Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 31

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yakubu yã kɛ̀ Labã nɛ́nↄↄ e oo mà kɛ̀ aↄ̃ bè: Yakubu wa de pↄ́nↄ sìa píngi. Wa de auziki guun à kaarana èn.
2Yakubu dↄ̃̀ Labã wɛ́ɛa, kɛ̀ a yã kú à nↄ̀sɛ guu lán yãa bà dↄro.
3Ben Dii bènɛ: Ǹ ɛara ǹ tá n dezi bùsun n danɛnↄ bɛ, mɛ́gↄ̃ kúnyo.
4Ben Yakubu Rasɛli kↄ̃n Leao sìsi aↄ̃ mↄ́ a pↄ́nↄ kiia sɛ̃̀n.
5À bèńnɛ: Má dↄ̃̀ a de wɛ́ɛa kɛ̀ ma yã kú à nↄ̀sɛn lán yãa bà dↄro. Baa kↄ̃n beeeo ma de Ludaa kúmao.
6Á dↄ̃ a zĩndanɛ kɛ̀ ma zĩi kɛ̀ a denɛ ma gbãa lɛ́mmɛ.
7A de ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀mɛ à ma láada lìɛ gɛ̃̀n kuri, ben Ludaa e tó à yãke kɛ̀mɛro.
8Tó à bè sã bakebakenↄn ma baka ũ, sãanↄ ègↄ̃ nɛ́ bakebakenↄ ii. Tó à bè à wɛ̃zãdeenↄ bé wà ma baka ũ, sãanↄ ègↄ̃ nɛ́ wɛ̃zãdeenↄ ii.
9Luda a de sãanↄ sìa à kpàma.
10Gurↄↄ kɛ̀ blènↄↄ e kpákpa oo, ma nanaa ò, ben nanaa guu má è blèkofĩi kɛ̀ aↄ̃ↄe kpákpa oonↄ nɛ́ blè wɛ̃zãdeenↄmɛ kↄ̃n à bakebakenↄ kↄ̃n à togetogenↄo.
11Ben Luda Malaika bèmɛ nanaa pì guu: Yakubu! Ben ma weàla ma bè: Maɛ kɛ̀!
12À bè: Ǹ wɛ́ɛ sɛ́ ǹ gwa. Blèkofĩi kɛ̀ aↄ̃ↄe kpákpa oonↄ píngi blè wɛ̃zãdeenↄmɛ kↄ̃n à bakebakenↄ kↄ̃n à togetogenↄo, zaakɛ ma yã kɛ̀ Labã kɛ̀nnɛɛ è píngi.
13Mámbe Luda kɛ̀ bↄ̀ à mↄ̀nzi Bɛtɛli ũ, guu kɛ̀ n gbɛ̀ pɛ̀ɛn n nↄ́si kùa n lù sɛ̀ma. Tia sa ǹ fɛɛ ǹ bↄ bùsu kɛ̀n ǹ tá n bɛ bùsun.
14Ben Rasɛli kↄ̃n Leao bènɛ: Wá túbi vĩ wa de bɛ dↄↄ́?
15Èe wa diɛɛ gbɛ̃ zĩ̀tↄnↄ ũnloo? A wa yamma, ben à à ↄↄ blè píngi.
16Auziki kɛ̀ Ludaa sì wa dea gↄ̃̀ wa pↄ́ ũ píngimɛ kↄ̃n wa nɛ́nↄ. Ǹ yã kɛ̀ Ludaa ònnɛɛ kɛ píngi sa.
17Ben Yakubu fɛ̀ɛ à a nɛ́nↄ kↄ̃n a nↄↄnↄ dì lakuminↄ kpɛɛ.
18À a pↄ́kãdeenↄ kↄ̃n auziki kɛ̀ à è Mɛsↄpↄtamianↄ sɛ̀ɛ píngi, ben à dà zɛ́n èe taa a de kiia Kanaa bùsun.

19Kɛ̀ Labã gàa a sãanↄ kã kɛ̃ɛ, ben Rasɛli à tãanↄ sɛ̀ kpãi à kpɛɛ.
20Yakubu sↄ̃ ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀ Siria bori Labãnɛ èe lɛ́ zaaro.
21À fɛ̀ɛ à bàalɛ kↄ̃n a pↄ́nↄ píngi à bikũ̀ Yuflatia, ben à mì pɛ̀ Giliada gusĩsĩdeea.
