Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isau kɛ̀ wè benɛ dↄ Ɛdↄmu boriinↄ yãn yɛ̀.
2Isau Kanaa nↄgbɛ̃nↄ sɛ̀, Iti bori Ɛlↄni nɛ́ Ada kↄ̃n Ivi bori Ana nɛ́ Ɔↄlibama, Zibɛↄ̃ dioo.
3À Sumaila nɛ́ Basɛma, Nɛbayo dãre sɛ̀ dↄ.
4Ada Ɛlifaza ìo, ben Basɛma Ruɛli ì.
5Ɔↄlibama Yeusu kↄ̃n Yalamuo kↄ̃n Korao ì. Isau nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ wà ń í Kanaa bùsunↄn gwe.
6Isau a nↄↄnↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n a bɛdeenↄ ń píngi kↄ̃n a pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n a auziki kɛ̀ à è Kanaa bùsunnↄ píngi, ben à gàa Sei bùsun à zã̀ kũ̀ kↄ̃n a dãaro Yakubuo,
7zaakɛ aↄ̃ auziki bíta bé à tò aↄ̃é fↄ̃ wàgↄ̃ kú kↄ̃oro. Bùsu kɛ̀ aↄ̃ↄ kún e mↄ́ḿmaro, kɛ̀ aↄ̃ pↄ́nↄↄ pari yãnzi.
8Isau vɛ̃̀ɛ Sei gusĩsĩdeen kɛ̀ wè be tia Ɛdↄmu.
9Isau kɛ̀ dɛ Ɛdↄmunↄ dezi káaku ũ boriinↄn yɛ̀.
10Isau nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n yɛ̀: Ada nɛ́ Ɛlifaza kↄ̃n Basɛma nɛ́ Ruɛlio.
11Ɛlifaza nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Temana, Omaa, Zefo, Gatamu kↄ̃n Kenazio ũ.
12Ɛlifaza nↄ yìgisain Timina ũ. Àmbe à Amalɛki ìo. Isau nↄ Ada dionↄn gwe.
13Ruɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Naata, Zɛra, Sama kↄ̃n Mizao. Isau nↄ Basɛma dionↄn gwe.
14Isau nↄ Ana nɛ́ Ɔↄlibama, Zibɛↄ̃ dioo nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Yeusu, Yalamu kↄ̃n Korao.
15Isau bori kínanↄn yɛ̀: Isau daudu Ɛlifaza bori kínanↄn Temana, Omaa, Zefo, Kenazi,
16Kora, Gatamu kↄ̃n Amalɛkio ũ. Ɛlifaza bori kínanↄ, Ada dionↄn gwe. Aↄ̃ↄ kú Ɛdↄmunↄ bùsun.
17Isau nɛ́ Ruɛli bori kínanↄn yɛ̀: Naata, Zɛra, Sama kↄ̃n Mizao. Ruɛli bori kínanↄ, Basɛma dionↄn gwe. Aↄ̃ↄ kú Ɛdↄmunↄ bùsun.
18Isau nↄ Ɔↄlibama bori kínanↄn yɛ̀: Yeusu, Yalamu kↄ̃n Korao. Ana nɛ́ Ɔↄlibama dionↄn gwe.

19Isau kɛ̀ wè benɛ dↄ Ɛdↄmu nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn gwe, à bori kínanↄn gwe.
20Sei, Ori borii kɛ̀ kú Ɛdↄmunↄ bùsun zaa káaku nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Lotana, Sobala, Zibɛↄ̃, Ana,
21Disↄ̃, Ɛza kↄ̃n Disão.
22Lotana nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Ori kↄ̃n Omamuo. Lotana dãren Timina ũ.
23Sobala nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Alavã, Manaa, Ebala, Sefo kↄ̃n Onamuo.
24Zibɛↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Aya kↄ̃n Anao. Ana pì bé à bↄ̀ bia wãaa zaa gbáan gurↄↄ kɛ̀ èe a de zaakinↄ dãa.
25Ana nɛ́gↄ̃gbɛ̃n Disↄ̃ ũ, à nɛ́nↄgbɛ̃ sↄ̃ Ɔↄlibama.
26Disↄ̃ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Ɛmɛdã, Ɛsɛbã, Itirana kↄ̃n Keranao.
27Ɛza nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Bilana, Zavã kↄ̃n Akanao.
28Disã nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn yɛ̀: Uzu kↄ̃n Aranao.
29Ori bori kínanↄn yɛ̀: Lotana, Sobala, Zibɛↄ̃, Ana,
30Disↄ̃, Ɛza kↄ̃n Disão. Ori bori kínanↄ kↄ̃n ń borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Sei bùsunnↄn gwe.
31Kína kɛ̀ aↄ̃ kí blè Ɛdↄmunↄ bùsun Isarailinↄ kínanↄ ãanↄn yɛ̀.
32Bɛↄ nɛ́ Bɛla, Dinaba gbɛ̃ bé à kí blè Ɛdↄmu káaku.
33Kɛ̀ à gà, ben Zɛra nɛ́ Yobabu, Bↄzↄra gbɛ̃ kí blè à gɛ̃ɛ ũ.
34Kɛ̀ à gà, ben Temana bùsu gbɛ̃ Usamu kí blè à gɛ̃ɛ ũ.
35Kɛ̀ à gà, ben Bedada nɛ́ Adada, Avi gbɛ̃ kí blè à gɛ̃ɛ ũ. Àmbe à zĩ̀ blè Midiãnↄa Mↄabunↄ bùsun.
36Kɛ̀ à gà, ben Masareka gbɛ̃ Samala kí blè à gɛ̃ɛ ũ.

37Kɛ̀ à gà, ben Reobo kɛ̀ kú Yuflati saɛ gbɛ̃ Saulu kí blè à gɛ̃ɛ ũ.
38Kɛ̀ à gà, ben Akabo nɛ́ Baali Ana kí blè à gɛ̃ɛ ũ.
39Kɛ̀ à gà, ben Pau gbɛ̃ Adada kí blè à gɛ̃ɛ ũ. À nↄↄ tↄ́n Mɛtabɛli, Matarɛdi nɛ́mɛ, Mɛzaba dio.
40Isau bori kínanↄ tↄ́n yɛ̀ kↄ̃n ń bùsunↄ: Timina, Alava, Yɛtɛ,
41Ɔↄlibama, Ela, Pinↄ,
42Kenazi, Temana, Mibiza,
43Magadiɛli kↄ̃n Iramuo. Ɛdↄmunↄ kínanↄn gwe wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo bùsu kɛ̀ aↄ̃ vɛ̃̀ɛn. Isau kɛ̀ dɛ Ɛdↄmunↄ dezi ũu boriinↄn gwe.