Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 46

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Isaraili dà zɛ́n kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ a vĩinↄ píngi. Kɛ̀ à kà Bɛsɛba, à saa ò a de Isaaku Ludaa.
2Ben Luda bↄ̀ à mↄ̀zi wɛ́ɛgupu'ena guu gwãavĩ à bè: Yakubu! Yakubu! À wèàla à bè: Maɛ kɛ̀!
3Ben à bè: Mámbe Luda ũ, n de Luda. Ǹton bídi kɛ Igipiti gana yã musuro, zaakɛ gwen mɛ́ n borii kaaran maamaa.
4Mɛ́ gányo Igipiti mà ɛara mà su kↄ̃n n boriinↄ. Yusufu gbádaan nɛ́ gan.
5Ben Yakubu fɛ̀ɛ Bɛsɛba. À nɛ́nↄ à dà zùgoro kɛ̀ Fili'auna gbàrɛ wà à sɛ́onↄ guu kↄ̃n ń nɛ́nↄ kↄ̃n ń naↄ̃ↄnↄo.
6Aↄ̃ ń pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n auziki kɛ̀ aↄ̃ↄ è Kanaa bùsu guunↄ sɛ̀ɛ wà tào Igipiti.
7Yakubu tà gwe kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n a nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n a dionↄ ń píngi.
8Isaraili kɛ̀ aↄ̃ tà Igipitinↄ tↄ́nↄn yɛ̀, Yakubu kↄ̃n a boriinↄ. Yakubu daudu Rubɛni.
9Rubɛni nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Anↄku, Palu, Ɛzɛrↄnu kↄ̃n Kaamio ũ.
10Simɛↄ nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Yemuɛli, Yami, Oada, Yakĩ, Zoa kↄ̃n Saulu kɛ̀ à à ì kↄ̃n Kanaa nↄgbɛ̃oo ũ.
11Levi nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Gɛsↄnu, Koa kↄ̃n Mɛrario ũ.
12Yuda nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Ɛɛ, Ona, Sela, Pɛrɛzi kↄ̃n Zɛrao ũ, mↄde Ɛɛ kↄ̃n Onao gà Kanaamɛ. Pɛrɛzi nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Ɛzɛrↄnu kↄ̃n Amuluo ũ.
13Isaka nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Tola, Pua, Yasubu kↄ̃n Simirↄnuo ũ.
14Zɛbuluni nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Sɛrɛdi, Ɛlↄni kↄ̃n Yalɛlio ũ.
15Nɛ́gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ Lea ń í kↄ̃n Yakubuo Mɛsↄpↄtamianↄn gwe. Àmbe à a nɛ́nↄgbɛ̃ Dina ì dↄ. Aↄ̃ borii pìnↄ ń píngi gↄ̃ↄn baaakuri awɛɛ'aagↄ̃mɛ.
16Gada nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Zɛfↄ̃, Agi, Suni, Ɛzɛbↄ̃, Eri, Arodi kↄ̃n Arɛlio ũ.
17Asa nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Imina, Isiva, Isivi kↄ̃n Bɛriao ũ kↄ̃n ń dãre Sɛrao. Bɛria nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Eberu kↄ̃n Malakiɛlio ũ.
18Labã bé à Zilipa kpà Leaa. Borii kɛ̀ Zilipa kɛ̀ kↄ̃n Yakubuon gwe. Aↄ̃ gↄ̃ↄn gɛ̃ro awɛɛdomɛ.

19Yakubu naↄ̃ Rasɛli nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Yusufu kↄ̃n Bɛyãmio ũ.
20Yusufu Manase kↄ̃n Ɛflaimuo ì Igipiti kↄ̃n a naↄ̃ Asɛna, Ɛliↄpↄli sa'ori Potifɛra nɛ́o.
21Bɛyãmi nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Bɛla, Bɛkɛ, Asabɛli, Gera, Naama, Ɛhi, Rosu, Mupimu, Upimu kↄ̃n Adao ũ.
22Borii kɛ̀ Rasɛli kɛ̀ kↄ̃n Yakubuonↄn gwe. Aↄ̃ gↄ̃ↄn gɛ̃ro dosaimɛ.
23Dani nɛ́gↄ̃gbɛ̃ Usimu.
24Nafatali nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄn Yaziɛli, Guni, Yɛzɛ kↄ̃n Silɛmuo ũ.
25Labã bé à Bila kpà Rasɛlia. Borii kɛ̀ Bila kɛ̀ kↄ̃n Yakubuonↄn gwe. Aↄ̃ gↄ̃ↄn swɛɛplaamɛ.
26Yakubu borii kɛ̀ aↄ̃ tàńyo Igipitinↄn gwe. Aↄ̃ gↄ̃ↄn baaagↄ̃ awɛɛswɛɛdomɛ à nɛ́ naↄ̃ↄnↄ baasi.
27Kɛ̀ Yusufu nɛ́ ì Igipiti gↄ̃ↄn plaa, ben Yakubu borii kɛ̀ aↄ̃ tà gweenↄ kɛ̀ gↄ̃ↄn baaagↄ̃ akuri.
28Yakubu Yuda zĩ̀ à dↄnɛ aɛ Yusufu kiia, lɛ à Gosɛ̃ bùsu zɛ́ ↄdↄanɛ. Kɛ̀ aↄ̃ kà gwe,
29ben Yusufu gɛ̃̀ a sↄ̃goron à gàa da a delɛ gwe. Kɛ̀ à à lè, à mlɛ̃̀a à ↄ́ↄ dↄ̀ gìkɛna.
30Ben Isaraili bè Yusufunɛ: Lán ma wɛ́ɛ sìnlɛ nà má è ń kú wɛ̃̀ndio, gaa é fↄ̃ à ma sɛ́ sa.
31Yusufu bè a vĩ̀inↄnɛ kↄ̃n a de bɛdeenↄ: Mɛ́ gá mà o Fili'aunanɛ ma vĩ̀inↄ kↄ̃n ma de bɛdee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú Kanaa bùsunnↄ sù ma kiia.
32Mɛ́ onɛ kɛ̀ sãdãrinↄn a ũ, á pↄ́kãdeenↄ vĩ, ben a mↄ kↄ̃n a sãanↄ kↄ̃n a blènↄ kↄ̃n a zùnↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ á vĩinↄ píngi.
33Tó Fili'auna a sisi, ben à a la bↄ́ zĩin eè kɛ,
34à onɛ à be á pↄ́kãdedeenↄ ũ zaa a gↄ̃kparɛkɛgurↄ ai kↄ̃n a gbã̀ao lán a dezinↄ bà. Tó á ònɛ lɛ, é e à vɛ̃ɛ Gosɛ̃ bùsun, zaakɛ Igipitinↄ è kakↄ̃a kↄ̃n sãdãrinↄro.