Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 14

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Mí nKuyie n kó diyiè duunnímu kɛ̀ di dootitɔbɛ̀ bo totí di kpɛrɛ di nuɔ mmiɛkɛ, díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ di nuɔ mmiɛkɛ.
2N yóó duɔ́ nkɛ̀ ibotí tɛìi tíímmu kɛ́do Sedisɑdɛmmu mudoò kɛ́pɔntɛ dihɛì kɛ́hɛí dɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ bo di miɛkɛ, kɛ́pĩ́mmú bɛnitipòbɛ̀ kɛ́duɔ́nɛ̀, kɛ́pĩ́mmú bɛsṹkùbɛ̀ kɛ́kũṹnnɛ̀ kɛ́dɔɔ̀ tidɑɑtì, kɛ̀ bɛsɔmbɛ nkpɑɑ́ dihɛì.
3Dɛ mɔ̀nnì mí nKuyie nkɛ̀ n cómmú kɛ́dokɛ́nɛ̀ yɛbotɛ̀ n do ɔ̃mmɛ̀ mudoò mɔ̀nnì.
4Dɛ yiè n nɑɑ̀cɛ̀tɛ̀ bo nɑ odìfíè tɑ̃rì dìì bo Sedisɑdɛmmu donfũ̀ɔ̃̀, kɛ̀ dìi yɑtɛ́ di cuokɛ̀ diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀, kɛ̀ dɛ̀ɛ nɑɑ́ nkubiriku diɛkù kɛ̀ diwɛtirì dìmɑ́ɑ̀ fũtɛ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ ditɛrìi fũtɛ kucɑ̃̀nku.
5Kɛ̀ di cokɛ́ kɛ́tũnnɛ dɛ kó kubiriku kɛ yɛ̃́ kù yó nduɔ́mɛ̀ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Asɔɔdi nwe, kɛ̀ dí cokɛ́ kɛ́ kù tũ̀nnɛ kɛtenkɛ̀ do ɑɑ́ Osiɑsi Sudɑɑ kɔbɛ kóo kpɑ̀ɑ̀tì mɔ̀nnì kɛ̀ di yɛmbɛ̀ɛ cokɛ́ mɛ̀ɛ̀ botí. Dɛ mɔ̀nnì kɛ̀ di Yiɛ̀ nKuyie nfeitɛ́ní kɛ nɛínɛ̀ ku tɔ̃rɛ̀.
6Dɛ mɔ̀nnì diyiè tɛ̃́nkɛ í yó mbo dɛ̀ yó ndò mbɑ̀mmùu nwe kɛ dò nnìkɛ̀ìì.
7Dɛ kó diyiè yó ncɑ̃́ɑ̃́mmu Kuyie nkuù mɑ́ɑ̀ dì yɛ̃́ dɛ mɔ̀nnì kuyie nyí yó mbo kɛyènkɛ̀ mɛ nyí yó mbo, bɑ́ kuyuoku kuwenniku kuù yó mbo.
8Dɛ kó yɛwe miɛkɛ mɛniɛ mmɛ̀ɛ̀ duɔ̀ mmufòmmu mɛ̀ bo nyiɛ̀ní Sedisɑdɛmmu kɛ̀ mɛ̀mɑmɛ̀ mpũɔ̃̀ nkɛ tɑɑ̀ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kou, kɛ̀ mɛtɛ̃mɛ̀ ntɑɑ̀ diyiè tɑɑ̀ kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kou kɛ́mpũɔ̃̀ ndiyɔ̃ɔ̃̀ nɛ̀ dipɑɑo.
9Dɛ kó yɛwe miɛkɛ Kuyie nkuù yó ntú kɛtenkɛ̀ kɛmɔu kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu nkù bɑ̀ɑ́ nkɛ nkù yɛ̃́.
10Kɛ̀ dihɛì dimɔuu wɛ̃tɛ kɛ́nɑɑ́ nkubiriku kɛ́túótɛ́ Kebɑɑ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Dimɔɔ kubɑkù cɑ̃̀nku Sedisɑdɛmmu diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ kɛ̀ Sedisɑdɛmmuu bɑɑtɛ́ yɛhɛkɛ̀ sɔnyɛ, kɛ túótɛ́ Bɛnsɑmɛɛ kó dibòrì borɛ̀ kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ bɛ̀ tu dɛ̀ dibòrì kótírì, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ dibòrì kuduotí kentímɛ̀ kpɛri kɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ Anɑnɛɛdi kó ditennì, kɛ́pɛ̃ɛ̃tɛ́ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ okpɑ̀ɑ̀tì kó diyɛtituò borɛ̀.
