Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ nní nwúó nkɛ̀ Kuyie nni mbɛnkɛ kɛ̀ n yɑ̀ yɛyìè nyɛ̀nɑ̀ɑ̀.
2Kɛ̀ m bekɛ Kuyie ntɔ̃nnì dìì do n nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ dɔ̀: Yɛ nyìè mbɛnkú bɑ? Kɛ̀ dì n tɛ̃́nnɛ́ kɛ dɔ̀: Yɛ̀ bɛnkú ibotí kperíyì nyi ìì do cíɛ nyIsidɑyɛɛribɛ Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Sedisɑdɛmmu kɔbɛ.
3Kɛ̀ dɛndɛɛ pɛ̃ɛ̃tóo kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie nní mbɛnkɛ bɛmɑ́ɑ́bɛ̀ bɛ̀nɑ̀ɑ̀.
4Kɛ̀ n kù bekɛ kɛ dɔ̀: Bɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bo dɔɔ̀ bɑ? Kɛ̀ kù dɔ̀: Bɛ̀ kɔ̀tɛní kɛ bo donnɛ́ yɛbotɛ̀ kɔ̃m̀bùɔ̀tì nti kɛ bɔ́kɛ́ yɛyìè nyɛ̀ do kũmmù nɛ̀ yɛ̀ Sudɑɑ kɔbɛ kɛ bɛ̀ ɑutɛ́ kɛ bɛ̀ cíɛ.
5Kɛ̀ Kuyie nní mbɛnkɛ kɛ̀ n yɑ̀ onìtì kòò pikú o nɔ̀ùtɛ̀ kuhɔ̃ũ kùù beúnɛ̀.
6Kɛ̀ nh ò bekɛ kɛ dɔ̀: A kɔri kɛ? Kòò dɔ̀: N kɔri kɛ bo bennɛ́ Sedisɑdɛmmu nwe kɛ́yɑ̀ o okùmɛ̀ mɑ̀mɛ̀ nɛ̀ o pɛ̃kùmɛ̀.
7Kuyie ntɔ̃nnì dìì do n nɑ́ɑ́nnɛ̀ kɛ̀ dì nkpɑɑ́ cómmú, kɛ̀ ditɛrì mɑrìi kétɛ́ní kɛ́ dì co.
8Kɛ̀ dìi dì nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Cokɛ́ kɛ́nɑ́kɛ́ odɑpɑ̀ɑ̀ nwèè mɛ ntɔ kuhɔ̃ũ kùù beúnɛ̀ kɛ dɔ̀: Sedisɑdɛmmu ɛì yó nfeíomu, iduotí bɑ́ɑ́ dì fitɛ́ bɛnìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ yó mbo di miɛkɛ nɛ̀ iwũɔ̃ dɛ̀ í sénní.
9Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì mɔ́mmuɔ n yó ndo mmuhɑ̃ɑ̃́ nkó kuduotí kɛ́ dì fitɛ́, kɛ̀ n kpetì mbo di miɛkɛ.
10Kɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie mpɛ́i nkɛ dɔ̀: Eì! Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu: Ítɛ́nɛ̀ díndi n do cíɛ mbɛ̀ kɛ̀ di tɑɑ́ ibotí tɛì miɛkɛ cokɛ́nɛ̀ kɛ́yɛ̀ kubɑkù cɑ̃̀nku kó dihɛì miɛkɛ. Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì bɛ́i.
11Eì! Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ do bo Bɑbidɔnni cokɛ́nɛ̀ kɛ́yentɛ́.
12Di Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè n tɔ̃nní kɛ n duɔ́ mmuwɛ̃rímú kɛ tú n nɑ́kɛ́ ibotí tɛì ìì di fɛ̃́ũnko kɛ dɔ̀: Kɛ̀ wèè di kɑ̀ɑ́kɛ́ ò kɑ̀ɑ́ nku nɔnnìtɛ̀ ntɛ.
13Kuyie ntu kù yòutɛ ku nɔ̀ùtɛ̀ ntɛ ibotí ìì do di dɔ̀ɔ̀tidɑɑtì i ĩ́nkɛ̀, kɛ̀ ì bo nɑɑ́ ndi kó tidɑɑtì. Dɛ̀ bo dɔɔ̀ dìì mɔ̀nnì di bo bɑntɛ́ kɛ dò nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè n tɔ̃nní.
14Kù tu: Nyíúnɛ̀, kɛ́nyɑ̃nku díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, kù kèróomu kɛ bo mbo di cuokɛ̀. Kunku Kuyie nkuù bɛ́i.
15Yɛbotɛ̀ pɛ́u bo kù tɑunnɛ̀ dɛ yiè, kɛ́ntú ku kɔbɛ kɛ̀ kù mbo bɛ cuokɛ̀. Dɛ yiè bɛ̀ bo bɑntɛ́ kɛ dò nKuyie Mpɑkɛdɑɑ weè n tɔ̃nní.
16Kuyie nwɛ̃ti kɛ bo tiekɛmu Sudɑɑ kɔbɛ kɛ̀ bɛ̀ mbo ku ɛì kù wɛ̃ti kɛ bo tɑ̃ɑ̃tɛ́mu Sedisɑdɛmmu.
17Yɛbotɛ̀ ĩ́nɛ̀ yúóó Kuyie nyììkɛ̀, kù ìtɛ́mu kɛ yɛtìní ku cɛ̃sɑ̀ɑ̀tɛ̀ miɛkɛ.