Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie Mpɑkɛdɑɑ m bɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:
2Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu n dɔ́mu Sedisɑdɛmmu kɔbɛ kɛ̀ dɛ̀ n yóù mɛdiɛ̀, nɛ̀ dɛ kpɛ́í, kɛ̀ m miɛkɛ cɔ́ú mbɛ dootitɔbɛ̀.
3Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie mmíì tu n wɛ̃toomu Siyɔ̃ɔ̃, kɛ bo mbo Sedisɑdɛmmu, kɛ̀ bɛ̀ nhò yu kɛ tú: Bɛ̀ɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri Kuyie ndɔ́mɛ̀ bɛ ɛì, kɛ́nyu Siyɔ̃ɔ̃ kɛ tú mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n tɑ̃sɑ̀ɑ̀rì.
4Tidɑkótì nɛ̀ tipokótì bɛ̀ɛ̀ dúkutɛ ipɑ̀ɑ̀ti bɛ̀ kòtɛ́ mɛ̀ɛ̀ kpɛ́í, kɛ̀ bɛ̀ɛ wɛ̃tɛ kɛ́buotɛ́ Sedisɑdɛmmu miɛkɛ.
5Idɑpùmbí nɛ̀ Isɑpùmbí kɛ̀ bɛ̀ nkpɛiti dihɛì miɛkɛ yɛcɛ̃kɑrɛ̀ yɛmɔu.
6Isidɑyɛɛribɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ di mmɔ̀nnì bɛ̀ í wúó nkɛ dò ndɛ̀ bo nɑ kɛ́dɔɔ̀, di yɛ̀mmɛ̀ nɛ́ dò ndɛ̀ múnkɛ n yóùnɛ̀mu mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ?
7N yóó dɛɛtɛ́mu n nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cìɛ́tɛ́ kɛ bo diyiè yìɛ̀ní kɛ̀ɛ̀ bíɛ́kɛ̀ nɛ̀ dì tɑɑ̀ kɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i.
8N yóó bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́nímu kɛ̀ bɛ̀ mbo Sedisɑdɛmmu kɛ́ntú n kɔbɛ, mí nKuyie kɛ̀ nní mbɛ̀ te, kɛ́ mbɛ̀ bɑkɛ́, kɛ bɑ́ɑ́ bɛ̀ yóu, m bo mbɛ̀ dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́.
9Ntɛ mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n tú mù: Yɑ́úkùnnɛnɛ̀ di kɔ̃̀ntì díndi bɛ̀ɛ̀ kèè m pɑ̃ɑ̃nɑ́ɑǹtì nɑ́ɑm̀bɛ̀ bɛ́i ntìì nɑ́ɑǹtì n cĩ́ɛ̃̀tɛ̀ pũũku dìì mɔ̀nnì.
10Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ do í yietì bɛtɔ̃mbɛ̀ iwũɔ̃ mɛ nyí mmɔkɛ mucɔ̃́ntimu mɑmù. Bɛcièmbɛ̀ mɛ ndo í mɔkɛ mɛom̀pùmɛ̀ nɛ̀ bɛ kpɑntídɛ̀ntɔbɛ̀ kpɛ́í. Míì do yóu bɑ́ wè kòò nwɑntinɛ̀ otɔù mɛyɛi.
11Di mmɔ̀nnì n tɛ̃́nkɛ í yóó dɔɔ̀ n kɔbɛ bɛ̀ɛ̀ kpɑɑ́ n do dɔ̀ɔ̀mɛ̀ dokɛ́ kɔbɛ. Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i!
12Dɛ mɔ̀nnì bɛ̀ bo nkɑri kɛ̀ dɛ̀ boo, dɛtie mbɛ̀ tu dɛ̀ fínyĩ̀ kɛ̀ dɛ̀ mpɛí, kɛ̀ bɛ̀ kùútí kɛtenkɛ̀ tidiitìi pɛitɛ́, kɛ̀ kɛĩ́nkɛ̀ nduɔ̀nní fɛtɑɑfɛ̀, n nìtìbɛ̀ bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ bɛɛ̀ yóó dɛ̀ tiekɛ.
