Text copied!
CopyCompare
Bibeli Luayãtaalá - Zakali

Zakali 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Libã bùsu, zɛwɛ̃, tɛ́ i kũ n sɛdɛ líↄwa.
2Pɛ̃liↄ ↄ́ↄlↄ, asa sɛdɛ líↄ lɛ̀lɛɛ, gawidepiↄ ↄ̃̀ↄkpàɛ. Basana bùsu gialiↄ búbuapɛ, asa líkpɛ sisipi kwɛ̀ɛ.
3Sãdãnaↄ búbua dↄ, asa an dã́dãkɛkĩi maaↄ ↄ̃̀ↄkpàɛ. Nↄ̀ↄmusuↄ wiidↄ, asa Yuudɛ̃ dào kàalɛɛ.
4Dii ma Lua òmɛɛ màↄ sã pↄ́ dɛ wà ń kòlokpaↄ dã́,
5asa an lunaↄ ì ń kòlokpaɛ, wìli ń tàae eo. An yìanaↄ sↄ̃ aaì mɛ wa sáaukɛ̀ ń Diio, asa wa ↄda lè wá kũ̀. An dãnapiↄ lí ń wɛgwao.
6Dii mɛ̀ á dṹnia gbɛ̃́ↄ to we lↄo, á ń baade kpakↄ̃aɛ, á ń na ń kíaↄnɛ ń ↄzĩɛ. Aa dṹnia wíwi, mɛ́ á gbɛ̃e bↄ ń ↄzĩo.
7Ɔ̃ ma sã pↄ́ dɛ wà ń kòlokpaↄ dã̀, atɛ̃sa a yɛ̃̀ɛɛsaideↄ. Ɔ̃ ma gopana sɛ̀ mɛ̀n pla, ma tↄkpànɛ́. Ado tↄ́n Nandiio, ado sↄ̃ Naakↄ̃wa, ↄ̃ málɛ sãpiↄ dãò.
8Mↄ doũ guu ma sãdãnaↄ dɛ̀ àaↄ̃. Ma sãↄ ye ma gĩyãio, ↄ̃ ma fumá.
9Má ò sãↄnɛ má ń dã́ lↄo, a pↄ́ pↄ́ lɛ́ gaↄ ga, a pↄ́ pↄ́ lɛ́ kaalɛↄ kaalɛ, a pↄ́ pↄ́ gↄ̃̀ↄ kↄ̃ só.
10Ɔ̃ ma a gopana pↄ́ mi mɛ Nandiio sɛ̀ má zↄ̃̀ɛ, ma lɛdoũ pↄ́ má kɛ̀ ń bui píio gbòo.
11Lɛdoũpi gboogↄↄpi, ↄ̃ sã yɛ̃̀ɛɛsaide pↄ́ lɛ́ ma gwaↄ dↄ̃̀ sa kɛ́ yã́pi bↄ̀ Dii kĩ́iɛ.
12Má ò sãↄnɛ, tó à kɛ̀nɛ́ maa, aa ma asea kpaa. Tó màan sↄ̃o, aaↄ ń pↄ́ kũa. Ɔ̃ aa fĩabòmɛɛ ã́nusu ↄwatɛ̃ baakwi.
13Dii òmɛɛ mà ↄ̃a pↄ́ aa dìlɛ ma lua ↄ̃a dɛ beeaopi zu oobonaɛ, ↄ̃ ma ã́nusu ↄwatɛ̃ baakwipi sɛ̀ má zù oobonaɛ Dii kpɛ́u.
14Ɔ̃ ma a gopana plaade pↄ́ mi mɛ Naakↄ̃wa sɛ̀ má zↄ̃̀ɛ, ma gbɛ̃kɛ pↄ́ Yudaↄ ń Isailiↄ vĩ ń kↄ̃o gbòo.
15Ɔ̃ Dii òmɛɛ mà gɛ̃ sãdãn bɛɛɛsaide pↄkasaↄu sa,
16asa á sãdãna dilɛ ń bùsuu, aↄ sã pↄ́ lɛ́ kaalɛↄ fãn vĩo, a a pↄ́ pↄ́ fã̀aaↄ wɛɛlɛo, a ɛsɛkɛ a pↄ́ pↄ́ kɛ̀'ĩaↄnɛo, a a pↄ́ pↄ́ gbãa gwao. A sã mɛkpaaↄ swɛ wolo, i ń só.
17Waiyoo sãdãn bɛɛɛsaide pↄ́ ì pãkpa sãↄzi! Wa aà lɛ́ ń fɛ̃ndao a ↄplaa gã̀sĩ ń a ↄplaa wɛ́owa, aà gã̀sĩpi i imi vìoo, aà wɛ́pi i na fɛ̃́u.