Text copied!
CopyCompare
Luda yã takada kↄ̃n Bokobaru yão - NAANA

NAANA 42

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Kɛ̀ Yakubu mà blɛwɛɛ kú Igipiti, à bè a nɛ́nↄnɛ: Égↄ̃ káɛ kɛ̀ pãↄ́?
2Má mà blɛwɛɛ kú Igipiti. À gá lúwe gwe, lɛ wàton garo, wàgↄ̃ kuu aafia yãnzi.
3Ben Yusufu vĩ̀i gↄ̃ↄn kurinↄ gàa Igipiti blɛwɛɛ lú.
4Yakubu e Yusufu dãaro Bɛyãmi zĩńyoro, zaakɛ à bè: Wègↄ̃ dↄ̃ro tó yã zaaa é à le.
5Ben Isaraili nɛ́ pìnↄ gàa blɛwɛɛ lú kↄ̃n gbɛ̃ pãndenↄ, zaakɛ dekaa pì kà Kanaa bùsun dↄ.
6Yusufu bé à bùsu pì gbɛ̃nsi ũ. Àmbe è blɛwɛɛ yá baade píngia. Ben à vĩ̀inↄ mↄ̀ wà kùɛnɛ aↄ̃ ń aɛ pɛ̀ɛ tↄↄtɛa.
7Kɛ̀ à a vĩ̀inↄ è, à ń dↄ̃, ben à a zĩnda kɛ̀ńnɛ nibↄ ũ. Ben à yã òńnɛ pãsĩpãsĩ à ń lá à bè: A bↄ máa? Aↄ̃ wèàla wà bè: Wa bↄ Kanaa bùsun wa mↄ blɛwɛɛ lúmɛ.
8Yusufu a vĩ̀inↄ dↄ̃̀, mↄde aↄ̃ↄe à dↄ̃ro.
9Nanaa kɛ̀ à ò yã ń yã musu dↄ̀n, ben à bèńnɛ: Gu'asiigwarinↄn a ũ, a mↄ wa bùsu kɛ̃sãkii gwamɛ.
10Aↄ̃ wèàla wà bè: Auo dii! N zↄ̀blerinↄn wa ũ, wa mↄ blɛwɛɛ lúmɛ.
11Dedↄ̃nkↄ̃deenↄn wa ũ wa píngi. Náanɛdeenↄn wa ũ. Wapinↄ n zↄ̀blerinↄ, gu'asiigwarinↄn wa ũro.
12Ben à bèńnɛ: Ɛgɛɛmɛ! A mↄ wa bùsu asii dↄ̃mɛ.
13Aↄ̃ bè: Wapinↄ n zↄ̀blerinↄ, dedↄ̃nkↄ̃deenↄn wa ũ, wa gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaamɛ. Kanaa bùsu gbɛ̃nↄn wa ũ. Wa dãaro gↄ̃̀ bɛ kↄ̃n wa deo, wa gbɛ̃ndoo kuuro.
14Ben Yusufu bèńnɛ: Lán má òare nà, gu'asiigwarinↄn a ũ.
15Yã kɛ̀ é tó mà a yãpuraa dↄ̃ↄn yɛ̀. Kↄ̃n Fili'auna kuunao é bↄɛ kɛ̀ro, séto a dãaro pì mↄ̀ kɛ̀ baasiro.
16À a gbɛ̃ndoo zĩ à a dãaro sɛ́, a gbɛ̃ kpaaanↄ é gↄ̃ kpɛ́siaan kɛ̀, mɛ́ dↄ̃ tó a yã yãpuraamɛ. Tó lɛnlo, kↄ̃n Fili'auna kuunao gu'asiigwarinↄn a ũ.
17Ben à ń ká kpɛ́n ai gurↄ aagↄ̃.
18À gurↄ aagↄ̃dee zĩ à bèńnɛ: Má Luda vĩa vĩ. À yã kɛ̀ mɛ́ oaree kɛ, é bↄ aafia.

