Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 41

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Wɛ̃̀ plaa papana gbɛra Fili'auna nanaa ò, à è á zɛna Nili lɛ́a.
2À è zùda maa mɛ̀kpananↄ bↄ̀ɛ swaa pì wɛ̀ɛn mɛ̀n swɛɛplaa aↄ̃ↄe sɛ̃̀ blee tàfe guu.
3Ben à zùda yãyãna wↄ̀zↄgↄwↄzↄgↄnↄ è mɛ̀n swɛɛplaa dↄ. Aↄ̃ bↄ̀ swawɛɛn wà tɛ̀ à káakupↄnↄ kpɛɛ aↄ̃ zɛ̀ ń saɛ swa lɛ́a.
4Ben zù yãyãna wↄ̀zↄgↄwↄzↄgↄ pìnↄ zù maa mɛ̀kpana pìnↄ mↄ̀mↄ, ben Fili'auna vù.
5À ɛ̀ara à ii ò, ben à nanaa ò dↄ. À è ése sáko maa wɛ́ɛdee pìa ése lí dↄ̃nkↄ̃a sáko swɛɛplaa.
6Ben à ése sáko wɛ́ɛ wodowodoo kɛ̀ lou'i kɛ̃̀sãḿmanↄ è, à pìa ń gbɛra dↄ sáko swɛɛplaa.
7Ben ése sáko wɛ́ɛ wodowodoo pìnↄ ése sáko maa wɛ́ɛdee pìnↄ mↄ̀mↄ. Kɛ̀ Fili'auna vù, à è nanaan á ò.
8Kɛ̀ guu dↄ̀, à kú bídi guu, ben à Igipiti màsokɛrinↄ kↄ̃n wɛ́ɛzɛ̃rinↄ sìsi ń píngi. À a nanaanↄ tↄ̃kɛ̃̀ńnɛ, mↄde aↄ̃ gbɛ̃kee e fↄ̃ à à bↄkↄ̃tɛna ònɛro.
9Ben wɛ̃kpaatɛri kí fɛ̀ɛ à yã ò Fili'aunanɛ à bè: Taari kɛ̀ má kɛ̀ yãa dↄ̀magu gbã̀a.
10Kí, n pↄ fɛ̃̀ n zↄ̀blerinↄzi yã, ben n ma da kpɛ́siaan n dogarinↄ gbɛ̃nsi bɛ lɛdo kↄ̃n burɛdikɛrikio.
11Gwãavĩ dↄ̃nkↄ̃a wa nanaa ò, wa baade kↄ̃n a pↄ́o kↄ̃n à bↄkↄ̃tɛnao.
12Eberu gↄ̃kparɛ kee kúwao gwe, n dogarinↄ gbɛ̃nsi zↄ̀mɛ. Kɛ̀ wa wa nanaanↄ tↄ̃kɛ̃̀nɛ, ben à wa baade pↄ́ bↄkↄ̃tɛna ònɛ.
13Yã pìnↄ kɛ̀ lán à òwe nà. N ɛara n ma da ma zĩin, ben n burɛdikɛri kí pì lògo lía.
14Ben Fili'auna gbɛ̃ zĩ̀ wà Yusufu sísi, ben wà gàa wà à bↄ̀ wɛ̀ɛn kpakpaa. À mì bò à a pↄ́kãsãanↄ lìɛ, ben à gàa Fili'auna kiia.
15Ben Fili'auna bènɛ: Ma nanaa ò, gbɛ̃kee e fↄ̃ à à bↄkↄ̃tɛna òmɛro. Má mà wà bè tó wà ònnɛ, nɛɛ̀ fↄ̃ ǹ à bↄkↄ̃tɛna ońnɛ.
16Yusufu bènɛ: Èe kɛ mámbeero! Luda bé eé à bↄkↄ̃tɛna onnɛ, kí.
17Ben Fili'auna bènɛ: Ma nanaa guu má è má zɛna Nili lɛ́a.
18Má è zùda maa mɛ̀kpana mɛ̀n swɛɛplaaanↄ bↄ̀ɛ swawɛɛn aↄ̃ↄe sɛ̃̀ blee tàfe guu.

19Ben ma zùda pãndenↄ è dↄ mɛ̀n swɛɛplaa aↄ̃ↄ yãyãna wↄ̀zↄgↄwↄzↄgↄ, mɛ́ɛ zù yãyãna beee takanↄ e Igipiti kɛ̀ zikiro.
20Ben zùda yãyãna wↄ̀zↄgↄwↄzↄgↄ pìnↄ zù mɛ̀kpana káakupↄ mɛ̀n swɛɛplaaa pìnↄ mↄ̀mↄ.
