Text copied!
CopyCompare
Bibiri Kuyie Nnɑ́ɑǹtì Pɑ́tíri - SAKARII

SAKARII 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Kuyie nní mbɛ́innɛ̀ kɛ dɔ̀: Dɛ̀ í tú Isidɑyɛɛribɛ mɑ́ɑ̀ ndi n kpɑnnɛ̀mɛ̀, Adɑrɑki tenkɛ̀ kɔbɛ nɛ̀ Dɑmɑɑsi ɛì kɔbɛ m bɛ̀ kpɑnnɛ̀mu múnkɛ. Kɛ yɛ̃́ mí nKuyie n wúómmɛ̀mu bɛnìtìbɛ̀ bɛmɔu n wúó mmɛ̀ɛ̀ botí, Isidɑyɛɛribɛ bɛmɔu.
2N kpɑǹnɛ̀mu múnkɛ Amɑti ɛì dìì tu kutemmɑ̀nku, kɛ kpɑnnɛ̀ Tiiri nɛ̀ Sitɔ̃ɔ̃ kpɛyɛ yɛ̀ɛ̀ ciì ndɛu.
3Tiiri ɛì kɔbɛ mɑɑ́ tɛcɛ̃kpetɛ̀ ntɛ kɛ píɛ ntimɑ́tì pɛ́ítì mutɑ̃́ɑ̃́ ndòmmɛ̀ kɛtenkɛ̀. Kɛ píɛ mmɛsɔɔ mubirímú dòmmɛ̀ icɛ.
4Kuyie mmuwɛ̃rímú yiɛ̀ nyóó pɔntɛmu dihɛì, kɛ́dɛ́ítɛ́ iduotí kɛ́tɑnnɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì miɛkɛ, kɛ́ dì cɔ́u mmuhɑ̃ɑ̃́.
5Kɛ̀ Asikɑnɔɔ kɔbɛɛ dɛ̀ yɑ̀ kɛ̀ kufɔ̃wɑɑ́ mbɛ̀ ɑutɛ́, kɛ̀ Kɑsɑɑ ɛì kɔbɛ nkpeutí, dɛ̀ bo di Ekunɔɔ ɛì kɔbɛ okpɑ̀ɑ̀tì tɛ̃́nkɛ í yó mbo Kɑsɑɑ ɛì miɛkɛ. Onìtì tɛ̃́nkɛ bɑ́ nkɛ́rímu Asikɑnɔɔ ɛì,
6Bɛ̀ɛ̀ kɔkɛ́ ibotí bɛɛ̀ yó mbo Asidɔti ɛì, m bo dɛitɛ Fidisitɛ̃ɛ̃bɛ fentɛ̀,
7M bo dɛitɛ iwũɔ̃ bɛ̀ í fìé ì kɛ̀ mɛyĩ̀ĩ̀ nyɛ̀ i kó imɑɑ mbɛ nɔ̀ miɛkɛ, nɛ̀ bɛ̀ fìé ì yɛbɔkɛ̀. Bɛ̀ɛ̀ bo nkpɑɑ́ dɛ yiè bɛ̀ bo nɑɑ́ n kɔbɛ, kɛ́ndònnɛ̀ Sudɑɑ kó kunɑɑ̀mùnkù kɔbɛ dòmmɛ̀, kɛ̀ Ekunɔɔ kɔbɛɛ tɑ n kɔbɛ miɛkɛ Sebusiibɛ do dɔ̀ɔ̀mmɛ̀.
8Míì mɔ́mmuɔ nyóó cómmú kɛ́bɑɑ nh ɛì, n dootitɔbɛ̀ kpɛ́í, òmɔù tɛ̃́nkɛ bɑ́ɑ́ dì tɑ kɛ́fɛ̃́ũ n nìtìbɛ̀, n yɑ̀mu m mɔ́mmuɔ nnɛ̀ n nɔ̀nfɛ̀.
9Díndi Sedisɑdɛmmu kɔbɛ nyɑ̃nkunɛ̀ diwɛ̀ì! Díndi Siyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ iinɛ̀! Ntɛnɛ̀ di kóo kpɑ̀ɑ̀tì kɛ kéríní di borɛ̀. Ò dɔ̀ɔ̀ri dɛ̀ɛ̀ sìɛ́ dɛ̀ndɛ kɛ nɔ ndɛmɔu, kɛ yɔɔ̀ nkɛ dekɛ disɑ̃mmɑrínsɛrì kó dibii.