19Tó náanɛdeenↄn a ũ, à a gbɛ̃ndoo tó da kpɛ́n kɛ̀, a gbɛ̃ kpaaanↄ é tá kↄ̃n blɛwɛɛo a bɛde nↄadɛrinↄnɛ,
20é ɛara à mↄ́mɛ kↄ̃n a dãaro pìo, mɛ́ dↄ̃ kɛ̀ a yã yãpuraamɛ, weé a dɛdɛ dↄro. Ben aↄ̃ wèzi lɛ.
21Aↄ̃ bèkↄ̃nɛ: Yãpuraamɛ taarideenↄn wa ũ yã kɛ̀ wá kɛ̀ wa dãaronɛ yã yãnzi. Wá è gurↄↄ kɛ̀ èe agbaa kpaawe, à kɛ̀ wɛ̃nda, ben wée à yã maro. Beee yãnzin yã kɛ̀ wa lezi.
22Ben Rubɛni bèńnɛ: Kɛ̀ má òare àton yãke kɛ nɛ́ pìnɛro, ée ma yã maro. À aru gɛ̃ɛn Ludaa e boowa kɛ̀.
23Aↄ̃ↄ dↄ̃ Yusufu e maaro, zaakɛ kɛ̀ èe yã oońnɛ, wèe liɛɛńnɛmɛ.
24Ben à gù ń kiia à gàa à ↄ́ↄ dↄ̀. Kɛ̀ à sù, à yã òńnɛ, ben à Simɛↄ bↄ̀ ń guu à à yì ń wáa.
25Yusufu bè, wà blɛwɛɛ káńnɛ ń sàkinↄ pa wà ń baade ↄↄ danɛ à pↄ́n wà zɛ́ kũsãɛ kɛńnɛ. Kɛ̀ wà kɛ̀ńnɛ lɛ,
26aↄ̃ ń blɛwɛɛnↄ dì ń zaakinↄnɛ, ben aↄ̃ dà zɛ́n.
27Kɛ̀ aↄ̃ kà guu kɛ̀ aↄ̃ↄe iin, kɛ̀ aↄ̃ gbɛ̃ndoo a sàki pòro lɛ à pↄ́ kpá a zaakia, ben à a ↄↄ è a sàki lɛ́n.
28Ben à bè a gbɛ̃nↄnɛ: À ma sàki guu gwa, wà ma ↄↄ sↄ̀kpamɛ! Ben swɛ̃̀ kɛ̃̀ńgu, aↄ̃ bèkↄ̃nɛ kↄ̃n luganao: Bↄ́ yãn Ludaa kɛ̀we lɛɛ?
29Kɛ̀ aↄ̃ kà ń de Yakubu kiia Kanaa bùsun, aↄ̃ yã kɛ̀ ń lé tↄ̃kɛ̃̀nɛ píngi wà bè:
30Bùsu gbɛ̃nsi pì yã òwe pãsĩpãsĩ à wa diɛ gu'asiigwarinↄ ũmɛ.
31Wa bènɛ náanɛdeenↄn wa ũ, gu'asiigwarinↄn wa ũro.
32Dedↄ̃nkↄ̃deenↄn wa ũ, wa gↄ̃ↄn kuri awɛɛplaamɛ, wa gbɛ̃ndoo kuuro, wa dãaro gↄ̃̀ Kanaa bùsun kↄ̃n wa deo.
33Ben bùsu gbɛ̃nsi pì bèwe yã kɛ̀ eé tó à wa dↄ̃ náanɛdeenↄ ũun yɛ̀. À bè wà wa gbɛ̃ndoo tóao, wà blɛwɛɛ sɛ́ wà táo wa bɛde nↄadɛrinↄnɛ,
34wà liara wà mↄ́are kↄ̃n wa dãaroo, é dↄ̃ sa kɛ̀ gu'asiigwarinↄn wa ũro, náanɛdeenↄn wa ũ, é wa gbɛ̃ndoo kpáwa, wé laa tá bùsu pìn.
35Kɛ̀ aↄ̃ↄe blɛwɛɛ bↄɛɛ ń sàkinↄ guu, aↄ̃ baade a ↄↄsↄnↄ è a pↄ́ guu. Kɛ̀ aↄ̃ ń ↄↄnↄ è lɛ, vĩa ń kũ ń píngi kↄ̃n ń deo.
36Ben aↄ̃ de bèńnɛ: Á yezi mà gↄ̃ nɛ́ sain yↄ́? Yusufu kuuro, Simɛↄ kuuro, ben á yezi à Bɛyãmi síma dↄↄ́? Yã píngi e bↄↄmɛ zaamɛ.

37Ben Rubɛni bè a denɛ: Tó mɛ́ɛ suonnɛro, ǹ ma nɛ́gↄ̃gbɛ̃ plaaanↄ dɛdɛ. Ǹ à kpáma, mɛ́ suonnɛ.
38Ben Yakubu bè: Ma nɛ́ é gáaoro, zaakɛ à vĩ̀i dadↄ̃nkↄ̃dee gà, àmbe à gↄ̃̀ ado. Ma zi kũ̀. Tó yãke à lè tá kɛ̀ ée oo guu, eé tó mà tá miran kↄ̃n pↄsiaaomɛ.