Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 32

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yakubu dà zɛ́n, ben Luda malaikanↄ dààlɛ.
2Kɛ̀ à ń é, à bè: Luda bùran kɛ̀. Ben à tↄ́ kpà guu pìnɛ Manaimu.
3À zĩ̀rinↄ zĩ̀ a aɛ a vĩ̀i Isaua Sei bùsu kɛ̀ wè be dↄ Ɛdↄmu bùsun.
4À bè a zĩ̀rinↄnɛ: À gá à o ma dii Isaunɛ à zↄ̀bleri Yakubu gurↄ plaa kɛ̀ Labã bɛ èe suu sa.
5À onɛ má zùnↄ vĩ kↄ̃n zaakinↄ kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n blènↄ kↄ̃n gↄ̃gbɛ̃ zĩkɛrinↄ kↄ̃n nↄgbɛ̃ zĩkɛrinↄo. Mámbe ma a zĩ à onɛ lɛ ma à pↄnnaa e.
6Kɛ̀ zĩ̀rinↄ ɛ̀ara wà sù Yakubu kiia, aↄ̃ bè: Wa gaa n vĩ̀i kiia, èe mↄ́ à danlɛ kↄ̃n gↄ̃ↄn wàa plaaanↄ.
7Vĩa Yakubu kũ̀ èe bídi kɛɛ maamaa, ben à gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ kúonↄ kpàatɛ lɛo plaa kↄ̃n sãanↄ kↄ̃n blènↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n lakuminↄo à bè:
8Tó Isau mↄ̀ à sì à lɛo dooa, à lɛo doo kɛ̀ gↄ̃̀ é bↄ.
9Ben à adua kɛ̀ à bè: Dii, ma dezi Ibraĩ kↄ̃n ma de Isaakuo Luda, ń òmɛ mà su ma bùsun ma danɛnↄ kiia, nɛ́ aubarika damagu.
10N gbɛ̃kɛɛ kↄ̃n náanɛ yão kɛ̀mɛ maamaa ma bɛ̀ɛ e káro. Gurↄↄ kɛ̀ ma bikũ Yodaa, gò bé à na ma ↄzĩ ado. Tia sa ma su kↄ̃n auziki lɛo plaaa kɛ̀nↄ.
11Ma wɛ́ɛ kɛ̀mma ǹ ma sí ma vĩ̀ia, zaakɛ mɛ́ɛ vĩa kɛɛnɛ kɛ̀ eé sí wa tɛ́ à nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n nɛ́nↄ dɛdɛ yãnzi.
12Mpi sↄ̃, n bè nɛ́ aubarika damagu nɛ́ ma borii kaara lán ísialɛa bùsu'ãatɛ̃ bà weé fↄ̃ wà ń naroro ń pari yãnzi.
13Gwen Yakubu ìn. Pↄ́ kɛ̀ à plɛ̀plɛ à a vĩ̀i gbaanↄn yɛ̀:
14Blèda mɛ̀n wàa do, à kofĩi mɛ̀n baro, sãda mɛ̀n wàa do, à karo mɛ̀n baro,
15lakumida mɛ̀n baaakuri kↄ̃n ń nɛ́ bↄ̀rↄnↄ, zùda mɛ̀n baplaa, à sware mɛ̀n kuri, zaakida mɛ̀n baro, à kyà mɛ̀n kuri.
16À ń ná a zↄ̀blerinↄnɛ ń ↄzĩ bori kↄ̃n boriio, ben à bèńnɛ: Àgↄ̃ tɛ́ ma aɛ à kpàngu da a dagura gã̀ kↄ̃n gã̀o.
17À bè gbɛ̃ káakunɛ: Tó ma vĩ̀i dànlɛ à n la à bè: Démɛ n dii ũu? Nɛ́ɛ gaa mámɛ? Dé bé à pↄ́ kɛ̀ nɛ́ɛ dãa kɛ̀nↄ vĩi?
18Ǹ onɛ à zↄ̀bleri Yakubu pↄ́mɛ, pↄ́ kɛ̀ à a dii gbà à kpã̀sãnɛnↄn gwe, àpi e suu kpɛɛ.

19À yã dↄ̃nkↄ̃ pì ò gbɛ̃ plaadeenɛ kↄ̃n gbɛ̃ aagↄ̃deeo kↄ̃n pↄ́dãrinↄ ń píngi à bè: Tó a da Isaulɛ, à onɛ lɛ.
20À onɛ à zↄ̀bleri Yakubu e suu kpɛɛ. Zaakɛ à laasuu lɛ̀ à bè: Mɛ́ à làakari kpáɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ má kpà aɛ kɛ̀nↄ, wé wɛ́ɛ sikↄ̃lɛ. Eé gí gbãakɛ kpámazi saↄ́?
21Gbaa pìnↄ dↄ̀nɛ aɛ, ben à gↄ̃̀ bùran gwãavĩ mↄ̀a à ì gwe.
22À fɛ̀ɛ gwãavĩ à a nↄ mɛ̀n plaaanↄ sɛ̀ɛ kↄ̃n a nↄgbɛ̃ zĩkɛri gↄ̃ↄn plaaanↄ kↄ̃n a nɛ́gↄ̃gbɛ̃ gↄ̃ↄn kuri awɛɛdoonↄ, ben à bikũ̀ńyo Yaboku íbikũkiia.
23Kɛ̀ à bikũ̀ńyo, ben à pↄ́ kɛ̀ à vĩinↄ sɛ̀ɛ à bikũ̀o píngi.
24Yakubu gↄ̃̀ ado, ben gↄ̃gbɛ̃ ke mↄ̀ èe ↄsi kaao ai guu kà dↄna.
25Kɛ̀ gↄ̃gbɛ̃ pì è é fↄ̃ à à nɛ́ro, à à lɛ̀ a gisipɛkↄ̃rɛkiia, ben à gisi bↄ̀kũn ↄsikana pì guu.
26Gↄ̃gbɛ̃ pì bè: Ǹ ma gbarɛ, zaakɛ guu e dↄↄ. Ben Yakubu bènɛ: Tó èe kɛ ǹ aubarika damagu baasiro, mɛ́ n gbarɛro.
27Gↄ̃gbɛ̃ pì à là à bè: N tↄ́n diaa? À wèàla à bè: Ma tↄ́n Yakubu.
28Ben à bè: Weé bennɛ Yakubu dↄro, séde Isaraili, zaakɛ n ↄsi kà kↄ̃n Ludao kↄ̃n gbɛ̃nteenↄ, ben n ↄsii nɛ̀.
29Yakubu bènɛ: Ǹ n tↄ́ omɛ se. A wèàla à bè: Bↄ́yãnzi nɛ́ɛ ma tↄ́ gbekaazi? Ben à aubarika dàn gwe.
30Yakubu tↄ́ kpà guu pìnɛ Pɛniɛli, zaakɛ à bè: Wa wɛ́ɛ sìkↄ̃lɛ kↄ̃n Ludao, ben mɛ́ɛ garo.
31À bↄ̀ Pɛniɛli ↄfãntɛ̃bↄɛna, èe tↄ̃ↄtɛɛ a gisi yãnzi.
32Bee yãnzi ai gbã̀a Isarailinↄ è nↄ̀bↄ túgisi sóro, kɛ̀ Luda Yakubu lɛ̀ à túgisia yãnzi.