Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 40

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Beee gbɛra Igipiti kí Fili'auna wɛ̃kpaatɛri kↄ̃n a burɛdikɛrio taari kɛ̀nɛ.
2À pↄ fɛ̃̀ a ìba gↄ̃ↄn plaaa pìnↄzi, à wɛ̃kpaatɛri kí kↄ̃n à burɛdikɛri kío.
3Ben à ń ká kpɛ́siaan a dogarinↄ gbɛ̃nsi bɛ, kpɛ́ kɛ̀ wà Yusufu dàn.
4Dogarinↄ gbɛ̃nsi pì Yusufu dìɛ àgↄ̃ ń gwaa, ben aↄ̃ gurↄplaa kɛ̀ kpɛ́ pìn gwe.
5Gwãavĩ dↄ̃nkↄ̃a Igipiti kína wɛ̃kpaatɛri kↄ̃n burɛdikɛri pìo nanaa ò ń gↄ̃ↄn plaaa ń píngi, baade kↄ̃n a pↄ́o kↄ̃n a bↄkↄ̃tɛnao.
6Kɛ̀ Yusufu mↄ̀ ń gwa kↄngↄ, à è aↄ̃ uu sìsi.
7Ben à ń lá à bè: Bↄ́ yã bé à tò a uu sisina gbã̀a?
8Aↄ̃ wèàla wà bè: Nanaan wá ò, gbɛ̃kee kú kɛ̀ kɛ̀ à à bↄkↄ̃tɛna owero. Ben à bèńnɛ: Luda bé à nana bↄkↄ̃tɛna vĩroo? À a nanaa pìnↄ omɛ mà ma.
9Ben wɛ̃kpaatɛri kí a pↄ́ ònɛ à bè: Ma nanaa guu ma geepi lí è ma saɛ.
10Geepi lí pì gã̀ aagↄ̃mɛ. À lá bↄ̀ à vú kɛ̀ à nɛ́ ì à mà.
11Má Fili'auna togo kũna, ben ma geepi bɛɛ pìnↄ sɛ̀ má fɛ̃̀ à togoo pì guu má kpàa.
12Yusufu bènɛ: Nanaa pì bↄkↄ̃tɛnan yɛ̀. Lígã aagↄ̃ↄ pìnↄ nɛ́ gurↄ aagↄ̃ↄmɛ.
13Gurↄ aagↄ̃ↄ gbɛra Fili'auna é n mì sí. Eé ɛara à n da n zĩi guu, nɛ́ ɛara ǹgↄ̃ geepiwɛ̃ɛ bↄↄnɛ lán nɛɛ̀gↄ̃ kɛɛ nà yã.
14Tó yã bↄ̀nyo nna, ǹ tó ma yã gↄ̃ dↄngu. Ǹ gbɛ̃kɛɛ kɛmɛ ǹ ma yã o Fili'aunanɛ lɛ à ma bↄ kpɛ́siaa kɛ̀ guu.
15Zaakɛ wà ma kũ kpãi zaa Eberu bùsun, ben baa Igipiti kɛ̀ mɛ́ɛ yãke kɛ à kà wà ma da wɛ̀ɛ kɛ̀ guuro.
16Kɛ̀ burɛdikɛri kí è Yusufu nanaa pì bↄkↄ̃tɛna bↄ̀ kↄ̃n wɛ̃kpaatɛrio nna, ben à bènɛ: Ma nanaa guu sↄ̃ má è má burɛdi sɛna gbíi aagↄ̃ dikↄ̃ana.
17Gbíi kɛ̀ kú musu, burɛdi bori parii kɛ̀ má kɛ̀ Fili'aunanɛ ká à guu, ben bãanↄↄ e blee ma musu.
18Yusufu bènɛ: À bↄkↄ̃tɛnan yɛ̀. Gbíi aagↄ̃ↄ pìnↄ gurↄ aagↄ̃ↄmɛ.

19Gurↄ aagↄ̃ↄ gbɛra Fili'auna é n mì zↄ̃ à n logo lía, bãanↄ é n ble.
20À gurↄ aagↄ̃dee sↄ̃ Fili'auna igurↄ làa kↄ̃kↄ̃mɛ, ben à pↄ́blee kɛ̀ a ìbanↄnɛ. À wɛ̃kpaatɛri kí kↄ̃n burɛdikɛri kío bↄ̀ɛ kpɛ́n a ìbanↄ wáa.
21Ben à ɛ̀ara à wɛ̃kpaatɛri kí dà a zĩin à ɛara àgↄ̃ í bↄↄare.
22Ben à burɛdikɛri kí lògo lía lán Yusufu ń nanaanↄ bↄkↄ̃tɛna òńnɛ nà.
23Yusufu yã e dↄ wɛ̃kpaatɛrikin dↄro, à yã sã̀n.