Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Doomettaabaa

Doomettaabaa 36

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Eedooma giyo Eesawa yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa.
2Eesawi Kanaane biittaa macca naatuppe bau machchota ekkiis; etinne Hiitiyaa Eloona na7iyo Aado, Hiiwiyaa Xibaa7oona na7ai Aani yelido Oholiibaamonne
3Isimaa7eela na7iyo, Nabaayoota michchiyo Baasemaato.
4Aada Eesawayyo Elifaaza yelaasu; Baasemaatakka Ra7u7eela yelaasu;
5Oholiibaama Ya7uusha, Yaa7ilaamanne Qoraaha yelaasu; Kanaane biittan Eesawayyo yelettida attuma naati hageeta.
6Eesawi ba keettaayeta, ba attuma naatanne macca naata, ba so asa ubbaa, ba miizzatanne ba mehe ubbaa Kanaane biittan i haaridobaa ubbaa ekkidi, ba ishaa Yaaqoobappe haakkiya biitti biis.
7Eta aqoi darido gishshau, eti issippe de7anau danddayibookkona; eta mehee darido gishshau, eti de7iyo biittai eta naa77aayyo gidanau danddayibeenna.
8Yaanin Eedooma giyo Eesawi Se7iira giyo gezziyan uttiis.
9Se7iira gezziyan de7ida Eedoomatu aawaa Eesawa yeletai hagaappe kaallidi xaafettidaagaa.
10Hagee Eesawa attuma naatu sunttaa; hegeetinne Eesawa keettaayee Aadi na7aa Elifaazanne Eesawa keettaayee Baasemaati na7aa Ra7u7eela.
11Elifaaza naati Temaana, Omaara, Xafa, Ga7itaamanne Qanaaza.
12Qassi Timinaa7a Eesawa na7aa Elifaazayyo kaadumata; a Elifaazayyo Amaaleeqa yelaasu. Hageeti Eesawa keettaayee Aadi na7aa naata.
13Ra7u7eela attuma naati Nahaata, Zaraaha, SHammanne Miiza; hageeti Eesawa keettaayee Baasemaati na7aa naata.
14Xibaa7oona na7ai Aani yelido Oholiibaama attuma naati hageeta; a Eesawayyo Ya7uusha, Yaa7ilaamanne Qoraaha yelaasu.
15Eesawa yeletaa halaqati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta. Eesawayyo baira na7aa Elifaaza attuma naati, halaqa gididaageeti Temaana, Omaara, Xafa, Qanaaza,
16Qoraaha, Ga7itaamanne Amaaleeqa; Eedooma biittan Elifaazi yelido halaqati hageeta; hageeti ubbai Aadi na7aa naata.
17Eesawa na7aa Ra7u7eela attuma naati, halaqa gididaageeti Nahaata, Zaraaha, SHammanne Miiza; Eedooma biittan Ra7u7eeli yelido halaqati hageeta; eti Eesawa keettaayee Baasemaati na7aa naata.
18Eesawa keettaayee Oholiibaami attuma naati, halaqa gididaageeti Ya7uusha, Yaa7ilaamanne Qoraaha; eti Aana na7ee, Eesawa keettaayee Oholiibaamippe yelettida halaqata.

19Eedooma giyo Eesawa attuma naati hageeta; eta halaqatikka hageeta.
20Eedooma biittan de7iya Hooriyaa Se7iira attuma naati hagaappe kaallidi xaafettidaageeta; hegeetikka Loxaana, SHobaala, Xibaa7oona, Aana,
21Dishoona, Exeeranne Dishaana; hegeeti, Eedooma biittan de7iya Se7iira attuma naati, Hooretu halaqata.
22Loxaana attuma naati Hooranne Heemaama; Loxaana michchiyaa Timinaa7o.
23SHobaala attuma naati Aaliwaana, Manahaata, Eebaala, SHefanne Oonaama.
24Xibaa7oona attuma naati Aayanne Aana; hagee Aani bazzon ba aawaa Xibaa7oona hareta heemmiiddi haattaa bilbbuwaa demmidaagaa.
25Aana na7ai Dishoona; na7iyaa qassi Oholiibaamo.
26Dishoona attuma naati Hemddaana, Eshibaana, Yitiraananne Karaana.
27Exeera attuma naati Bilihaana, Za7iwaananne Aqaana.
28Dishaana attuma naati Uuxanne Araana.
29Hooretu halaqati hageeta; Loxaana, SHobaala, Xibaa7oona, Aana,
30Dishoona, Exeeranne Dishaana. Hageeti Se7iira biittan bantta yaran yaran shaahettida Hooretu halaqata.
31Israa7eelan kawoi kawotanaappe kase Eedooma biittan kawotida kawoti hagaappe kaallidi xaafettidaageeta.
32Ba7oora na7ai Belaa7i Eedooman kawotiis; a katamaa sunttai Dinaaba geetettees.
33Belaa7i haiqqin, Booxirappe yiida Zaraaha na7ai Yobaabi kawotiis.
34Yobaabi haiqqin, Temaana biittaappe yiida Hushaami kawotiis.
35Hushaami haiqqin, Badaada na7ai Hadaadi, Midiyaama asata Moo7aaba biittan xoonidaagee kawotiis; a katamaa sunttai Awiita geetettiis.
36Hadaadi haiqqin, Maasireeqappe yiida Saamili kawotiis.

37Saamili haiqqin, shaafaa matan de7iya Rahobootappe yiida SHaa7uli kawotiis.
38SHaa7uli haiqqin, Akiboora na7ai Ba7aalihanaani kawotiis.
39Akiboora na7aa Ba7aalihanaani haiqqin, Hadaari kawotiis; a katamaa sunttai Paa7u geetettees; a keettaayyiyaa Mezaahaaba na7iyaa Maaxireeda yelido Mahexaabi7eelo geetettausu.
40Eesawa yeletaa halaqati bantta yaran yaran, bantta sohuwan sohuwaaninne bantta sunttan sunttan hageeta; Timinaa7a, Aliwa, Yeteeta,
41Oholiibaama, Eela, Piinoona,
42Qanaaza, Temaana, Mibxxaara,
43Maagidi7eelanne Iraama. Hageeti bantta haariyo biittan, bantta de7iyoosan de7iyoosan Eedooma halaqata. Hagee Eesawi, Eedoomatu aawaa.