Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 19

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ malaika gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ kà Sↄdↄmu uusiɛ, Lutu vɛ̃ɛna Sↄdↄmu bĩi kpɛɛlɛ. Kɛ̀ à ń é, à fɛ̀ɛ à gàa à dàńlɛ à kùɛńnɛ à dàɛ a puua
2à bè: Ma diinↄ, a yã nna! À mↄ́ à gá pita mamↄma a zↄ̀bleri bɛ. À zú o à i kɛ̀, zia kↄngↄ idɛ'idɛ é da zɛ́n. Aↄ̃ bè: Auo, wé i gãalɛmɛ.
3Lutu nàkↄ̃rɛḿma maamaa, ben aↄ̃ gɛ̃̀ à kpɛ́n. À ń yàari kɛ̀ maamaa à masa kɛ̀ńnɛ, ben aↄ̃ↄ sò.
4Ai aↄ̃gↄ̃ gá daɛ, Sↄdↄmudeenↄ lìga Lutu kpɛ́zi. Wɛ́tɛ pì gↄ̃gbɛ̃nↄ kàkↄ̃a gwe mámmam, gↄ̃kparɛnↄ kↄ̃n gbɛ̃nsinↄ ń píngi.
5Aↄ̃ lɛ́ zù Lutuzi wà bè: Gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ pìta n bɛ uusiɛanↄↄ kú máa? Ǹ bↄɛńyowe, wà pãpãa kɛńyo.
6Lutu bↄ̀ à zɛ̀ kpɛɛlɛ ń kiia, à gbà tàta kpɛɛo
7à bè: O'o ma gbɛ̃nↄ, àton yã zaaa kɛro.
8Má nɛ́nↄgbɛ̃nↄ vĩ gↄ̃ↄn plaa kɛ̀ aↄ̃ↄ gↄ̃gbɛ̃ dↄ̃ro, mɛ́ ń bↄɛare. Lán á yezi nà à kɛńyo, mↄde àton yãke kɛ gↄ̃gbɛ̃ kɛ̀kiinↄnɛro, zaakɛ aↄ̃ pìta ma bɛmɛ.
9Aↄ̃ bènɛ: Ǹ guwe gwe! Ben aↄ̃ bè dↄ: Gbɛ̃ kɛ̀ nɛ́ gbɛ̃ zĩ̀tↄmɛ, ben à yezi à kɛ wa yãkpaɛkɛri ũ. Wé yã zaaa kɛnnɛ dɛ ń pↄ́la. Ben aↄ̃ kùsia gbãaao, aↄ̃ↄe mↄↄ kpɛ́ gbà gboro.
10Ben gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ ↄ bↄ̀ wà Lutu kũ̀ aↄ̃ gɛ̃̀o kpɛ́n, ben aↄ̃ zɛ́ tàta.
11Aↄ̃ↄ tò vĩ̀a gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ kú kpɛɛlɛnↄ kũ̀ ń píngi nɛ́ féte gbɛ̃nsi, ben aↄ̃ↄe kpɛ́ gbà wɛtɛɛ ai aↄ̃ kpàsa.
12Gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ bè Lutunɛ: Dé ń vĩ kɛ̀ dↄↄ? Nɛ́gↄ̃gbɛ̃nↄ, nɛ́nↄgbɛ̃nↄ, n nɛ́ anzurenↄ kↄ̃n gbɛ̃ kɛ̀ aↄ̃ↄ dɛ n gbɛ̃ ũunↄ wɛ́tɛ guu ń píngi. Ǹ bↄɛńyo,
13zaakɛ wa mↄ wà gura kɛ̀ kaatɛmɛ. Yã zaaa kɛ̀ wèe oo wɛ́tɛ pì deenↄ musu gɛ̃̀ Dii swãn, ben à wa zĩ wà wɛ́tɛ pì kaatɛ.
14Lutu bↄ̀ à gàa à ò a nɛ́nↄ anzurenↄnɛ à bè: À fɛɛ wà bↄɛ, zaakɛ Dii é wɛ́tɛ kɛ̀ pì kaatɛ tiamɛ. Ben aↄ̃ↄe daa èe fàadi boomɛ.
15Kɛ̀ guu dↄ̀ malaika pìnↄ nàkↄ̃rɛ Lutua wà bè: Ǹ fɛɛ ǹ n naↄ̃ kↄ̃n n nɛ́nↄgbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaa kɛ̀nↄ sɛ́ɛ ǹ bↄɛńyo kɛ̀, lɛ ǹton ga wɛ́tɛ pì kaatɛna guuro yãnzi.
16Kɛ̀ Lutu e seka kɛɛ, Dii à wɛ̃nda bò, ben gↄ̃ↄn plaaa pìnↄ à kũ̀ a ↄↄa kↄ̃n à naↄ̃o kↄ̃n à nɛ́nↄgbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ, aↄ̃ bↄ̀ɛńyo wɛ́tɛ kpɛɛ.
17Kɛ̀ aↄ̃ bↄ̀ɛńyo lɛ, ben malaika pìnↄ doke bè Lutunɛ: Ǹ bàa lɛ́ ǹ n zĩnda mì sí. Ǹton kpɛɛ gwaro. Ǹton zɛ guzurɛ pì guuro. Ǹ bàa lɛ́ ǹ mì pɛ́ kpiiinↄa lɛ ǹton garo yãnzi.
18Ben à bèńnɛ: Auo ma dii! N yã nna!

