Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 18

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Dii bↄ̀ à mↄ̀ Ibraĩzi Mamare gbíi línↄ saɛ. Ibraĩ vɛ̃ɛna a bisakuta kpɛɛlɛ fãantɛ̃.
2Kɛ̀ à wɛ́ɛ sɛ̀ musu, à gↄ̃ↄn aagↄ̃ↄ è zɛna. Kɛ̀ à ń é lɛ, ben à fɛ̀ɛ kpɛɛlɛa kↄ̃n bào à gàa à dàńlɛ à dàɛńnɛ a puua
3à bè: Dii, tó ma n pↄnnaa è, ǹton gɛ̃ mamↄma n zↄ̀blerilaro.
4Mɛ́ mↄ́are ío à gbá pípi à kámma bo lí gbáru kɛ̀.
5Lán a bↄɛ ma bɛɛ kpa nà, mɛ́ mↄ́are pↄ́bleeo féte lɛ à gbãaa e, gbasa à da zɛ́n. Ben aↄ̃ bè: Tↄ̀, ǹ kɛ lán ń ò nà.
6Ben à gàa Sara kiia kutaan à bè: Ǹ flawa kↄ zaka lɛ́ aagↄ̃ ǹ burɛdi kɛ kpakpaa.
7Ben à bàa lɛ̀ à gɛ̃̀ a zùnↄ tɛ́ à zùnɛ bↄ̀rↄ maaa kũ̀ à kpà a zĩkɛria, ben zĩkɛri pì gàa à kɛ̀kɛ kpakpaa.
8Ben Ibraĩ zwifãani kↄ̃n zwi'ipuo kↄ̃n zù kɛ̀ wà kɛ̀kɛ pìo sɛ̀ à gàa à dìɛńnɛ. Gurↄↄ kɛ̀ aↄ̃ↄe pↄ́ blee, àpi zɛ ń saɛ lí gbáru gwe.
9Ben aↄ̃ à là wà bè: N naↄ̃ Sara kú mámɛ? À bè: À kú kutaan gwe.
10Ben Dii bè: Mɛ́ ɛara mà mↄ́ n kiia zii mↄndaa'i, n naↄ̃ Sara é nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ. Sara kú à kpɛɛ kuta kpɛɛlɛ èe maa.
11Ibraĩ kↄ̃n Sarao zi kũ̀, Sara è nↄgbɛ̃nↄ pↄ́ kɛ dↄro. Ben Sara yáa dↄ̀ à bè a swɛ̃̀ guu:
12Ma zi kũ̀, ben ma dii zi kũ̀ dↄ. Mɛ́ pↄnna yã pì dↄ̃ dↄↄ́?
13Ben Dii Ibraĩ là à bè: À kɛ̀ dia Sara yáa dↄ̀? À bè amↄ kɛ̀ a zi kũ̀ é fↄ̃ à nɛ́ i dↄↄ́?
14Yãke ègↄ̃ zĩ'ũmɛro. Zii mↄndaa'i tó à gurↄↄ kà, mɛ́ mↄ́ n kiia, gbasa Sara nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ.
15Ben Sara lɛ́ sɛ̀ à bè ée yáa dↄro, zaakɛ vĩa à kũ̀. Ben Dii bè: É'e, n yáa dↄ̀.
16Kɛ̀ gbɛ̃ pìnↄ fɛ̀ɛ, Ibraĩ gàa à zɛńnɛ, ben aↄ̃ Sↄdↄmu kpaa gwà.
17Ben Dii bè: Mɛ́ yã kɛ̀ má yezi mà kɛɛ utɛ Ibraĩnɛro.
18À boriinↄ égↄ̃ bíta aↄ̃égↄ̃ gbãa vĩ. Anduna bori píngi é aubarika e à gãzĩmɛ.

19Zaakɛ ma à sɛ̀ lɛ à o a nɛ́nↄnɛ kↄ̃n a boriinↄ a gbɛra aↄ̃gↄ̃ ma yã kũna aↄ̃ yã maa zɛ́dee kɛ, lɛ mà yã kɛ̀ ma à lɛ́ gbɛ̃̀nɛ kɛnɛ.
