Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie nní mbɛnkɛ kɛ̀ n yɑ̀ sinɑɑsɛ̃ĩ́ sìnɑ̀ɑ̀ kɛ̀ sì yɛ̀tìní yɛtɑ̃rɛ̀ yɛ̀dɛ́ɛ̀ cuokɛ̀, kɛ̀ dɛ kó yɛtɑ̃rɛ̀ tu disɔɔwũɔ̃̀.
2Kɛ̀ sisɛ̃ĩ́ siwũɔ̃sì dɛ̀ri tɛketitɛ̀ kɛ̀ sisɔ̀ùsì dɛ̀ri tɛdɛ́tɛ̀.
3Kɛ̀ sipɛ́ísì dɛ̀ri tɛtɑ̃ɑ̃́ntɛ̀, kɛ̀ yɛyɔ̃̀rɛ̀ kpɛsi dɛri tɛdɛ́tɛ̀.
4Kɛ̀ m bekɛ Kuyie ntɔ̃nnì dìì n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ diɛ mbɛnkú bɑ?
5Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ yɛ̀nní itemmɑ̀nkɛ ìnɑ̀ɑ̀ ndi, bɛ̀ bonní kɛtenkɛ̀ kɛmɔu yiɛ̀ mborɛ̀ ndɛ, kɛ bo kɛ itiní bɑ̀mbɑ̀.
6Tɛnɑɑsɑ̃ntɛ̀ sisɛ̃ĩ́ sɔ̀ùsì dɛ̀ri tɛ̀ kɔ̀ri kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ nkɛ, kɛ̀ sipíɛ́ tɛ̀ tũ̀ nkɛ̀ yɛyɔ̃̀rɛ̀ kpɛsii kétɛ́ kubɑkù cɑ̃̀nku bíɛ́kɛ̀.
7Kɛ̀ siwũɔ̃sìi kétɛ́ kɛ́ncɑtiri kɛ dɔ́ mɛcɑ̃ɑ̃, nkɛ bo ce nkutenkù, kɛ̀ Kuyie ndɔ̀: Kɔtɛnɛ̀ kɛ́ce nkutenkù. Kɛ̀ sìi cokɛ́ kɛ́kɔtɛ kɛ́ kù ce.
8Kɛ̀ kù m bekɛ kɛ dɔ̀: A wúó nsìì mɛ nkérí kubɑkù yoú bíɛ́kɑ̀ɑ̀? Sì yóó cṹũnko n Yɑɑ́ mmu dɛ kó kutempɛ̃ mmiɛkɛ.
9Kɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
10Yíe nhɑ́ kɔtɛ Sefɑnniyɑ birɛ Sosiɑsi cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ bɛ̀ɛ̀ ìtɛ́ Bɑbidɔnni kɛ konní bɛ̀ dɛ mbo, kɑ̀ɑ cɔutɛ́ Edidɑii nɛ̀ Tobiyɑ nɛ̀ Yedɑyɑ bɛ borɛ̀, bɛ̀ m pɑ̃ní yɛ̀ɛ̀ pɑ̃rɛ̀.
11Kɑ̀ɑ yɛ̀ cɔutɛ́ ɑ túótɛ́ timɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nkɛ́dɔɔ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìpìì, kɛ́ dì òó nYotisɑdɑki birɛ Sosuwee ikuɔ́ nìùtì diɛwè.
12Kɑ̀ɑ dèè ɑ ò nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu: Wèè yètìrì tu kuye weè yɛ̀tìní, weè yóó mɑɑ́ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀.
13Weè yóó tɛ̀ mɑɑ́ kɛ́ntú okpɑ̀ɑ̀tì diɛwè kɛ́nkɑri okpɑ̀ɑ̀tìkɑ̀rì ĩ́nkɛ̀ kɛ bɑkɛ́ o nìtìbɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtì nkɑri o bɑkù yoú, kɛ̀ kunɑɑtí diɛkù mbo bɛdɛ́ bɛ cuokɛ̀.
14Kɛ̀ dikpɑ̀ɑ̀tìpìì dii, dì yó mbo n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ nkɛ, kɛ̀ di denniní Edidɑii nɛ̀ Tobiyɑ nɛ̀ Yedɑyɑ nɛ̀ Sefɑnniyɑ birɛ bɛ̀ n dɔ̀ɔ̀ dìì wɛ̀ì.
15Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ bo mɛdɛ́timɛ̀ bɛ̀ bo kɔtɛní kɛ́mɑɑ́ Kuyie ncĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kɛ̀ di bɑntɛ́ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ weè n tɔ̃nnímɛ̀ di borɛ̀. Kɛ̀ di yie ndi Yiɛ̀ nKuyie nkó mɛtɑmmɛ̀ dɛ̀ yóó dɔɔ̀mu nweti weti.