21Baa kɛ̀ aↄ̃ ń mↄ́mↄ, aↄ̃ gↄ̃̀ yãyãna lán yãa bàmɛ, gbɛ̃ke é dↄ̃ kɛ̀ aↄ̃ ń mↄ́mↄ sero. Ben ma vu.
22Nanaa guu dↄ má è, ése sáko maa wɛ́ɛde pìa ése lí dↄ̃nkↄ̃a sáko swɛɛplaa.
23Ben má è ése sáko teee wɛ́ɛ wodowodoo kɛ̀ lou'i kɛ̃̀sãḿmanↄ pìa ń gbɛra dↄ sáko swɛɛplaa.
24Ben ése sáko wɛ́ɛ wodowodoo pìnↄ ése sáko wɛ́ɛdee pìnↄ mↄ̀mↄ. Kɛ̀ má ò màsokɛrinↄnɛ, aↄ̃ gbɛ̃kee e fↄ̃ à à bↄkↄ̃tɛna òmɛro.
25Ben Yusufu bènɛ: Kí, nanaa kɛ̀ ń ò pìnↄ bↄkↄ̃tɛna dↄ̃nkↄ̃mɛ. Luda yã kɛ̀ à yezi à kɛɛ ↄ̀dↄannɛmɛ, kí.
26Zù maa mɛ̀n swɛɛplaaa pìnↄ nɛ́ wɛ̃̀ swɛɛplaamɛ. Ése sáko wɛ́ɛde sáko swɛɛplaaa pìnↄ sↄ̃ wɛ̃̀ swɛɛplaamɛ. Nanaa pìnↄ bↄkↄ̃tɛna dↄ̃nkↄ̃mɛ.
27Zù yãyãna wↄ̀zↄgↄwↄzↄgↄ mɛ̀n swɛɛplaaa kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛ wà tɛ̀ à káakupↄnↄ kpɛɛ pìnↄ nɛ́ wɛ̃̀ swɛɛplaamɛ. Lɛmɛ ése sáko wɛ́ɛ wodowodoo kɛ̀ lou'i kɛ̃̀sãḿma sáko swɛɛplaaa pìnↄ dɛ lɛ dↄ. Beeenↄmɛ wɛ̃̀ swɛɛplaaa kɛ̀ dekaa é ká ũ.
28Lán má ònnɛ nà tia, kí, ma bè Ludaa e yã kɛ̀ à yezi à kɛɛ ↄdↄↄannɛmɛ.
29Blɛwɛɛ égↄ̃ di Igipiti gu píngia maamaa ai wɛ̃̀ swɛɛplaa.
30Beee gbɛra dekaa é ká ai wɛ̃̀ swɛɛplaa, kãna gbãaa pì yã é sã Igipitinↄn. Dekaa pì é bùsu pì dɛ.
31Dekaa kɛ̀ eé mↄ́ pì égↄ̃ pãsĩ maamaa, kãna gbãaa pì yã é dↄ gbɛ̃ken dↄro.
32Kí, kɛ̀ gɛ̃̀n plaan n nanaa pì ò, kɛ̀ Luda bé à dìɛ yãnzimɛ. Eé kɛ tiamɛ, à seka vĩro.
33Tia sa kí, ǹ wɛ́ɛzɛ̃ri ↄ̃ndↄ̃dee wɛtɛ ǹ diɛ àgↄ̃ dɛ gbãadee ũ Igipiti.
34Kí, ǹ gbɛ̃nↄ diɛ gbɛ̃nsinↄ ũ Igipiti aↄ̃gↄ̃ blɛwɛɛ sↄↄrodee kaakↄ̃a wɛ̃̀ swɛɛplaaa kɛ̀ blɛwɛɛ égↄ̃ din pì guu.
35Aↄ̃é blɛɛ kakↄ̃a wɛ̃̀ maaa kɛ̀ èe mↄↄnↄ guu wà blɛwɛɛ ká dↄ̃̀nↄ guu wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo kↄ̃n n tↄ́o, aↄ̃égↄ̃ dãkpaa.
36Tó dekaa kɛ̀ é kɛ wɛ̃̀ swɛɛplaaa pì kà Igipiti, blɛɛ pì égↄ̃ dɛ pↄ́ zikana ũ lɛ dekaa pì tón Igipitinↄ dɛdɛro yãnzi.

37Yã pì kɛ̀ Fili'aunanɛ kↄ̃n a ìbanↄ ń píngi,
38ben à bèńnɛ: Gbɛ̃ kɛ̀kii Luda Nini vĩ. Wé gbɛ̃ke e lán à bà dↄↄ́?
