Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 8

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Nuu kↄ̃n nↄ̀bↄsɛ̃tɛnↄ kↄ̃n pↄ́kãdee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúo góro guunↄ píngi yã dↄ̀ Ludan. Kɛ̀ à ĩa gbàrɛ tↄↄtɛa, ben í nà babanaa.
2Í kɛ̀ kú tↄↄtɛ gĩzĩnↄ kↄ̃n ludambɛ fòonↄ tàta, ben lou kɛ̃̀.
3Í pì e babaa busɛbusɛ èe lagoo ai gurↄ baswɛɛplaa akuri.
4À mↄ swɛɛplaade gurↄ gɛ̃ro awɛɛplaadee zĩ góro pì dì kpiii kɛ̀ wè be Ararataa.
5Í pì e lagoo ai mↄ kuridee guu. Mↄ kuridee pì gurↄ káaku zĩ kpiiinↄ mìsↄ̃ntɛ̃nↄ bↄ̀bↄ.
6Gurↄ baplaa gbɛra Nuu góro windo kɛ̀ à bↄ̀ yãa wɛ̃̀,
7ben à bã kãnkãna gbàrɛ. Èe vĩaa èe gaa èe suu ai í bàba tↄↄtɛa.
8À pↄ̃tɛ̃ɛ gbàrɛ dↄ lɛ à e à dↄ̃ tó í làgo tↄↄtɛa.
9Kɛ̀ pↄ̃tɛ̃ɛ e zↄ̃kii ero, ben a lìara à sù Nuu kiia góro guu, zaakɛ í da andunala píngimɛ. Nuu ↄↄ bↄ̀ à kũ̀ à gɛ̃̀o góro guu.
10À kámma bò ai gurↄ swɛɛplaa, ben à ɛ̀ara à pↄ̃tɛ̃ɛ gbàrɛ dↄ.
11Pↄ̃tɛ̃ɛ pì lìara à sù à kiia uusiɛ à kù lá kàso à kpá a lɛ́zĩ. Ben Nuu dↄ̃ kɛ í làgo tↄↄtɛa.
12À kámma bò gurↄ swɛɛplaa dↄ, ben à ɛ̀ara à pↄ̃tɛ̃ɛ pì gbàrɛ, èe liara à sù à kiia dↄro.
13Nuu wɛ̃̀ wàa aagↄ̃ awɛɛdodee guu à mↄ káaku gurↄ káaku zĩ, í bàba tↄↄtɛa, ben à góro pì musu gò. Kɛ̀ à guu gwà, à è í yã̀a tↄↄtɛa.
14À mↄ plaade gurↄ baaasↄↄro awɛɛplaadee zĩ í bàba tↄↄtɛa.
15Ben Luda yã ò Nuunɛ à bè:
16Ǹ bↄ góro guu kↄ̃n n naↄ̃o kↄ̃n n nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ kↄ̃n ń naↄ̃ↄnↄo.
17Ǹ pↄ́ wɛ̃̀ndidee kɛ̀ aↄ̃ↄ kúnyonↄ bↄɛ píngi, bãanↄ kↄ̃n nↄ̀bↄnↄ kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ píngi, lɛ aↄ̃ fãakↄ̃a tↄↄtɛa aↄ̃gↄ̃ nɛ́ ii aↄ̃gↄ̃ kaara anduna guu.
18Ben Nuu bↄ̀ kↄ̃n a nɛ́nↄ kↄ̃n a naↄ̃o kↄ̃n a nɛ́ pìnↄ naↄ̃ↄnↄo.

19Nↄ̀bↄnↄ píngi kↄ̃n pↄ́taa'onkusɛanↄ píngi kↄ̃n bãanↄ píngi kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ aↄ̃è táa o tↄↄtɛanↄ píngi bↄ̀ɛ góro guu bori kↄ̃n boriio.
20Ben Nuu Dii gbãgbãkii bò. À nↄ̀bↄ kↄ̃n bãa kɛ̀ wè saa oonↄ kũ̀, ben à sa'opↄ kɛ̀ wè ká tɛ́n à tɛ́ kũ òa.
21Kɛ̀ Dii à gũu mà, à kɛ̀nɛ nna, ben à laasuu lɛ̀ à bè: Mɛ́ ɛara mà láari zĩ tↄↄtɛa gbɛ̃ntee yãnzi dↄro, zaakɛ gbɛ̃ntee laasuu ègↄ̃ zaa zaa à ↄ̀wazikɛgurↄmɛ. Mɛ́ ɛara mà pↄ́ wɛ̃̀ndideenↄ kaatɛ lán má kɛ̀ nà dↄro.
22Ai anduna gá àgↄ̃ kuuo pↄ́tↄ̃na kↄ̃n pↄ́kɛkɛnao, ĩa kↄ̃n guwãaao, buusiɛ kↄ̃n kwɛɛo, fãantɛ̃ kↄ̃n gwãavĩo, aↄ̃ ke é yãaro.