Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - Senesi

Senesi 36

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea ko e ngaahi toʻutangata eni ʻo ʻIsoa, ʻaia ko ʻItomi.
2Naʻe maʻu ʻe ʻIsoa hono ngaahi uaifi mei he fānau fefine ʻo Kēnani; ko ʻAta ko e ʻofefine ʻo ʻEloni ko e tangata Heti, mo ʻAholipama ko e taʻahine ʻo ʻAna, ko e ʻofefine ʻo Sipione, ko e tangata Hevi.
3Mo Pasimati ko e ʻofefine ʻo ʻIsimeʻeli, ko e tuofefine ʻo Nepeoti.
4Pea naʻe fānau ʻe ʻAta kia ʻIsoa, ʻa ʻIlifasi; pea fanauʻi ʻe Pasimati ʻa Leueli.
5Pea fanauʻi ʻe ʻAholipama, ʻa Seusi, mo Salami, mo Kola; ko e ngaahi foha eni ʻo ʻIsoa, naʻe fanauʻi kiate ia ʻi he fonua ko Kēnani.
6Pea naʻe ʻave ʻe ʻIsoa hono ngaahi uaifi, mo hono ngaahi foha, mo hono ngaahi ʻofefine, mo e kakai kotoa pē ʻo hono fale, mo ʻene fanga pulu, mo ʻene fanga manu, mo e meʻa kotoa pē ʻaia naʻa ne maʻu ʻi he fonua ko Kēnani; pea ʻalu mamaʻo ia ki he tukuʻuta, mei he ʻao ʻo hono tehina ko Sēkope.
7He naʻe lahi ʻena koloa, ko ia naʻe ʻikai ai te na faʻa nofo fakataha; pea ko e fonua naʻa na nofo ʻāunofo ai, naʻe ʻikai ʻataʻatā ia kiate kinaua, koeʻuhi naʻe lahi ʻena fanga manu.
8Pea pehē, naʻe nofo ʻa ʻIsoa ʻi he moʻunga ko Seia, pea ko ʻIsoa ko ʻItomi ia.

9Pea ko e ngaahi toʻutangata eni ʻo ʻIsoa, ko e tamai ʻae kakai ʻItomi, ʻi he moʻunga ko Seia.
10Ko e hingoa eni ʻoe ngaahi foha ʻo ʻIsoa: ko ʻIlifasi ko e tama ʻa ʻAta ko e uaifi ʻo ʻIsoa; ko Leueli ko e tama ʻa Pasimati, ko e uaifi ʻo ʻIsoa.
11Pea ko e ngaahi foha ʻo ʻIlifasi, ko Temani, mo ʻOmaa, mo Sefo, mo Katami, mo Kinasi.
12Pea ko Timina, ko e sinifu ia kia ʻIlifasi, ko e foha ʻo ʻIsoa, pea ne fāʻele kia ʻIlifasi, ʻa ʻAmaleki; ko e ngaahi tama ia ʻa ʻAta, ko e uaifi ʻo ʻIsoa.
13Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Leueli ko Nehate, mo Sela, mo Sama, mo Misa: ko e ngaahi tama ia ʻa Pasimati, ko e uaifi ʻo ʻIsoa.

14Pea ko e ngaahi tama eni ʻa ʻAholipama, ko e uaifi ʻo ʻIsoa, ko e taʻahine ʻo ʻAna, ko e ʻofefine ʻo Sipione; naʻa ne fānau kia ʻIsoa ʻa Seusi, mo Salami, mo Kola.

15Pea ko e ngaahi ʻeiki eni ʻi he ngaahi foha ʻo ʻIsoa; ko e ngaahi foha ʻo ʻIlifasi, ko e ʻuluaki foha ʻo ʻIsoa; ko e ʻeiki ko Temani, ko e ʻeiki ko ʻOmaa, ko e ʻeiki ko Sefo, ko e ʻeiki ko Kinasi,
16Ko e ʻeiki ko Kola, mo e ʻeiki ko Katami, mo e ʻeiki ko ʻAmaleki; ko e ngaahi ʻeiki ia naʻe tupu ia ʻIlifasi ʻi he fonua ko ʻItomi; ko e ngaahi tama eni ʻa ʻAta.

17Pea ko e ngaahi foha eni ʻo Leueli ko e foha ʻo ʻIsoa; ko e ʻeiki ko Nehate, mo e ʻeiki ko Sela, mo e ʻeiki ko Sama, mo e ʻeiki ko Misa: ko e ngaahi ʻeiki eni naʻe tupu ia Leueli, ʻi he fonua ko ʻItomi; ko e ngaahi tama eni ʻa Pasimati ko e uaifi ʻo ʻIsoa.

18Pea ko e ngaahi tama eni ʻa ʻAholipama ko e uaifi ʻo ʻIsoa: ko e ʻeiki ko Seusi, mo e ʻeiki ko Salami, mo e ʻeiki ko Kola: ko e ngaahi ʻeiki ia naʻe tupu ia ʻAholipama, ko e taʻahine ʻo ʻAna, ko e uaifi ʻo ʻIsoa.

