Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Mɔɔnɛ̀ Kuyie nkɛ̀ kù dí duɔnní fɛtɑdentifɛ̀. Kuù ɔ̃ nte kɛ̀ fɛtɑɑfɛ̀ɛ kperi kɛ́ni mɛdiɛ̀. Bɑ́ wè kòo pɑkuu yɛ̀ tidiitì.
2Sibɔɔtenkɑɑnìi di soúmmu, kɛ̀ bɛpɑ̃ɑ̃bɛ̀ di nɑ́ɑ́ nsiyɑ́ɑ̀bìsí, di yɑu tìì dɔuǹtì tu dɛtetìrɛ̀ ndɛ kɛ nɑ́ríkùnko di yɛ̀mmɛ̀ fɑ̀ɑ̀rɛ̀ dɛɛ̀ te kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ cìɛ́tɛ́ nɛ̀ mɛyɛǹcɑɑ̀rìmɛ̀ tipìètì tìì kpɑ ti cɛ̃nti ti kɔ̃mɛ.
3Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí nKuyie m miɛkɛ kɛɛ̀ pɛikɛ bɛpecɛ̃nyɛibɛ, n yìtɛ́ kɛ còḿmúmu bɛ kpɛ́í. Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ m bo dɑɑtɛní dìì yiè n kó ipe Sudɑɑ kɔbɛ kpɛ́í, bɛ̀ bo nɑɑ́ nsikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ kperí kɛ̀ m bɛ̀ kɔ̀tɛnɛ̀ mudoò.
4Bɛkpɑ̀ɑ̀tìbɛ̀ yɛ̀tìní Sudɑɑ kó kufuku miɛkɛ nkɛ, kɛ bo nkpeńnì kɛ dònnɛ̀ ditɑ̃́rì bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ pṹṹtɛ́nɛ̀ dì, kɛ dò nfɛbɑɑfɛ kɛ dò nhokpɑ̀rìnuɔnti kó mutɑ̃mmù.
5Bɛ̀ bo ntú bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ kɛ nɑù bɛ dootitɔbɛ̀ kucɛ kó titɑ̃́tì kɔ̃mɛ. Bɛ̀ bo mbɛ̀ nɑ̀ù kɛ yɛ̃́ mí nKuyie n yó mbɛ̀ bonɛ̀mɛ̀. Dɛ yiè dɛ̀ bo di bɛ dootitɔbɛ̀ kó bɛhɑ̃ɑ̃pɔ̀nsɑ̃ndèèbɛ̀.
6M bo kpénkùnnɛ Sudɑɑ kɔbɛ, m bo dɛɛtɛ́ Sosɛfu yɑɑ̀bí kɛ́ ì còńnɛ́ i fɔ̃̀tìrì, mɛsémmɛ̀ mɛɛ̀ bɛ̀ nni mbonɛ̀. Dɛ̀ tɛ̃́nkɛ bɑ́ ndò mbɛɛ̀ do n dootóo dimɔ̀nnì mɑrì. Mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ̀ te, kɛ yóó keè bɛ bɑ́ɑmmìi.
7Efɑdɑimmu kɔbɛ bo ntú bɛkpɑ̀rìnuɔmbɛ, bɛ yɛ̀mmɛ̀ bo nnɑɑti kɛ dò mbɛ̀ yɑ̃̀ mɛnɑɑ̀. Bɛ bí bo mbɛ̀ wùó nkɛ̀ diwɛ̀ì ì bo. Bɛ yɛ̀mmɛ̀ bo nni nnɑɑtinɛ̀ mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie.
8Kɛ̀ n níí bɛ̀ yúnɛ̀ fɛfontìfɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ tíí, nkɛ yɛ̃́ míì bɛ̀ dɛɛtɛ́mɛ̀, kɛ̀ bɛ̀ sũ̀ṹ nkɛ mɑɑ̀tɛnɛ̀ bɛ̀ do mɑmɛ̀ nɛ̀ dimɔ̀nnì.
9Míì bɛ̀ yɑɑ́ ibotí tɛì miɛkɛ bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ yɑɑ́ mɛ̀ɛ̀ botí mɛdibii, bɛ̀ mɛ nyó nkɛ̀ bo kɛ́dentɛnímu n kpɛ́í kɛ́tié mbɛ bí kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní.
10N yóó bɛ̀ dɛ̀itɛnímu Esibiti nɛ̀ Asidii, kɛ́ bɛ̀ tìí nKɑdɑɑdi tenkɛ̀ miɛkɛ nɛ̀ Dimɑɑ, kɛ̀ bɛ̀ɛ duú.
11Kɛ séntɛ́ Esibiti kó kukó, mí nKuyie míì yóó cónnɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì kó yɛnɛ́fĩ̀nfĩ̀rɛ̀ kɛ̀ kukó nNiidi kṹṹ. Asidii kɔbɛ fentɛ̀ bo deè. Kɛ̀ fɛkpɑ̀ɑ̀tìpɑ̀tìfɛ̀ɛ dɛ́tɛ́nɛ̀ Esibiti kɔbɛ.
12Kɛ̀ n kpénkùnnɛ n nìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkérí nɛ̀ n yètìrì, mí nKuyie míì bɛ́i.