Text copied!
CopyCompare
Buka Helaga - SEKARAIA

SEKARAIA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lebanona e, oiemu iduara do oi kehoa, vadaeni lahi ese oiemu sida audia do ia gabua diba.
2Saipresi audia e, do umui tai bada! Sida audia idia moru vadaeni. Unai au namodia, mai hairaidia bada, be idia hadikaia vadaeni. Basana dekenai umui noho ouki audia e, do umui tai bada! Idia ese uda badana idia utua diho vadaeni!
3King taudia ibounai be mai lalohisihisi danu idia boiboi noho. Edia ladana badana be idia ore vadaeni! Kamonai! Laiona idia boiboi noho inai, badina edia noho gabuna, Ioridane ena uda badana, ese dika ia davaria vadaeni.
4Lohiabada, egu Dirava, ese lau Sekaraia ia hamaoroa, ia gwau, “Alaia totona idia abia hegaegae noho mamoe, edia naria gaukara do oi karaia, bona inai mamoe do oi naria.
5Inai mamoe edia biaguna taudia ese mamoe idia alaia noho, bona lau ese lau panisidia lasi. Idia ese mamoe edia vamu idia hoia lao, bona idia gwau, ‘Ita be mai iseda moni momo, Lohiabada do ita hanamoa!’ Ma mamoe naria taudia danu ese edia mamoe idia bogahisihisi henidia lasi.”
6Ma Lohiabada ia gwau, “Lau ese tanobada dekenai noho taudia do lau bogahisihisi henia lou lasi. Lau ese taunimanima ibounai be edia lohia taudia edia siahu henunai do lau atodia. Inai lohia taudia ese inai tanobada, bona ena taudia do idia hadikaia ore, mamoe edia biagudia ese mamoe idia alaia ore bamona. Bona inai lohia taudia edia siahu dekena amo lau ese tanobada taudia do lau hamauria lasi.”
7Vadaeni lau ese mamoe naria gaukara lau abia, bona lau ese idia hisihisi noho mamoe, do idia alaia totona gaudia lau naria. Lau ese au maragidia rua lau abia. Au ta ena ladana lau atoa, “Bogahisihisi,” bona ma ta ena ladana lau atoa, “Haboua Tamona.” Bona mamoe ibounai lau ubua bona naria.
8To mamoe naria taudia toi ese lau dekenai idia badu henia, vadaeni hua tamona lalonai lau aladia mase, edia kara dekenai lau hesiku dainai.
9Vadaeni mamoe dekenai lau hereva, lau gwau, “Lau ese umui do lau naria lou lasi. Mamoe, do idia mase gaudia, be do idia mase namo. Mamoe, haida ese do idia hadikaia ore gaudia, be do idia hadikaia ore namo. Idia do mase lasi gaudia be sibodia ta ta dekenai do idia heatu noho, bona idia alaia gaudia edia hidiona do idia ania noho.”
10Vadaeni lauegu au maragina ladana “Bogahisihisi” lau abia, lau makohia. Unai dekena amo egu gwauhamata, bese ibounai dekenai lau henia gwauhamata, be lau utua.
11Unai dainai, unai dina dekenai, gwauhamata be ia utua vadaeni. Mamoe orea, ogogami bona hisihisi gaudia, bona mamoe idia hoia taudia ese lau idia itaia noho, bona idia diba momokani, lauegu kara dekena amo, Lohiabada ese hadibaia hereva ia gwauraia noho.
12Vadaeni idia dekenai lau hamaoroa, lau gwau, “Bema umui ura neganai, lauegu gaukara davana lau dekenai do umui henia. Bema lasi neganai, moni do umui dogoatao.” Idia ese egu gaukara davana, siliva moni 30 lau dekenai idia henia.
13Lohiabada ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai moni be uro karaia tauna dekenai do oi henia.” Vadaeni inai moni be Dubu Helaga dekenai lau abia lao, uro karaia tauna dekenai lau henia. To unai siliva 30 sibona be hegeregere lasi egu gaukara davana totona!
14Vadaeni au maragina iharuana ladana “Haboua Tamona” lau makohia, bona unai neganai Iuda bona Israela edia haboua tamona be lau ese lau utua.
15Lohiabada ma lau dekenai ia hereva, ia gwau, “Oi ese mamoe naria tauna gaukara bamona ma do oi karaia lou, to inai neganai mamoe naria tauna momokani lasi do oi lao.
16Badina be, lau ese egu mamoe edia naria tauna ta lau atoa vadaeni, to ia ese mamoe ia durua lasi. Idia be kahirakahira dika idia davaria neganai, ia ese idia ia durua lasi, o idia boio neganai ia tahudia lasi, o bero idia abia neganai ia hanamodia lasi, o do idia mauri noho gaudia ia ubua lasi. Lasi momokani. Ia ese mamoe, mai digara gaudia ia ania, bona ia ese edia aena kahaudia ia kokia.
17“Inai bamona mamoe naria tauna ese dika momokani do ia davaria! Ia ese iena mamoe orea ia rakatania vadaeni. Iena siahu ibounai be tuari ese do ia hadikaia ore momokani. Iena imana be do ia mase momokani, bona iena matana idibana be do ia kepulu.”