Text copied!
CopyCompare
Buk Baibel long tokples Motu - SEKERIA

SEKERIA 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Lebanon e, iduaramu a kehodia, bena lahi ese emu sida audia baine aradia ore!
2Beroso auna e, a tai! Badina be sida auna vada e gari; badina be au herea-daedia vada e dika vaitani. Basan oak audia e, a tai! Badina be uda audia hedoma-hedomadia vada e hagaridia.
3A hakala, mamoe ireḡudia taudia na e taimu! Badina be hairaidia vada e dika vaitani. A hakala, leona na e ḡoumu! Badina be Ioridane udana vada e hakorua.
4Iehova, egu Dirava, ini e gwau toma: Ialadia vada e gwaurai hata mamoedia iboudiai ireḡudia tauna ai baola.
5E hoidia taudia ese e aladia masemu, bona ta ese matadia se hakanidiamu; e hoihoilaidiamu taudia na e tomu “Iehova aita hanamoa, lau vada na taḡa”; bona ireḡudia taudia korikoridia ese asie bogadia hisimu.
6Iehova na e tomu: Badina be ina tano inoholaina taudia basina bogadia hisi lou. A itaia, lau ese taunimanima na ta ta ireguna tauna ireḡuna tauna imadia ai, bona ta ta ena pavapava ena pavapava imadia ai, baina atodia kau; bena idia ese tanobada bae hadarerea, bona lau ese tau ta na idia imadia amo basina harohodia mauri.
7Taunabunai, lau na mamoe ihoihoilaidia taudia daidiai ialadia vada e gwaurai hata mamoedia ireḡudia tauna ai nala. Bena itotohi rua na abidia: ta ladana na hatoa Harihari-bada, ma ta ladana na hatoa Hahetamona. Bena mamoe na reḡudia.
8Hua tamona lalonai lau ese mamoe ireḡudia taudia tatoiosi na aladia mase. A egu haheauka e ore, mamoe ediai, bona idia ese e inai henigu.
9Taunabunai lau nato, Lau ese basina regumui. Dahaka baine mase, vada baine mase; bona dahaka bae habuaia tari, vada bae habuaia tari; bena kwabukwabudia ese bae heani heheni.
10Bena egu itotohi ladana Harihari-bada na abia, na hakwaidua; unu amo egu gwauhamata, bese iboudiai na gwau hamalalai henidia ḡauna, na na utua.
11Taunabunai, una dina ai e heutu, bona mamoe e hoihoilaidia taudia ese e itagu tao, bena lalodia vada e parara una na Iehova ena hereva.
12Bena na hamaorodia, nato, Bema lalomui baeto maoro, egu ḡaukara davana boma henigu, a bema lasi, boma rua. Bena idia ese egu ḡaukara davana e hahetohoa, silver sekeledia toi-ahui.
13Bena Iehova ese e hamaorogu, eto, Moni mauana ai ba udaia dobi. (Una na dava herea-daena idia ese egu ḡaukara e davalaia ḡauna). Taunabunai, lau ese hari silver sekeledia toi-ahui na abidia, moni mauana ai na uda dobi, Iehova ena dubu ai.
14Bena egu itotohi iharuana, ladana Hahetamona, na hakwaidua, unu amo Iuda bona Israel edia hetadikaka na utua.
15Bena Iehova ese e hamaorogu, eto, Mamoe ireḡudia tauna asi namona ena ḡaukara ḡaudia ma bavabidia lou.
16Badina be, a itaia, lau ese mamoe ireḡudia tauna ta ina tano ai na haginiamu; ia ese be masemu taudia na se naridiamu, eiava raka-boioboio taudia na se tahudiamu, eiava mai berodia taudia na se hamauridiamu, eiava goada taudia na se ubudiamu, a ubu-ubu ḡaudia hidiodia e animu, aedia kahaudia danu e raḡadia ohomu.
17Egu mamoe ireḡudia tauna asi namona, madi ihabaina! Ia ese ena mamoe serina e rakataniamu. Dare ese ia imana baine dapaia, bona matana idibana danu baine taraia, una na baine namo. Imana do baine heveri, bona matana idibana baine kepulu vaitani, una na baine namo.