19Ko e ngaahi foha eni ʻo ʻIsoa ʻaia ko ʻItomi, pea ko honau ngaahi ʻeiki ia.

20Ko e ngaahi foha eni ʻo Seia, ko e tangata Hoa, ʻaia naʻe maʻu ʻae fonua ko Lotani mo Sopale, mo Sipione, mo ʻAna,
21Mo Tisoni, mo ʻEseli, mo Tisani ko e ngaahi ʻeiki ʻoe kakai Hoa, ko e fānau ʻa Seia, ʻi he fonua ko ʻItomi.
22Pea ko e fānau ʻa Lotani ko Holi, mo Hemami; pea ko e tuofefine ʻo Lotani ko Timina.
23Pea ko e fānau ʻa Sopale eni ko ʻAlivani, mo Maneate, mo ʻEpale, mo Sifo, mo ʻOnama.
24Pea ko e fānau eni ʻa Sipione ko ʻEiaa mo ʻAna; ko e ʻAna ia ʻaia naʻa ne ʻiloʻi ʻae fanga miuli ʻi he toafa, ʻi heʻene tauhi ʻae fanga ʻasi ʻa ʻene tamai ko Sipione.
25Pea ko e fānau ʻa ʻAna ʻa eni; ko Tisoni mo ʻAholipama, ko e taʻahine ʻa ʻAna.
26Pea ko e fānau eni ʻa Tisoni; ko Hemitani, mo ʻEsipani, mo ʻItilani, mo Kilani.
27Pea ko e fānau eni ʻa ʻEseli, ko Pilani, mo Sefani, mo ʻEkani.
28Pea ko e fānau eni ʻa Tisani; ko ʻUsa mo ʻAlani.
29Ko eni ʻae ngaahi ʻeiki naʻe tupu ʻi he kau Hoa; ko e ʻeiki ko Lotani, mo e ʻeiki ko Sopale, mo e ʻeiki ko Sipione, mo e ʻeiki ko ʻAna,
30Ko e ʻeiki ko Tisoni, mo e ʻeiki ko ʻEseli, mo e ʻeiki ko Tisani; ko e ngaahi ʻeiki eni naʻe tupu ia Holi, ʻi he ngaahi ʻeiki ʻi he fonua ko Seia.

31Pea ko e ngaahi tuʻi eni naʻe pule ʻi he fonua ko ʻItomi, ʻi he teʻeki pule ha tuʻi ki he fānau ʻa ʻIsileli.
32Ko Pela ko e foha ʻo Peoli, naʻe pule ia ki ʻItomi; pea ko e hingoa ʻo hono kolo ko Tinapa.
33Pea pekia ʻa Pela, pea pule ʻi hono puleʻanga ʻa Sopapa ko e foha ʻo Sela ʻo Posila.
34Pea pekia ʻa Sopapa, pea pule ʻi hono puleʻanga ʻa Husami, mei he fonua ko Temani.
35Pea pekia ʻa Husami, pea ko Hetati ko e foha ʻo Pitati, ʻaia naʻa ne taaʻi ʻa Mitiane, ʻi he ngoue ʻo Moape, naʻe pule ia ʻi hono puleʻanga; pea ko e hingoa ʻo hono kolo ko ʻEviti.
36Pea pekia ʻa Hetati, pea ko Samila mei Masileka, naʻa ne pule ʻi hono puleʻanga.

37Pea pekia ʻa Samila, pea ko Saula mei Leopote ʻo ofi ki he vaitafe, naʻe pule ia ʻi hono puleʻanga.
38Pea pekia ʻa Saula, pea ko Pealihenani, ko e foha ʻo ʻAkepoa, naʻe pule ʻi hono puleʻanga.
39Pea pekia ʻa Pealihenani ko e foha ʻo ʻAkepoa; pea pule ʻa Hetali ʻi hono puleʻanga pea ko e hingoa ʻo hono kolo ko Pau pea ko e hingoa ʻo hono uaifi ko Mehetepeli, ko e ʻofefine ʻo Matileti, ko e ʻofefine ʻo Mesaʻapi.

40Pea ko e ngaahi hingoa eni ʻoe ngaahi ʻeiki naʻe tupu ia ʻIsoa, ʻo hangē ko honau ngaahi faʻahinga, ʻi honau ngaahi potu, ʻi honau ngaahi hingoa; ko e ʻeiki ko Timina, mo e ʻeiki ko ʻAlivani, mo e ʻeiki ko Sesete,
41Ko e ʻeiki ko ʻAholipama, mo e ʻeiki ko ʻe ia, mo e ʻeiki ko Pinoni,
42Mo e ʻeiki ko Kinasi, mo e ʻeiki ko Temani, mo e ʻeiki ko Mipisali,
43Mo e ʻeiki ko Makiteli, mo e ʻeiki ko ʻIlami; ko e ngaahi ʻeiki eni ʻo ʻItomi, ʻo hangē ko honau nofoʻanga, ʻi honau ngaahi fonua: pea ko ʻIsoa, ko e tamai ia ʻae kakai ʻItomi.