13Díndi Sudɑɑ kɔbɛ nɛ̀ Isidɑyɛɛribɛ n do di dɔ̀ɔ̀ mɛ̀ɛ̀ botí mɛyɛi nkɛ ibotí tɛìi yɑ̀ mɛɛ̀ botí nku n yóó di dɔɔ̀mɛ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ ìi yɑ̀. Di bɑ́ nyĩɛ̃̀kù, yɑ́úkùnnɛ di kɔ̃̀ntì.
14Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu: Di yɛmbɛ̀ do n cɑ̀ɑ̀rɛ̀mu kɛ íi m miɛkɛ kɛ̀ n tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ dɔ̀ n yí yóó yóu m bo bɛ̀ dɔ̀ɔ̀mɛ̀ mɛyɛi.
15Di mmɔ̀nnì n nɛ́ pètìnkɛ tɑ̃ɑ̃tɛ́ kɛ yóó di dɔɔ̀ mɛsɑ̀ɑ̀ mmɛ díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ, nɛ̀ Sudɑɑ tenkɛ̀ kɛmɔu kɔbɛ, di tũ mbɑ́ nyĩɛ̃̀kù.
16Ntɛnɛ̀ di yó ntũ ntì, bɑ́ wè, wè nnɑ́ɑ́ nhotɔù timɔ́mmɔnti kɛ̀ di mbekù timɔ́mmɔnti dɛ̀ bo yiémmɛ̀ kɛ̀ kunɑɑtí mbo di cuokɛ̀.
17Di bo dɔɔ̀mɛ̀ ditɔbɛ̀ mɛyɛi ndɛ kó iyɛǹtotí bɑ́ɑ́ tɑnní di yɛ̀mmɛ̀ miɛkɛ di níí bɑ́ mpɑrìku kɛ nɛ́ soú, mí nKuyie n yí dɛ̀ dɔ́.
18Kɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀:

19Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì tu: Sudɑɑ kɔbɛ bou mɛ̀ɛ̀ nùboúmmɛ̀ otɑ̃ɑ̃̀nɑɑnwè nɛ̀ onummuwè nɛ̀ okuɔ́nwè, nɛ̀ opíínwè dɛ kó yɛwe bo nɑɑ́ ndiwɛ̀ì kpɛyɛ, kuyɛǹnɑɑtí kpɛyɛ, yɛbɑɑ nkpɛyɛ, kɛ̀ di nyɑ̃nku. Nɛ́ ndɔ́nɛ̀ timɔ́mmɔnti kɛ̀ kunɑɑtí mbo di cuokɛ̀.
20Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i: Ibotí nɛ̀ yɛhɛkɛ̀ dɛ̀ itinímu pɛ́u kɛ kɔriní Sedisɑdɛmmu.
21Dihɛì diì nkɔbɛ níí bo sɔ̃́nkɛ́ ditɛrì kɔbɛ kɛ́ bɛ̀ nɑ̀kɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔtɛnɛ̀ kɛ́bɑ́ntɛ̀ ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, kɛ̀ bɛ̀ɛ bɛ̀ tɛ̃̀ńnɛ́ kɛ dɔ̀: Ti kɔrimu.
22Yɛbotɛ̀ pɛ́u nɛ̀ ibotí ìì kpeńnì bɛ̀ bo kɔtɛní Sedisɑdɛmmu kɛ́wɑmmú ti Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ, kɛ́ kù bɑ̀ńtɛ̀.
23Mí ndi Yiɛ̀ nKuyie Mpɑkɛdɑɑ míì bɛ́i! Dɛ yiè bɛnìtìbɛ̀ bo yɛ̀nní tɛpíítɛ̀ bɛ̀ɛ̀ cɑ̃̀ɑ̃́ nyibotí kɛ́ncɑ́ɑ́tí Sifu òmɑ́ɑ̀ yɑɑ̀bòrì kɛ tú: Ti dɔ́ kɛ dɑ nɛinɛ̀mu, ti kèèmu Kuyie ndɑ bonɛ̀mɛ̀.