22À gurↄ aagↄ̃dee zĩ wà bè Labãnɛ Yakubu bàalɛ.
23À a gbɛ̃nↄ kàkↄ̃a, ben à pɛ̀ɛzi. À táa ò gurↄ swɛɛplaa, ben à à lè Giliada gusĩsĩdeen.
24Ben Luda bↄ̀ à mↄ̀zi gwãavĩ nanaa guu à bènɛ: Ǹ làakari kɛ yã kɛ̀ nɛ́ o Yakubunɛzi à maaa ke à zaaa.
25Labã Yakubu bùra lè pɛɛna Giliada gusĩsĩdeen, ben à bùra kàɛ gwe kↄ̃n a gbɛ̃nↄo se.
26Ben Labã gàa à bè Yakubunɛ: Bↄ́yãnzi n ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀mɛ n ma nɛ́nↄ sɛ̀ɛ n tańyo lán zĩ̀zↄnↄ bà?
27Bↄ́yãnzi n ↄ̃ndↄ̃ↄ kɛ̀mɛ n wurɛ kpãi nɛ́ɛ lɛ́ zamaro, lɛ ma gaa zɛnnɛ kↄ̃n pↄnnakɛnao kↄ̃n lɛ̀sinao kↄ̃n gã̀gão kↄ̃n mↄrↄo.
28Nɛ́ɛ tó ma lɛ́ zà ma nɛ́nↄ kↄ̃n ma dionↄaro. N yↄ̃nkↄyã kɛ̀.
29Ma gbãaa kà mà yã zaaa kɛare, ben n de Luda yã òmɛ gwãavĩ à bè mà làakari kɛ yã kɛ̀ mɛ́ onnɛɛzi à maaa ke à zaaa.
30Nɛ́ɛ taa sa, kɛ̀ nɛ́ɛ n de bɛ bɛgɛ kɛɛ yãnzi. À kɛ̀ dia n ma tãanↄ sɛ̀ kpãii?
31Yakubu wèàla à bè: Ma vĩa kɛ̀ mɛ́ɛ daa nɛ́ n nɛ́nↄ símamɛ.
32Gbɛ̃ kɛ̀ n n tãanↄ è à kiia, wà à dɛ. Ǹ ma pↄ́nↄ gwagwa wa gbɛ̃nↄ wáa. Tó n n pↄ́ è, ǹ sɛ́. Yakubu sↄ̃ↄ dↄ̃ kɛ̀ Rasɛli Labã pↄ́ sɛ̀ kpãiro.
33Labã gɛ̃̀ Yakubu bisa kutaan à gɛ̃̀ Lea kutaan à gɛ̃̀ nↄgbɛ̃ zĩkɛri gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ kutaan èe pↄ́ke ero. Kɛ̀ à bↄ̀ Lea kutaan, à gɛ̃̀ Rasɛli kutaan.
34Rasɛli tãa pìnↄ sɛ̀ à ùtɛ lakumi gàari guumɛ, ben à vɛ̃̀ɛa. Labã à kuta guu gwàgwa píngi, èe pↄ́ke ero.
35Rasɛli bè a denɛ: Baa, ǹton pↄ fɛ̃maziro, zaakɛ mɛ́ɛ e mà fɛɛro kɛ̀ má ↄ kũna yãnzi. Lɛmɛ Labã a tãanↄ wɛ̀tɛ lɛ èe ero.
36Ben Yakubu pↄ fɛ̃̀ à lɛ́fↄtↄↄ kà Labãzi à bè: Bↄ́ dàn má kɛ̀? Bↄ durunn má kɛ̀ ben n pɛɛmazi wãawãa lán kɛ̀ bà?

37Kɛ̀ n ma pↄ́nↄ gwàgwa píngi, n n bɛ pↄ́nↄ è gweↄ́? Ǹ bↄo gupuraaa ma gbɛ̃nↄ kↄ̃n n gbɛ̃nↄ wáa, aↄ̃ yã nnaa kpá gbɛ̃ kɛ̀ a yã nnaaa.
38Ma kɛ n bɛ wɛ̃̀ baro. N sãanↄ kↄ̃n n blènↄ e nↄ̀ bↄɛro, mɛ́ɛ n sãa ke sóro.
39Mɛ́ɛ sunnɛ kↄ̃n pↄ́ kɛ̀ nↄ̀bↄ pãsĩnↄ kũ̀ keoro, mɛɛ̀ à fĩa bonnɛ ma zĩndamɛ. Nɛɛ̀ pↄ́ kɛ̀ wà à kpãi ò gwãavĩ ke fãantɛ̃ fĩa lama.
