Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 25

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ibraĩ nↄ pãnde sɛ̀ dↄ à tↄ́n Kɛtura.
2Nɛ́ kɛ̀ à ìonↄ tↄ́n yɛ̀: Zimara, Yↄkↄsã, Mɛdã, Midiã, Isibaki, Sua.
3Yↄkↄsã bé à Seba kↄ̃n Dedão ì. Dedã boriinↄn Asunↄ kↄ̃n Lɛtusinↄ kↄ̃n Lɛuminↄ ũ.
4Midiã nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n yɛ̀: Efa, Ɛfa, Anↄku, Abida, Ɛlɛda. Aↄ̃ píngi Kɛtura boriinↄmɛ.
5Ibraĩ a auziki kpà Isaakua píngi,
6ben à gba dà a nↄ yìgisai nɛ́nↄnɛ à ń gbáɛ ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa lɛ à kpɛ́ à ga, lɛ aↄ̃tongↄ̃ kú kↄ̃n Isaakuoro yãnzi.
7Ibraĩ kɛ̀ wɛ̃̀ bakɛ̃ndo sↄↄrosai,
8ben à gà. À zi kũ̀ kótokoto, gbasa à kà a gbɛ̃nↄla gɛ̀wãa.
9À nɛ́nↄ Isaaku kↄ̃n Sumailao à vĩ̀i Makpɛla gbɛ̀wɛɛ guu, Mamare ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa, buraa kɛ̀ dɛ Iti bori Zoa nɛ́ Ɛflↄnu pↄ́ ũ yã
10kɛ̀ Ibraĩ pì lù Itinↄa. Gwen wà à vĩ̀in kↄ̃n a naↄ̃ Sarao.
11Ibraĩ gana gbɛra Luda aubarika dà à nɛ́ Isaakun. À vɛ̃ɛna Ludabɛ̃ɛkɛema'ee lↄ̀gↄ saɛ.
12Ibraĩ nɛ́ Sumaila boriinↄ yãn yɛ̀. Sara zĩkɛri Agyara, Igipiti nↄgbɛ̃ bé à nɛ́ pì ìo.
13Sumaila nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n yɛ̀ lán wà ń í nà. À daudu tↄ́n Nɛbayo. À dãaronↄ tↄ́n yɛ̀: Keda, Adabɛli, Mibisamu,
14Misima, Duma, Masa,
15Adada, Tema, Yetu, Nafisi kↄ̃n Kedemao.
16Sumaila nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ tↄ́n gwe. Aↄ̃ baade a tↄ́ kpà a lakutu ke a bùranɛ. Aↄ̃mbe à bori kuri awɛɛplaaanↄ kínanↄ ũ.
17Sumaila kɛ̀ wɛ̃̀ baswɛɛdo akuri awɛɛswɛɛplaa, ben à gà à kà a gbɛ̃nↄla gɛ̀wãa.
18À boriinↄ vɛ̃̀ɛ zaa Avila ai à gàa pɛ́ Surua, Igipiti ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa gana Asiria bùsu kpa. Aↄ̃è kↄ̃ tɛ́ kpákpa kↄ̃n Ibraĩ bori kpaaanↄro.

19Ibraĩ nɛ́ Isaaku boriinↄ yãn yɛ̀. Ibraĩ Isaaku ì.
20Kɛ̀ Isaaku kà wɛ̃̀ baplaa, ben à Labã dãre Rɛbɛka sɛ̀. Àmbe Siria bùsu gbɛ̃ Bɛtuɛli kɛ̀ bↄ̀ Mɛsↄpↄtamia bùsun nɛ́ ũ.
21Isaaku wɛ́ɛ kɛ̀ Diia a naↄ̃nɛ, zaakɛ pãaamɛ, ben Dii à adua sì, à naↄ̃ pì nↄ̀ sì.
22Sìkanↄↄ e ↄsi kaa à gbɛɛɛn, ben à bè: Bↄ́yãnzi yã beee taka ma lezi? Ben à gàa à Dii là.
23Dii bènɛ: Bori mɛ̀n plaaa kú n nɛ́'isↄn, gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀ aↄ̃ↄ kú n gbɛɛɛn pìnↄ é kɛ̃kↄ̃a. Bori mɛ̀n doo gbãaa égↄ̃ dɛ a doola, à kɛ̀ bↄ̀ káaku égↄ̃ zↄ̀ nɛ́ ũ zãanɛ.
24Kɛ̀ à nɛ́'igurↄↄ kà, ben à sìkanↄ ì gↄ̃gbɛ̃nↄ ũ.
25Kɛ̀ gbɛ̃ káaku e bↄↄ, à bↄ̀ tɛ̃ɛ zónzon. À mɛ̀kã vĩ lán uta kãdee bà, ben wà tↄ́ kpànɛ Isau.
26Beee gbɛra kɛ̀ nɛ́ plaadee e bↄↄ, à dↄ̀ Isau gbátogea, ben wà tↄ́ kpànɛ Yakubu. Isaaku wɛ̃̀ baaagↄ̃dee guun à nɛ́ pìnↄ ì.
27Nɛ́ pìnↄ bíta kũ̀. Isau kɛ̀ tofekari gbãaa kɛ̀ è kɛ̃ sɛ̃̀tɛaroo ũ. Yakubu sↄ̃ bɛgwarimɛ.
28Isaaku ye Isauzi kɛ̀ à nↄ̀bↄ lóu vĩ yãnzi. Rɛbɛka sↄ̃ↄ ye Yakubuzi.
29Zĩkea Yakubu e dò kukuu, ben Isau sù kↄ̃n sɛ̃̀tɛo nↄaa e à dɛɛ.
30Ben à bè Yakubunɛ: N yã nna! Ǹ tó mà dò tɛ̃a beee ble, zaakɛ nↄaa e ma dɛɛmɛ. Beee yãnzi wà tↄ́ kpà Isaunɛ Ɛdↄmu.
31Yakubu bè: Ǹ n daudukɛzɛ kpáma gĩa.
32Ben Isau bè: Má kú gaa lɛ́zĩ, bↄ́n ma daudukɛzɛ é kɛmɛɛ?
33Ben Yakubu bènɛ: Ǹ lù sɛ́mɛ gĩa. Ben à lù sɛ̀nɛ à a daudukɛzɛ kpàa.
34Ben Yakubu burɛdi kpàa kↄ̃n bládo pìo. À blè à í mì, ben à fɛ̀ɛ à bↄ̀. Lɛmɛ Isau kɛ̀ lɛ, à a daudukɛzɛ dìɛ pã.