19Mamↄma n zↄ̀bleri ma n pↄnnaa è, n gbɛ̃kɛɛ kɛ̀mɛ maamaa, n ma mì sì. Mↄde mɛ́ fↄ̃ mà bàa lɛ́ mà kpiii pìnↄ kii lero. Ai màgↄ̃ gá ká gwe, kaatɛna pì é ma le mà ga.
20Ǹ lakutu ke gwa kãaa. Lán à kĩi nà, mɛ́ fↄ̃ mà bàa lɛ́ mà gá gwe. Lakutu nɛ́ngomɛ sↄ̃. Ǹ tó mà bàa sí mà tá gwe, mɛ́gↄ̃ aafia. Asa à nɛ́ngoroo?
21Ben à bènɛ: Ma n gba zɛ́, mɛ́ lakutu kɛ̀ nɛ́ɛ oo pì kaatɛro.
22Ǹ bàa lɛ́ ǹ tá gwe kpakpaa, zaakɛ mɛ́ yãke kɛ gĩaro ai ǹ gá káo gwe. Beee yãnzin wà tↄ́ kpà lakutu pìnɛ Zoa.
23Kɛ̀ Lutu Zoa lè, ↄfãntɛ̃ e fɛɛɛ,
24ben Dii tò tɛ́ kↄ̃n ↄfãntɛ̃gbↄ̃o bↄ̀ musu à kà Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄraola.
25À wɛ́tɛ pìnↄ kàatɛ kↄ̃n gbɛ̃nↄ kↄ̃n guzurɛ pìo kↄ̃n línↄ kↄ̃n sɛ̃̀nↄ píngi.
26Kɛ̀ Lutu naↄ̃ a kpɛɛ gwà, ben à lì à gↄ̃̀ zɛna wisi gbɛ̀ ũ.
27Kɛ̀ guu dↄ̀, Ibraĩ fɛ̀ɛ kↄngↄ idɛ'idɛ, à gàa guu kɛ̀ à kún yã kↄ̃n Diio pìn.
28Kɛ̀ à Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄrao kpaa gwà kↄ̃n guzurɛ pìo píngi, à è tɛ́sukpɛ e fɛɛɛ tↄↄtɛ lán mↄ̀datɛ tɛ́sukpɛ bà.
29Lɛmɛ kɛ̀ Luda guzurɛ kɛ̀ Lutu kún wɛ́tɛnↄ kàatɛ lɛ, Ibraĩ yã dↄ̀n, ben à Lutu bↄ̀ wɛ́tɛ kɛ̀ à kàatɛ pìnↄ guu.
30Kɛ̀ Lutu bↄ̀ Zoa, à gàa à vɛ̃̀ɛ kpiiinↄ tɛ́ kↄ̃n a nɛ́nↄgbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaanↄ, kɛ̀ à kuuna Zoa vĩa vĩ yãnzi. Ben à gↄ̃̀ kú gbɛ̀wɛɛn kↄ̃n a nɛ́nↄgbɛ̃ pìnↄ.
31Ben Yↄ̃ↄ bè Bãanɛ: Wa de zi kũ̀, ben gↄ̃gbɛ̃ kee kú bùsun à daɛwao lán wè kɛ nàro.
32Ǹ mↄ́ wà wɛ̃ɛ kákanɛ wé daɛo, lɛ wàgↄ̃ wa borii e à gãzĩ.
33Gwãavĩ beeea aↄ̃ wɛ̃ɛ kàkanɛ, ben Yↄ̃ↄ gàa à dàɛo. Lutu e dↄ̃ gurↄↄ kɛ̀ à dàɛao ke gurↄↄ kɛ̀ à fɛ̀ɛro.
34Kɛ̀ guu dↄ̀ Yↄ̃ↄ bè Bãanɛ: Ma daɛ kↄ̃n ma deo gĩa. Wà wɛ̃ɛ kákanɛ uusiɛa dↄ, nɛ́ gá ǹ daɛo, lɛ wàgↄ̃ wa borii ee à gãzĩ.
35Gwãavĩ beeea dↄ aↄ̃ wɛ̃ɛ kàkanɛ, ben Bãa gàa à dàɛo. Lutu e dↄ̃ gurↄↄ kɛ̀ à dàɛao ke gurↄↄ kɛ̀ à fɛ̀ɛro.
36Lɛmɛ Lutu nɛ́nↄgbɛ̃ gↄ̃ↄn plaaa pìnↄↄ kɛ̀ lɛ wà nↄ̀ sìo.

37Yↄ̃ↄ nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ, ben à tↄ́ kpànɛ Mↄabu. Àmbe Mↄabu borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu ai gbã̀anↄ dezi káaku ũ.
38Bãa nɛ́ ì gↄ̃gbɛ̃ ũ se, ben à tↄ́ kpànɛ Bɛnami. Àmbe Amↄni borii kɛ̀ aↄ̃ↄ kuu ai gbã̀anↄ dezi káaku ũ.