Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ben Luda aubarika dà Nuun kↄ̃n à nɛ́nↄ à bèńnɛ: Àgↄ̃ nɛ́ ii àgↄ̃ kaara à anduna pa.
2Nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n bãanↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ kↄ̃n kpↄ̀nↄ égↄ̃ a vĩa vĩ píngi. Ma ń náare a ↄzĩ.
3Pↄ́ kɛ̀ aↄ̃è táa oonↄ píngi égↄ̃ dɛ a pↄ́blee ũ. Ma ń kpáawa píngi lán ma blɛɛ kɛ̀ è bↄɛ tↄↄtɛanↄ kpàawa nà yã.
4Mↄde àton nↄ̀bↄ kɛ̀ wèe à kòto kpáro sóro, zaakɛ à arun à wɛ̃̀ndi ũ.
5Mɛ́ a aru kɛ̀ dɛ a wɛ̃̀ndi ũu gɛ̃ɛ boare. Tó nↄ̀bↄ gbɛ̃ dɛ̀ ke tó gbɛ̃ a gbɛ̃daaa dɛ̀, mɛ́ à aru gɛ̃ɛ bonɛ. Mɛ́ gɛ̃ɛ bo gbɛ̃ kɛ̀ à a gbɛ̃daaa dɛ̀a.
6Tó gbɛ̃ a gbɛ̃daaa dɛ̀, weé à dɛ, zaakɛ ma gbɛ̃ntee kɛ̀ ma taka ũmɛ.
7Àgↄ̃ nɛ́ ii àgↄ̃ kaara, à da andunala àgↄ̃ kↄ̃ↄ.
8Luda bè Nuunɛ kↄ̃n à nɛ́nↄ dↄ:
9Ma bà égↄ̃ kúao kↄ̃n a boriinↄ
10kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúao kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ góro guunↄ píngi, bãanↄ kↄ̃n pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú tↄↄtɛanↄ píngi.
11Ma bà égↄ̃ kúao. Mɛ́ í da andunala mà pↄ́ wɛ̃̀ndideenↄ kaatɛ píngi dↄro. Í é da andunala à à kaatɛ dↄro.
12Ben Luda ɛ̀ara à bè: Ma bà égↄ̃ kúao kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúaonↄ ai gurↄ píngimɛ. À sèedan yɛ̀.
13Mɛ́ ludambɛfɛ̃ɛdaa bↄ loua ma bà kuuna kↄ̃n andunao sèeda ũ.
14Tó má tò lou sìsi ludambɛfɛ̃ɛdaa bↄ̀a,
15lán ma bà kúao nà kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndide bori píngio, à yã é dↄmagumɛ. Mɛ́ tó í da andunala à pↄ́ wɛ̃̀ndidee kaatɛ píngi dↄro.
16Tó ma ludambɛfɛ̃ɛdaa è loua, ma bà kuuna kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndide bori píngio ai gurↄ píngi yã é dↄmagumɛ.
17Ben Luda bè Nuunɛ: Ma bà kuuna kↄ̃n pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kú anduna guu píngio sèedan gwe.
18Nuu nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ góro guunↄ tↄ́n yɛ̀: Sɛmu, Hamu, Yafɛti. Hamun Kanaa de ũ.

19Nuu nɛ́nↄn gwe gↄ̃ↄn aagↄ̃. Aↄ̃ boriinↄ bé wà dàgula anduna guu píngi.
20Nuu nɛ́ búbarimɛ, ben à geepi líkpɛ bà.
21Kɛ̀ à geepiwɛ̃ɛ mì à kã̀, ben à daɛna bũu a kpɛ́n.
22Kɛ̀ Kanaa de Hamu a de bũukɛɛ è, à bↄ̀ à gàa à ò Sɛmunɛ kↄ̃n Yafɛtio.
23Ben Sɛmu kↄ̃n Yafɛtio utadaa sɛ̀ aↄ̃ kà ń gã̀n ń plaa aↄ̃ táa ò kↄ̃n kpɛɛo. Ń aɛ dↄna gu pãndea lɛ aↄ̃ton ń de bũukɛɛ ero yãnzi, aↄ̃ gàa wà kù ń de bũukɛɛla.
24Kɛ̀ wɛ̃ɛ kɛ̃̀ Nuua à fɛ̀ɛ, à mà lán a nɛ́ zãa kɛ̀are nà,
25ben à bè: Kanaa égↄ̃ láari pↄ́ ũmɛ, àmbe égↄ̃ a gbɛ̃nↄ zↄ̀ zãa ũ.
26Ben à bè: Aubarikadeen Dii, Sɛmu Luda ũ, Kanaanↄ égↄ̃ dɛ Sɛmunↄ zↄ̀nↄ ũ.
27Luda kaarana kɛ Yafɛtinɛ, Yafɛtinↄ ń baka e Sɛmunↄ aubarika guu, Kanaanↄ égↄ̃ dɛ Yafɛtinↄ zↄ̀nↄ ũ.
28Í dana andunalaa gbɛra Nuu kɛ̀ wɛ̃̀ wàa do kpɛ́ baswɛɛplaa akuri.
29À kɛ̀ wɛ̃̀ wàa siigↄ̃ kpɛ́ baswɛɛplaa akuri, ben à gà.