Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 13

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ben Abramu bↄ̀ Igipiti à sù Nɛgɛvi kↄ̃n a naↄ̃o kↄ̃n a auzikinↄ píngi kↄ̃n Lutuo.
2Abramu nɛ́ auzikideemɛ, à pↄ́kãdeenↄ vĩ pari kↄ̃n kondogio kↄ̃n vurao.
3Bↄna Nɛgɛvi à sↄ̃ki kpàkpa ai à gàa à kào Bɛtɛli, guu kɛ̀ à bùra kàɛn káaku Bɛtɛli dagura kↄ̃n Aio,
4guu kɛ̀ à sa'okii bòn yã. Ben à Dii sìsi gwe.
5Lutu ègↄ̃ tɛ́ kↄ̃n Abramuo lɛdo. À sãanↄ kↄ̃n zùnↄ kↄ̃n bisakutaanↄ vĩ se.
6Aↄ̃ pↄ́kãdeenↄↄ pari, guu pì sɛ̃̀ e mↄ́ḿma ń píngiro. Beee yãnzin aↄ̃é fↄ̃ wàgↄ̃ kú gu dↄ̃nkↄ̃a lɛdo dↄro.
7Ben lɛokpakↄ̃a gɛ̃̀ Abramu pↄ́dãrinↄ kↄ̃n Lutu pↄ́dãrinↄ dagura. Zĩ beeea sↄ̃ Kanaanↄ kↄ̃n Pɛrizinↄↄ kú bùsu pìn.
8Ben Abramu bè Lutunɛ: À maa lɛokpakↄ̃a gↄ̃ kú wa daguraro, ke ma pↄ́dãrinↄ kↄ̃n n pↄ́dãrinↄ dagura, zaakɛ danɛnↄn wa ũ.
9Ǹ bùsu gwa da n aɛ píngi. Wà kɛ̃kↄ̃a. Tó n gaa ↄzɛzi, mɛ́ gá ↄplazi. Tó n gaa ↄplazimɛ sↄ̃, mɛ́ gá ↄzɛzi.
10Kɛ Lutu guu gwà, à è Yoda guzurɛ píngi mↄdↄ vĩ maamaa. Ai Dii gↄ̃ gá Sↄdↄmu kↄ̃n Gↄmↄrao kaatɛ, guzurɛ pì dɛ lán Dii swadako bà, lán Igipiti bùsu bà, ai à gàa pɛ́ Zoaa.
11Ben Lutu Yoda guzurɛ sɛ̀ píngi. Aↄ̃ kɛ̃̀kↄ̃a, ben Lutu dà zɛ́n à tà ↄfãntɛ̃bↄɛ kpa.
12Abramu gↄ̃̀ Kanaa bùsun, Lutu sↄ̃ↄ kú Yoda guzurɛ wɛ́tɛnↄ dagura. À bùra kàɛ Sↄdↄmu saɛ.
13Sↄdↄmudeenↄ sↄ̃ↄ zaa, durunkɛri sànↄn ń ũ Dii aɛzĩ.
14Lutu tana gbɛra Dii bè Abramunɛ: Guu kɛ̀ ń zɛ́n ǹ wɛ́ɛ sɛ́ ǹ gu'igbãro kↄ̃n sↄↄmɛtɛo kↄ̃n ↄfãntɛ̃bↄɛo kↄ̃n ↄfãntɛ̃gɛ̃kpɛn-o gwa.
15Tↄↄtɛ kɛ̀ ń è píngi, má kpàmma, eégↄ̃ dɛ mpi kↄ̃n n boriinↄ pↄ́ ũ ai gurↄ píngi.
16Mɛ́ tó n boriinↄ kɛ pari lán bùsu'ãatɛ̃ bà. Tó gbɛ̃ke é fↄ̃ à bùsu'ãatɛ̃ naro, ɛ̃ndɛ̃ eé fↄ̃ à n boriinↄ naro.
17Ǹ fɛɛ ǹ liga bùsu pìzi ǹ à gbã̀a kↄ̃n à yàasao gwa, zaakɛ má kpàmmamɛ.
18Abramu fɛ̀ɛ à gàa à vɛ̃̀ɛ Mamare gbíi lí kɛ̀ kú Ɛblↄnunↄ saɛ, ben à Dii gbãgbãkii bò gwe.