11Ikuɔ́ mɑì tɛ̃́nkɛ í yó mbo ɑ bo yetɛ́nɛ̀ ì kɛ̀ bɛ̀ dɑ́ kuɔ. Bɛnìtìbɛ̀ bo nkɑri bɑ̀mmùù Sedisɑdɛmmu miɛkɛ.
12Ntɛ Kuyie nyóó potɛ́ kùù yɛ̃ĩku bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ dokɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu: Onìtì níí bo nkpɑɑ́ fòù kòo kɔ̃̀ntì pɑ̃̀ɑ̃̀kɛ, kòo nɔm̀bii mpɑ̃̀ɑ̃̀kɛ, kɛ̀ bɛ nɔ́ndiɛ́ mpɑ̃̀ɑ̃̀kɛ bɛ nɔ̀ miɛkɛ,
13Dɛ yiè kufɔ̃wɑɑ́ ndiɛkù bo ɑutɛ́ bɛnìtìbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ kóntɛ́ kɛ́nkpɑnnɛ̀ bɛtɔbɛ̀, bɑ́ wè kòò nkpɑǹnɛ̀ o cɛ̃pɛɛtitɔù.
14Kɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛɛ wɛ̃nnɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ dokɛ́nɛ̀ ibotí ìì bɛ̀ fitɛ́, kɛ́koú bɛ mɑ́tì pɛ́ítì nɛ̀ mɛsɔɔ nnɛ̀ tiyɑ̀ɑ̀tì pɛ́u.
15Kuyɛ̃ĩku kùù do bɛnìtìbɛ̀ kuù doti sisɛ̃ĩ́, nɛ̀ sitɛsì sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ sisɛ̃ĩ́ dɛ̀ wɛ̃nnɛ́ kɛ pɛitɛ́ sì nɛ̀ yòyóbɛ̀ nɛ̀ sɑ̃mmɑrímú nɛ̀ iwũɔ̃ sɔnyi ìì bo bɛ ɑ̃ɑ̃pɔ̀nkɑrì.
16Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ fòù, ibotí ìì dokɛ́nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ i miɛkɛ, bɛ̀ bo nkɔrìní Sedisɑdɛmmu bɑ́ dìì mɔ̀nnì, kɛ ninku kɛ m bɑ́ɑ́ mmí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, kɛ bɑɑ̀ ntitouti kó dibɑnni.
17Ibotí ìì kɔbɛ bo nkpɑɑ́o kɛ í nkɔ̀tɛní Sedisɑdɛmmu mí nhokpɑ̀ɑ̀tì Kuyie Mpɑkɛdɑɑ m borɛ̀, bɛ̀ bɑ́ɑ́ pɛ́tɛ́ fɛtɑɑfɛ̀.
18Kɛ̀ Esibiti kɔbɛ kpɑɑ́o kɛ í kɔ̀tɛní, m potɛ́ kùù yɛ̃ĩku ibotí tɛì ìì í kɔ̀tɛní kɛ bɑɑ́ ntitouti kó dibɑnni, kuù doti bɛ ĩ́nkɛ̀.

19Esibiti kɔbɛ nɛ̀ ibotí tɛì ìì bo nkpɑɑ́o kɛ í nkɔ̀tɛní kɛ bɑɑ́ ndibɑnni titouti kpɛri tiì yɛ̃ĩti doti bɛ ĩ́nkɛ̀.
20Dɛ yiè bɛ̀ bo wɑ̃ri sisɛ̃ĩ́ kó yɛsɑ̃nkɛwe ĩ́nkɛ̀ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ cɑ̃̀ńnɛ́ dɛ̀ nKuyie nkpɛ́í. Kɛ̀ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ kó sikṹmboó nɑɑ́ nyɛbɔ bɛ̀ yó mmɛ́ínɛ̀ yɛ̀ yɛwũɔ̃tɔ̀rɛ̀.
21Sedisɑdɛmmu kó sikṹmboó nɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kpɛsi kɛ̀ bɛ̀ɛ dɛ̀ duɔ́ mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n kpɛ́í bɛ̀ɛ̀ kó dimɑ̀ɑ̀ n feu iwũɔ̃ kɛ̀ bɛ̀ nsì tòú kɛ berinɛ̀ imɑɑ, bɛpotɑmbɛ̀ tɛ̃́nkɛ í yó nkpɑɑ́ mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ miɛkɛ.