̀ di mɛ nyí pɛ́nsìrì di yóu. Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ kɑɑ nyidíítí mɛdítíbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́ n duɔ́.
13Kɛ̀ Kuyie nní nnɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Túótɛ́ dɛ kó idìítí bɛ̀ yɛ̃ mbɛ̀ nu nni ntɑ̀ɑ nkùù donku kɛ́ɑ̃nnɛ́ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditɔu miɛkɛ. Kɛ̀ n túótɛ́ dɛ kó mɛdítíbii nsipísìtɑ̃ɑ̃ti kɛ́ɑ̃nnɛ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó ditɔu miɛkɛ.
14Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ́túótɛ́ didùɔ̀ tɛrì dìì yètìrì tu: Mɛwɛ̃nnímɛ̀ kɛ kéétɛ́. Dɛ̀ɛ̀ bɛnkú kɛ dò nSudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ bɛ kó mɛwɛ̃nnímɛ̀ tɔ̃̀tɛ.
15Kɛ̀ Kuyie nyíɛ́ kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀: Dɔɔ̀ ɑmɑ́ɑ̀ kɛ́ndò nhopecɛ̃nti wèè yɛ̀mmɛ̀ í nɑɑti,
16kɛ yɛ̃́ mí nKuyie n yóó duɔ́nkomɛ̀ opecɛ̃nti tɔù nwe dɛ kó dihɛì miɛkɛ, wenwe bɑ́ kòò mɔ̀ńtɛ́ ipe o pecɛ̃nku miɛkɛ ò í yó ndɑkɛ dɛ kpɛti, kɛ̀ fɛ̀mɑfɛ̀ feti ò í yóó fɛ̀ wɑmmú, kɛ̀ fɛ̀mɑfɛ̀ kɔ̀utɛ ò bɑ́ɑ́ fɛ̀ tɑ̀ɑ, ò mɛ nyí yó mpiú ìì kɔ̃̀ntì nɑɑti, ò yó nkɔùmu ìì ɑ̃ mɛkùɔ̀ nkɛ cɑ́ɑ́ nkɛ dɛì isɔnyi kpɛ̀ɛ̀tɛ̀.
17Di bo yɑ̀ díndi bɛ̀ɛ̀ tu dimɑ́ɑ̀ bɛpecɛ̃mbɛ, díndi bɛ̀ɛ̀ dootóo m pe bɛ̀ bo cɔ di bɑɑ̀ nyɛse, kɛ́kṹṹkɛ́ di nuɔ nyouyi yɛse, kɛ̀ di bɑɑ̀ nfɑ̃ũ nkɛ̀ di nuɔ nyouyii yɛ̃ĩ.