Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 16

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Abramu naↄ̃ Sarai e nɛ́ iro. À nↄgbɛ̃ zĩkɛri vĩ Igipiti gbɛ̃ ũ kɛ̀ wè benɛ Agyara.
2Ben Sarai bè Abramunɛ: Lán Dii ma kɛ pãaa ũ nà, ǹ daɛ kↄ̃n ma zĩkɛrio. Má sì kɛ̀ mɛ́ nɛ́nↄ e à gãzĩ. Ben Abramu Sarai yã mà.
3Abramu wɛ̃̀ kuri kɛna Kanaa bùsun gbɛran Sarai a zↄ̀ Agyara kpàa nↄↄ ũ.
4Abramu dàɛo, ben à nↄ̀ sì. Kɛ̀ à è á nↄ̀sina, à dↄkɛ̀ a diio.
5Ben Sarai bè Abramunɛ: Taari kɛ̀ wà kɛ̀mɛɛ gↄ̃̀ n yã ũmɛ. Ma a zↄ̀ kpàmma. Kɛ̀ à è á nↄ̀sina, ben ègↄ̃ dↄkɛɛmao. Mpi kↄ̃n mapio, Dii bé eé yã gↄ̃gↄ̃we.
6Ben Abramu wèàla à bè: N zↄ̀ kuu n pↄ́ ũmɛ. Ǹ kɛnɛ lán ń yezi nà. Kɛ̀ Sarai ĩa dàa, ben à bàa lɛ̀nɛ.
7Dii Malaika à è íbↄkiizi gbáan, bia pì kú Suru zɛ́ saɛmɛ.
8Ben à à là à bè: Sarai zĩkɛri Agyara, n bↄ mámɛ? Nɛ́ɛ gaa mámɛ? Ben à wèàla à bè: Mɛ́ɛ bàa lɛɛ ma dii Sarainɛmɛ.
9Ben Dii Malaika bènɛ: Ǹ ɛara ǹ tá n dii pì kiia ǹgↄ̃ mì siɛɛnɛ.
10Mɛ́ n borii kaara aↄ̃gↄ̃ pari, weé fↄ̃ wà ń lɛ́ dↄ̃ro.
11Ń nↄ̀sina, nɛ́ nɛ́ i gↄ̃gbɛ̃ ũ, nɛ́ tↄ́ kpánɛ Sumaila, zaakɛ Dii n yã mà n wɛ́ɛtãmma guu.
12Eégↄ̃ dɛ lán zaakisɛ̃tɛ bà, eé íbɛtɛ kpá kↄ̃n gbɛ̃ píngio, gbɛ̃ píngi é íbɛtɛ kpáo se. Eégↄ̃ kú kↄ̃ yãn kↄ̃n a gbɛ̃nↄro.
13Ben Agyara bè: Ma wɛ́ɛ sì Luda kɛ̀ è ma elɛ. Ben à tↄ́ kpà Dii kɛ̀ yã ònɛnɛ Ludakɛema'ee.
14À yã bé à tò wà tↄ́ kpà lↄ̀gↄ pìnɛ Ludabɛ̃ɛkɛema'ee lↄ̀gↄ. À kú Kadɛsi kↄ̃n Bɛrɛdio daguramɛ.
15Agyara nɛ́gↄ̃gbɛ̃ ì kↄ̃n Abramuo, ben Abramu tↄ́ kpànɛ Sumaila.
16Gurↄↄ kɛ̀ Agyara Sumaila ì, Abramu wɛ̃̀ basiigↄ̃ awɛɛswɛɛdomɛ.