39Ben à bè Yusufunɛ: Lán Ludaa tò ń yã beeenↄ dↄ̃ píngi nà, wɛ́ɛzɛ̃ri ↄ̃ndↄ̃de kee kuu lán n bàro.
40Ḿbe nɛ́gↄ̃ dɛ ma ua gbɛ̃nsi ũ, ma gbɛ̃nↄ égↄ̃ mì siɛɛnnɛ ń píngi. Kpata bé é tó màgↄ̃ dɛnla ado.
41Ben à ɛ̀ara à bènɛ: Nɛ́gↄ̃ gbãa vĩ Igipiti bùsu gu píngia.
42Ben à tãnga sèedakɛbↄ bↄ̀ a ↄnɛa à dà Yusufunɛ a ↄnɛa, à babagaa uta dànɛ à vura kã̀mbɛɛ dànɛ a waaa.
43À a sↄ̃goro plaadee kpàa táa'obↄ ũ, ben gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dↄnɛ aɛnↄ ègↄ̃ pataa: À kúɛ! À kúɛ! Lɛmɛ Fili'auna tò Yusufu gbãa vĩ Igipiti bùsun lɛ.
44À bènɛ dↄ: Mámbe Fili'auna, gbɛ̃ke é fↄ̃ à yãke kɛ Igipiti kɛ̀ n lɛ́ saɛro.
45À tↄ́ kpànɛ Zafɛna Panɛa, ben à Ɛliↄpↄli wɛ́tɛ sa'ori Potifɛra nɛ́nↄgbɛ̃ Asɛna kpàa nↄↄ ũ.
46Gurↄↄ kɛ̀ Yusufu zĩi sɛ̀ Igipiti kí Fili'auna bɛ, à wɛ̃̀ baaakurimɛ. Ben à bↄ̀ Fili'auna kiia à gàa à lili ò Igipiti gu píngia.
47Kãna gbãaa kuu ai wɛ̃̀ swɛɛplaa, blɛwɛɛ din maamaa.
48Ben Yusufu blɛwɛɛ kɛ̀ din Igipiti wɛ̃̀ swɛɛplaaa pìnↄ kàkakↄ̃a wɛ́tɛ kↄ̃n wɛ́tɛo pↄ́ zikana ũ, wɛ́tɛ píngi kↄ̃n a buraa kɛ̀ ligazinↄ pↄ́o.
49A blɛwɛɛ kàkↄ̃a bítabita lán ísialɛ bùsu'ãatɛ̃ bà, ben wà zɛ̀ à zaka lɛ́ yↄ̃naa, kɛ̀ weé fↄ̃ wà à lɛ́ dↄ̃ro yãnzi.
50Ai dekaa gↄ̃ gá ká Yusufu naↄ̃ Asɛna, Potifɛra nɛ́, nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ ì mɛ̀n plaa.
51Yusufu tↄ́ kpà a daudunɛ Manase à bè: Ludaa tò ma de bɛdeenↄ kↄ̃n nawɛ̃a kɛ̀ má kɛ̀o yã sã̀magu píngi.
52Ben à tↄ́ kpà à plaadeenɛ Ɛflaimu à bè: Ludaa tò ma gↄ̃ nɛ́dee ũ bùsu kɛ̀ wà wɛ́ɛ tã̀maan.
53Kɛ̀ kãna gbãaa kɛ̀ kú Igipiti wɛ̃̀ swɛɛplaaa pì yã̀a,
54ben wɛ̃̀ swɛɛplaaa kɛ̀ dekaa é ká nàa lán Yusufu ò nà. Dekaa kà bùsu kↄ̃n bùsuo píngi, mↄde blɛwɛɛ di Igipiti gu píngiamɛ.

55Kɛ̀ nↄaa gɛ̃̀ Igipitinↄn píngi, aↄ̃ wii lɛ̀ Fili'aunanɛ à pↄ́blee kpáḿma. Ben à bèńnɛ ń píngi: À gá Yusufu kiia à kɛ lán eé oare nà.
56Dekaa dà bùsu pìla píngi, ben Yusufu dↄ̃̀nↄ wɛ̃̀wɛ̃ à blɛwɛɛ yàya Igipitinↄa, kɛ̀ dekaa pì gbãa kũ̀ ń bùsun yãnzi.
57Ben gbɛ̃nↄ bↄ̀ anduna gu píngia wà mↄ̀ Igipiti blɛwɛɛ lú Yusufua, zaakɛ dekaa gbãa kũ̀ anduna guu píngimɛ.