Text copied!
CopyCompare
Soso Kitaabuie: Tawureta, Yabura, Inyila - Annabi Sakari

Annabi Sakari 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Liban bɔxi, i xa wuri birin fama nɛ gande.
2Wo fama nɛ wade wo xui itexi ra, barima sipirɛ, sɛdiri, nun konde bilie fama nɛ birade. Basan wondi belebele bara kana.
3Xuruse dɛmadonyie wama nɛ, barima fiili bara kana. Yɛtɛe xaaɲɛma nɛ, barima Yurudɛn fɔtɔnyi bara kana.
4N Marigi Alatala a masen nɛ, «Wo xa xurusee dɛ madon, naxee fama faxade.
5Mixi naxee e sarama e fama nɛ e kɔn naxabade kinikinitareɲa kui. Naxee e matima e a falama nɛ, ‹Ala tantu. N bara banna.› Xuruse dɛmadonyie mu kinikinima e ma.»
6Alatala xa masenyi nan ya: «N fan mu kinikinima yi ɲama ma. N bara e birin lu e boore yi ra, e xa mangɛ yi ra, alako ɲama xa ɲaxankata. N mu mixi yo ratangama na ma.»
7Na kui n naxa xurusee tɔɔrɔxi dɛ madon, naxee nu lanxi e xa faxa. N naxa yisuxuwuri firin tongo. N naxa keren xili sa «Hinnɛ,» boore «Lanyi.» N naxa xurusee dɛ madon.
8N naxa xuruse dɛmadonyi saxan keri kike keren bun, barima e mu rafanxi n ma sɔnɔn, n fan mu rafanxi e ma.
9N naxa a fala xurusee bɛ, «N mu wo dɛ madonma sɔnɔn. Naxan lan a xa faxa, a xa faxa. Naxan lan a xa siga, a xa siga. Naxan lan a xa lu be, a xa a boore faxa.»
10N naxa n ma yisuxuwuri tongo naxan xili «Hinnɛ,» n naxa a igira. Na misaalixi saatɛ nan na naxan xirixi n tan nun sie birin tagi. Na saatɛ bara kana.
11N to na kana xurusee tɔɔrɔxi ya xɔri, e naxa a kolon n nu bara Alatala xa masenyi fala.
12N naxa a fala e bɛ, «Xa a wo kɛnɛn, wo n ma wali sare fi n ma, xa na mu a ra wo a lu na.» E naxa kɔbiri kole tongo saxan fi n ma wali sare ra.
13Alatala naxa a fala n bɛ, «Xa e n ma wali tide toma na ki nɛ, a sare mu gbo, a wɔlɛ. Fɛɲɛ yailanma xa na tongo.» N naxa na kɔbiri kole tongo saxan tongo, n naxa e wɔlɛ Alatala xa banxi kui mixi nde bɛ naxan fɛɲɛe yailanma.
14Na dangi xanbi, n naxa n ma yisuxuwuri igira naxan nu xili «Lanyi,» barima lanyi mu na Yudaya nun Isirayila tagi sɔnɔn.
15Alatala naxa a fala n bɛ, «I man xa xuruse dɛmadonyi xaxilitare xa walisee tongo.
16N xuruse dɛmadonyi rakelima nɛ yi bɔxi ma naxan mu a ɲɛngi sama xurusee xɔn ma. Xa xuruse keren bara lɔɛ, a mu sigama a fende. Xa keren bara maxɔnɔ, a mu a dandanma. Xa keren bara xungbo fɔlɔ, a a sube birin donma nɛ han a a tore li.»
17«Ɲaxankatɛ na xuruse dɛmadonyi ɲaaxi bɛ, naxan xurusee rabɛɲinma. Santidɛgɛma xa a bɛlɛxɛ sɛgɛ, a xa a ya sɔxɔ. A bɛlɛxɛ naxa nɔ fefe ra, a ya naxa fe yo to.»