20Ben Dii ɛ̀ara à bè: Yã kɛ̀ wèe oo Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄrao musu pari, ń durun gɛ̃̀ ↄla.
21Mɛ́ gá gwe sa mà gwa, tó yã kɛ̀ aↄ̃ↄe kɛɛ zaa lán má mà nà. Tó aↄ̃ↄ dɛ lɛ sↄ̃ro, mɛ́ dↄ̃.
22Kɛ̀ ń gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ dà zɛ́n aↄ̃ↄe gaa Sↄdↄmu, ben Dii gↄ̃̀ kↄ̃n Ibraĩo gwe.
23Ben Ibraĩ sↄ̃̀zi à bè: Nɛ́ gbɛ̃ maaanↄ wara lɛdo kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄn yↄ́?
24Tó gbɛ̃ maaanↄↄ kú wɛ́tɛ pì guu aↄ̃ kà gↄ̃ↄn baplaa akuri, nɛ́ ń waran yↄ́? Nɛ́ sùu kɛ wɛ́tɛ pìo gbɛ̃ maa gↄ̃ↄn baplaa akuri pìnↄ yãnziroo?
25Ǹ sùu kɛ! Ǹton kɛ lɛro. Ǹton gbɛ̃ maaanↄ dɛdɛ lɛdo kↄ̃n gbɛ̃ zaaanↄro, zaakɛ aↄ̃ↄ dↄ̃nkↄ̃ro. Ǹ sùu kɛ! Ǹton kɛ lɛro. Mmↄn kɛ̀ ń dɛ anduna píngi yãkpaɛkɛri ũ, nɛ́ yã kɛ a zɛ́aroo?
26Ben Dii bè: Tó ma gbɛ̃ maaanↄ è Sↄdↄmu gↄ̃ↄn baplaa akuri, mɛ́ sùu kɛ wɛ́tɛ pìo ń yãnzi.
27Ben Ibraĩ ɛ̀ara à bè dↄ: Mamↄma kɛ̀ má dɛ bùsuti kↄ̃n túbuo ũ, ǹ gaafaa kɛmɛ mà yã onnɛ, Dii.
28Tó gↄ̃ↄn sↄↄroo kɛ̃̀sã gↄ̃ↄn baplaa akuri pì guu, gↄ̃ↄn sↄↄroo pìnↄ yãnzi nɛ́ wɛ́tɛ pì kaatɛↄ́? Ben Dii bè: Tó ma gbɛ̃ maaanↄ è gↄ̃ↄn baplaa asↄↄro, mɛ́ wɛ́tɛ pì kaatɛro.
29Ben Ibraĩ kpɛ́ èe yã oonɛ à bè: Tó gbɛ̃ maaanↄ kà baplaa sↄ̃ nɛ́? Ben Dii bè: Mɛ́ yãke kɛro gↄ̃ↄn baplaaa pìnↄ yãnzi.
30Ben à bè: Dii, n yã nna! Ǹton pↄ fɛ̃ro, má yezi mà yã o dↄ. Tó gbɛ̃ maaanↄ kà baaakuri sↄ̃ nɛ́? À wèàla à bè: Tó ma gbɛ̃ maaanↄ è aↄ̃ kà gↄ̃ↄn baaakuri, mɛ́ yãke kɛro.
31Ben à bè: Ǹ gaafaa kɛmɛ dↄ Dii, mà yã onnɛ. Tó gbɛ̃ maaanↄ kà gↄ̃ↄn baroo sↄ̃ nɛ́? À wèàla à bè: Mɛ́ wɛ́tɛ pì kaatɛro gↄ̃ↄn baroo pìnↄ yãnzi.
32Ben à bè: Dii, ǹton pↄ fɛ̃ro, yã kɛ̀kii baasi mɛ́ yã o dↄro. Tó gbɛ̃ maaanↄ kà gↄ̃ↄn kuri sↄ̃ nɛ́? À wèàla à bè: Mɛ́ wɛ́tɛ pì kaatɛro gↄ̃ↄn kuri pìnↄ yãnzi.
33Kɛ̀ Dii yã ò Ibraĩnɛ à yã̀a, à gɛ̃̀ zɛ́la, ben Ibraĩ ɛ̀ara à tà bɛ.