Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nni mbɛnkɛ ikuɔ́ nìùtì diɛwè kòò còḿmú Kuyie ntɔ̃nnì ììkɛ̀, kɛ̀ dibɔɔ̀ còḿmú o bɑkù yoú kɛ bo ò wɑ̀tí.
2Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ dibɔɔ̀ kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ ndibɔɔ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie ntu ɑ cĩ́ɛ̃́kɛ́! Fɔ̃́ ndibɔɔ̀ Kuyie ntu ɑ bɑ́ nwɑ́tìrì Sedisɑdɛmmu kù tɑ̃ɑ̃tɛ́ wè, onìtì yiè ndònnɛ̀ kudɔú kùù cɔ̀ú nkù nku kɛ̀ bɛ̀ kù pùtɛ.
3Kɛ sɔ̃́ nSosuwee còḿmú Kuyie ntɔ̃nnì ììkɛ̀ kɛ dɑ́ɑ́tí tiyɑ̀ɑ̀tì kɛ̀ tì ɑ̃ mɛyɔ̃́ɔ̃̀.
4Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ bɛ̀ɛ̀ bo dɛ borɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɑ́tɛ́nɛ̀ we tiyɑ̀ɑ̀tì mɛyɔ̃́ɔ̃̀ nkpɛti, kóò dɑ̀tínnɛ̀ tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì. Di dèè mɛm̀mɛ kɛ́nɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀: N dɑ wèńkùnnɛmu kɛ̀ bɛ̀ bo dɑ dɑ́tínnɛ́ tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì.
5Kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi sɔɔtɛ́ di nɑ́ɑǹtì kɛ dɔ̀: Ínnɛ́nɛ̀ we kuyɑɑ̀bomboúnkù sɑ̀ɑ̀kù, kɛ̀ bɛ̀ɛ ò ìńnɛ́ kuyɑɑ̀bomboúnkù sɑ̀ɑ̀kù, kóò dɑ̀tínnɛ́ tiyɑɑ̀sɑ̀ɑ̀tì, kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnì còḿmú dɛ borɛ̀.
6Dɛ kó difɔ̃nkúò kɛ̀ Kuyie ntɔ̃nnìi nɑ́kɛ́ Sosuwee kɛ dɔ̀:
7Ntɛ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ nɑ̀ɑ́ ntì. Kù tu: Kɑ̀ɑ tũ̀ nku kó kucɛ, kɛ tũ̀ nku kuɔ́, fɔ̃́ɔ̃̀ yó mbɑkɛ́ ku cĩ́ɛ̃̀tɛ̀, kɛ̀ fɔ̃́ɔ̃̀ nwéí tɛ dɑ̀nkù, kɛ̀ n dɑ tɑnnɛ̀ bɛ̀ɛ̀ mɛ ncómmú diɛ m̀bɛ kó fɛnɑfɛ miɛkɛ.
8Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mbɛ́innɛ̀ Sosuwee kɛ dɔ̀: Fɔ̃́ nSosuwee ikuɔ́ nìùtì diɛwè nɛ̀ ɑ kɔbɛ kéntɛ́nɛ̀ kɛ́keè, díndi bɛ̀ɛ̀ pĩ nyikuɔ́ tɔ̃mmú kɛ dò mmɛbɛnkùmɛ̀ mɛ̀ɛ̀ bɛnkú n yóó duɔ́nkomu odɛɛtíwè, wèè yètìrì tu kuye tɛrì ndi dɛ̀ɛ bɛnkú kɛ dò nnɛ̀ Yesu borɛ̀ mɛborimɛ pɑ̀mmɛ̀ mɛɛ̀ ketírí.
9N dɔú nditɑ̃́rì ndi Sosuwee ììkɛ̀ kɛ̀ dì mɔ̀kɛ inuɔ nyìyiekɛ̀. Míì mɔ́mmuɔ n yóó kerí di ĩ́nkɛ̀ iwɑ̃rii. M bo fũũ ndihɛì diì nkó mɛyɛi ndiyiè dìmɑ́ɑ̀ miɛkɛ.
10Dɛ yiè diwɛ̀ì bo di pĩ́ kɛ̀ di nyu ditɔbɛ̀ yɛbɑɑ kɛ wɛ̃ nkɛ yo nfínyĩ̀ nɛ̀ fìkíè dɛ kó yɛbɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i.