40Ɔfãntɛ̃ è ma lɛ fãantɛ̃, ĩa è ma dɛ gwãavĩ, mɛɛ̀ itɛ̃ kɛ.
41Lɛn ma kɛ n bɛ lɛ ai wɛ̃̀ baro. Wɛ̃̀ gɛ̃ro dosai ma zĩi kɛ̀nnɛ n nɛ́nↄgbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ yãnzi. Ma wɛ̃̀ swɛɛdoo kɛ̀ n kpàsa yã musu. N ma láada lìɛ gɛ̃̀n kuri.
42Tó èe kɛ ma dezi Ibraĩ Luda kɛ̀ ma de Isaaku à vĩa vĩi zɛ̀mao baasiro, lɛ n ma gbarɛ ↄkori. Luda zĩi kɛ̀ má kɛ̀ kↄ̃n nawɛ̃ao è, ben à kpã̀kɛ̃nzi gĩa gwãavĩ.
43Ben Labã wè Yakubula: Nↄgbɛ̃ kɛ̀kiinↄ sↄ̃ ma nɛ́nↄmɛ. Nɛ́ kɛ̀kiinↄ sↄ̃ ma dionↄmɛ. Pↄ́kãdee kɛ̀kiinↄ sↄ̃ ma pↄ́kãdeenↄmɛ. Pↄ́ kɛ̀ ń è kɛ̀ píngi ma pↄ́mɛ. Bↄ́n mɛ́ kɛ ma nɛ́nↄgbɛ̃nↄ kↄ̃n nɛ́ kɛ̀ aↄ̃ↄ ìnↄnɛ gbã̀a?
44Ǹ tó wà lɛdolɛ kɛ àgↄ̃ dɛ sèeda ũ wa dagura.
45Ben Yakubu gbɛ̀ sɛ̀ à pɛ̀ɛ yã pì dↄngupↄ ũ.
46À bè a gbɛ̃nↄnɛ aↄ̃ gbɛ̀nↄ sɛ́ɛ, ben aↄ̃ↄ sɛ̀ɛ aↄ̃ↄ dìdikↄ̃a, ben aↄ̃ pↄ́ blè à saɛ.
47Ben Labã tↄ́ kpà gbɛ̀didikↄ̃ana pìnɛ Yega Saaduta. Yakubu tↄ́ kpànɛ Galɛɛdi.
48Labã bè: Gbɛ̀didikↄ̃ana kɛ̀kiin sèeda ũ wa dagura gbã̀a. Bee yãnzi wà tↄ́ kpànɛ Galɛɛdi.
49Wè be dↄ Mizipa, zaakɛ Labã bè: Dii wa dãkpa wa kɛ̃kↄ̃ana gbɛra lɛ wàton zakↄ̃nlo yãnzi.
50Tó n ĩa dà ma nɛ́nↄgbɛ̃nↄa ke tó n nↄ pãndenↄ sɛ̀ dↄ, baa tó wá kú kↄ̃ kiiaro, ǹgↄ̃ dↄ̃ sãnsãn kɛ̀ Ludan wa yã pì sèedadee ũ.
51Ben Labã bènɛ dↄ: Ǹ gbɛ̀didikↄ̃ana kɛ̀kii gwa kↄ̃n gbɛ̀ kɛ̀ má pɛ̀ɛ wa dagurao.
52Eégↄ̃ dɛ sèeda ũ kɛ̀ mɛ́ vĩàla mà mↄ́ mà à zaaa kɛnnɛro, mpi sↄ̃ nɛ́ vĩàla ǹ mↄ́ ǹ à zaaa kɛmɛro.
53Ibraĩ kↄ̃n Naoo kↄ̃n ń deo Ludan wa yãkpaɛkɛri ũ. Ben Yakubu sì kↄ̃n Luda kɛ̀ a de Isaaku à vĩa vĩ tↄ́o.
54À saa ò gusĩsĩdeen gwe, ben à a gbɛ̃nↄ sìsi aↄ̃ pↄ́ ble. Kɛ̀ aↄ̃ pↄ́ blè, ben aↄ̃ ì gwe.

55Labã fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, à lɛ́ zà a dionↄa kↄ̃n a nɛ́nↄ à sa maaa òńnɛ, ben à lìara à tà a bɛ.