10Sikpɑ̀rìnɑɑsɛ̃ĩ́ í yó nkpɑɑ́ bo Efɑdɑimmu tenkɛ̀ miɛkɛ, sikpɑ̀rìsɛ̃ĩ́ mɛ nyí yó nkpɑɑ́ Sedisɑdɛmmu ɛì. Ò yóó kékɛ́mu dɛ tɑ̃nnɛ̀, kɛ́ɑ̃nnɛ́ kunɑɑtí ibotí nɛ̀ itɛì dɛ cuokɛ̀. O kpɑ̀ɑ̀tìyuu bo túótɛ́ dɑ̀mɛ́ɛ̀rì yie nkɛ́ntɔ kɛ́tuɔkɛnɛ̀ otɔù, kɛ́ditɛ́ kukó ndiɛkù Efɑdɑti nɛ̀ kutemmɑ̀nkoo.
11Kɛ̀ Kuyie mbɛ́i nkɛ dɔ̀: Nɛ̀ ti kó mɛtɑummɛ̀ n di dɔ̀ɔ̀nɛ̀ mɛ̀ di n feu ìì wũɔ̃ kó mɛyĩ̀ĩ̀ mmiɛkɛ, mɛɛ̀ te kɛ̀ n yóó di dennɛ di kpetí dìì fɔ̃̀tìrì miɛkɛ.
12Mí nKuyie mmíì tì ndi nɑ́ɑ́ nyíe, díndi tidɑɑtì tìì m bùɔ́! Konnɛ̀nní di kó dihɛì iduotí fitɛ́ dì, n yóó di dɔɔ̀mu mɛsɑ̀ɑ̀ nkɛ̀ dɛ̀ɛ pɛ̃ɛ̃tɛ́ kucɛ mɛ̀dɛ́mɛ̀ di di mɛ̀ɛ̀ sémmɛ̀.
13Siyɔ̃ɔ̃ ɛì, n yóó duɔ́ nkɑ̀ɑ nìtìbɛ̀ bɛɛ̀ do Yɑfɑnni kɔbɛ mudoò, Sudɑɑ kɔbɛ bɛɛ̀ yó ntú n tɑ̃mmù, kɛ̀ Efɑdɑimmu kɔbɛ tú m pie, díndi Siyɔ̃ɔ̃ kɔbɛ kɛ̀ dí ntú n kpɑ̀rìsiè.
14Mí nKuyie n yó mbo n kɔbɛ yɔ ĩ́nkɛ̀ nkɛ kɛ̀ m pie ntú níɛ́ɛ́ fɛtɑɑfɛ̀ ɔ̃ɔ̃ míítɛ́mɛ̀, mí ndi Yiɛ̀ nKuyie m bo kɔnnɛ́ dìì mɔ̀nnì ditɑ̃tɛheù kɛ́kétóo nɛ̀ kubɑkù yoú bíɛ́kɛ̀ kó kuyɑɑkperíkù.
15Mí nKuyie Mpɑkɛdɑɑ n yó nkɑ̃nkɛ́mu n nìtìbɛ̀, kɛ bɔmmɔ̀ɔ yɛtɑ̃́rɛ̀, kɛ̀ yɛ̀ buɔti bɛ dootitɔbɛ̀, kɛ́ bɛ̀ nɑ̀ntɛ pɑ́íí bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ nɑntɛmɛ̀ fínyĩ̀ bɛ, kɛ̀ bɛ̀ mmɛ́ú mɛyĩ̀ĩ̀ mmiɛkɛ, bɛ̀ ɔ̃ɔ̃ féútɛ́ fɛɔ̃̀fɛ̀ kɛ̀ ikuɔ́ nìùtìi kunnɛ mɛ̀ɛ̀ botí dinɑɑbuu mɛyĩ̀ĩ̀ mmiɛkɛ, kɛ́ mɛ̀ wùɔ diwũɔ̃tɔ̀nnì bɑ̀kɛ̀.
16Mí mbɛ Yiɛ̀ nKuyie m bo bɛ̀ dɛɛtɛ́ dɛ yiè. N nìtìbɛ̀ mbɛ, n kó ipe. Bɛ̀ bo ndò nyɛtɑ̃́rɛ̀ yɛ̀ɛ̀ donku dɛu kɛ mmiɛti bɛ ɛì miɛkɛ.
17Dɛ yiè bɛ wenninku í yó mmɔkɛ kumɑ̀nku. Bɛ wɛ̀ì mɛ nyí yó mmɔkɛ dì mɑ̀mɛ̀. Tidiitì nɛ̀ mɛnɑbɛ́mmɛ̀ dɛ̀ bo nte bɛdɑpɑ̀mbɛ̀ nɛ̀ bɛsɑpɑ̀mbɛ̀ kɛ̀ bɛ̀ nkpeńnì.