Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 1

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni didɛ́rì otɑ̃̀nkù niínwè miɛkɛ nkɛ Kuyie mbɛ́innɛ̀mɛ̀ ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò Sɑkɑrii Ido birɛ Bedekiɑ kó dɛbirɛ kɛ dɔ̀:
2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie n tú, m miɛkɛ do pɛikɛmu di yɛmbɛ̀ mɛdiɛ̀.
3A bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, míì tu bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní m borɛ̀, kɛ̀ n wɛ̃too bɛ borɛ̀, míì mɛ nyɛ̃.
4Di bɑ́ɑ́ teetɛ́ di yɛmbɛ̀, n do duɔ́ nkɛ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ n yu bɛ̀ kɛ tú bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní m borɛ̀, kɛ́yóu kucɛ kuyɛiku bɛ̀ tũ nkù nɛ̀ bɛ dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ, bɛ̀ mɛ nyí nkèńtɛ́ bɛ̀ bɛ̀ nɑ̀ɑ́ ntì, bɛ̀ í ndɑkɛ dɛ kpɛti. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tì ndi denni.
5Yé di yɛmbɛ̀ kɔ̀tɛ kɛ̀? M pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ tɑ́? Bɛ̀ í kuɑ̀?
6Bɑ́ nɛ̀ n duɔ́ nyɛ̀ɛ̀ tɑnnɔ̀ m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ nɛ̀ n do bɛ̀ nɑ̀kɛ́ tìì nɑ́ɑǹtì, dɛɛ̀ do tùɔ̀kɛní di yɛmbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛní kɛ́bɛ́i nkɛ dɔ̀, Kuyie Mpɑkɛdɑɑ do bɛ́i nkɛ dɔ̀ ò yóó ti dɔɔ̀mɛ̀ icɛ iyɛiyi ti tũ̀ nyì nɛ̀ ti dɔɔ̀rìmɛ̀ yɛimɛ kpɛ́í ò mɛ nti dɔ̀ɔ̀.
7Okpɑ̀ɑ̀tì Dɑriyuusi kpɑ̀tì benni didɛ́rì otɑ̃̀nkù tɛpíítɛ̀ nɛ̀ òmɑ́ɑ̀, bɛ̀ tu wèè tɑ̃̀nkù Sebɑti , diyiè sipísìdɛ́ nɛ̀ dinɑɑnnì yiè, kɛ̀ Kuyie mbɛ́innɛ̀ Sɑkɑrii ku pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑǹtò. Sɑkɑrii do tú Ido birɛ Bedekiɑ kó dɛbirɛ ndɛ.
8Kòo bɛ́i nkɛ dɔ̀: N duɔ́ kɛyènkɛ̀ nkɛ kɛ̀ Kuyie nni mbɛnkɛ, kɛ̀ n yɑ̀ onìtì mɔù kòò dèkɛ tɛsɑ̃nwũɔ̃tɛ̀ kɛ cómmú tifɑ̃pèùtì cuokɛ̀ bɛ̀ tu tì míìrìtì tìì cĩɛ̃ nfííkú kɛ cùtɛ́, kɛ̀ sitɛsì ò tũ̀nní siwũɔ̃sì nɛ̀ sìì dò mmɛtĩ̀ɛ̃̀ nnɛ̀ sìì pɛ́ì.
9Kɛ̀ m bekɛ Kuyie ntɔ̃nnì dìì n nɑ̀ɑ́nnɛ̀ kɛ dɔ̀: N Yiɛ̀ nhɔ̃̀mbɛ mbɛ? Kɛ̀ dì dɔ̀: N yóó dɑ nɑ́kɛ́mu bɛ̀ mbɛ.
10Dì kpɑɑ́ mɛ nnɑ́ɑ́ nkòo nìtì wèè do cómmú titieti bɛ̀ tu tí míìrìtì ti cuokɛ̀ kɛ dekɛ tɛsɑ̃ntɛ̀ kòò dɔ̀: Kuyie nkuù bɛ̀ tɔ̃nní kɛ̀ bɛ̀ bo ce nkutenkù.
11Mɛm̀mɛ kɛ̀ bɛ̀ɛ nɑ́kɛ́ Kuyie ntɔ̃nnì dìì còḿmú titieti bɛ̀ tu ti míìrìtì ti cuokɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti cèmmu kutenkù bɑ́ kunɑmpoo í bo, bɛ̀ kɑ̀ri bɛ́u nwe.
12Dɛ mɔ̀nnì ndi Kuyie ntɔ̃nnì bɛ́immɛ̀ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ! Dɛ̀ yó nkɑ̃́ɑ̃́kɛ́ dɛ kɛ̀ mɛsémmɛ̀ dɑ pĩ́nnɛ̀ Sedisɑdɛmmu nɛ̀ Sudɑɑ ɛkɛ̀ sɔnyɛ, ɑ miɛkɛ pɛ́ì yɛ̀ kɛ̀ dɛ̀ mɔ̀kɛ yíe nyɛbie nsipísìyiekɛ̀?
13Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ tinɑ́ɑǹsɑ̀ɑ̀tì ibɑ́ɑmmìi kpɛti ku tɔ̃nnì dìì do n nɑ́ɑ́nnɛ̀, kɛ̀ dì dɔ̀:
14Nɑ́kɛ́ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ kɛ dɔ̀: Ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tu: Kù bɛ̀ dɔ́mu kɛ̀ dɛ̀ kù tùɔ̀ mmuhɑ̃ɑ̃́ nkɔ̃mɛ.
15Kɛ̀ ku miɛkɛ nɛ́ cɔ́ú mmɛdiɛ̀ nyibotí tɛì, ìì kɑ̀ri bɑ̀mmùù, kɛ yɛ̃́ ku miɛkɛ do pɛikɛmɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ sɑ́m̀pɔ́ nwe, kɛ̀ kù ndɔ́ ìi yṹɔ̃́ mbɛ to, kɛ̀ ì nɛ́ tontɛ́ kɛ bɛ̀ tɑnnɛ́ mɛsémmɛ̀ miɛkɛ.
16Dɛɛ̀ kpɛ́í nte, kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ tu, kù wɛ̃ti kɛ bo dɔ̀ɔ̀ Sedisɑdɛmmu ɛì mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ di miɛkɛ, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́mɑɑ́ sicɛ̃́ĩ di miɛkɛ.
17Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi yíɛ́ kɛ́ n nɑ́kɛ́ kɛ dɔ̀: Nɑ́kɛ́ bɛ kɛ tú: Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu: nh ɛkɛ̀ yóó wɛ̃tɛ kɛ́píɛmmu mɛsɑ̀ɑ̀, kɛ̀ n wɛ̃tɛ kɛ́tiekɛ Sedisɑdɛmmu kɛ́bɑ́ntɛ̀ Siyɔ̃ɔ̃.