Text copied!
CopyCompare
KO E TOHI TAPU KĀTOA - ʻEkisotosi

ʻEkisotosi 37

Play LogoGoogle Play  APK Logo APK
Click on verse(s) to share them!
1Pea naʻe ngaohi ʻe Pesalili ʻae puha ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe nima hono lōloa, mo e hanga ʻe tolu hono māukupu, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māʻolunga:
2Pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ia ʻae koula haohaoa ʻi loto mo tuʻa, ʻo ne ngaohi ʻae tatā koula ki ai ke takatakai ia.
3Pea naʻa ne haka ʻae kavei koula ʻe fā ki ai, ke ʻai ʻo ofi ki hono tuliki ʻe fā: ʻio, ʻae kavei ʻe ua ʻi hono faʻahi ʻe taha, mo e kavei ʻe ua ki hono faʻahi ʻe taha.
4Pea naʻa ne ngaohi ʻae ʻakau ʻe ua ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi, ʻo ne ʻaofi ʻaki ia ʻae koula.
5Pea ne ʻai ʻae ongo ʻakau ki he kavei ʻi he ongo faʻahi ʻoe puha, ke haʻamo ʻaki.

6Pea naʻa ne ngaohi ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa ʻaki ʻae koula haohaoa: ko e hanga ʻe nima ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māukupu ʻo ia.
7Pea naʻa ne ngaohi ʻae ongo selupimi koula, ʻo ne tuki ʻakinaua mei he konga koula pe taha, ʻi hono potu ʻe ua ʻoe nofoʻanga ʻaloʻofa.
8Ko e selupi ʻe taha ʻi he potu ʻi he faʻahi ni, mo e selupi ʻe taha ʻi hono potu ʻe taha ʻi he faʻahi ʻe taha: naʻa ne ngaohi ʻae ongo selupimi ʻi he nofoʻanga ʻaloʻofa: ʻi hono potu ʻe ua ʻo ia.
9Pea naʻe mafola hake ki ʻolunga hona kapakau ʻe he ongo selupimi, ʻo na maluʻi ʻaki hona kapakau ʻae nofoʻanga ʻaloʻofa, pea naʻe fehāngaaki hona mata; ʻio, naʻe hanga ki he nofoʻanga ʻaloʻofa ʻae mata ʻoe ongo selupimi.

10Pea naʻa ne ngaohi ʻae palepale ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi: ko e hanga ʻe fā ʻa hono lōloa, mo e hanga ʻe ua hono māukupu ʻo ia, mo e hanga ʻe tolu ʻa hono māʻolunga:
11Pea ne ʻaofi ʻaki ia ʻae koula haohaoa, ʻo ne ngaohi ʻae tatā koula ke takatakai ia.
12Pea naʻa ne ngaohi foki ki ai ʻae tapa ke takatakai ia ko e nima ʻe taha hono laulahi: ʻo ne ngaohi ʻae tatā koula ki he tapa ʻo ia ke takatakai.
13Pea ne haka ʻae kavei koula ʻe fā ki ai, ʻo ai ʻae kavei ki hono tuliki ʻe fā ʻaia naʻe ʻi hono vaʻe ʻe fā.
14Naʻe tuku tonu ki he tapa ʻae ngaahi kavei, ko e ʻaiʻanga ʻoe ongo ʻakau ke haʻamo ʻaki ʻae palepale.
15Pea ne ngaohi ʻae ongo ʻakau ʻaki ʻae sitimi, pea naʻe ʻaofi ʻaki ia ʻae koula, ke haʻamo ʻaki ʻae palepale.
16Pea naʻa ne ngaohi ʻae ngaahi ipu ʻi he palepale, ʻae ngaahi ipu kai, mo e ngaahi ohu, mo hono ngaahi ipu luoluo, mo e ngaahi meʻa ʻufiʻufi, ke ʻufiʻufi ʻaki, ʻaki ʻae koula haohaoa.

17Pea naʻa ne ngaohi ʻae tuʻunga maama ʻaki ʻae koula haohaoa: ʻo ne ngaohi ʻae tuʻunga maama ʻaki ʻae ngāue tuki: ʻa hono kau, mo hono pasanga, mo hono ngaahi ipu siʻi, mo hono ngaahi teunga potopoto, mo hono ngaahi fisi, naʻe ʻi he meʻa pe ko ia.
18Mo e pasanga ʻe ono naʻe tuʻu ʻi hono potu ʻe ua: ko e pasanga ʻe tolu ʻoe tuʻunga maama mei hono potu ʻe taha, mo e pasanga ʻe tolu ʻoe tuʻunga maama mei hono potu ʻe taha:

19Ko e ipu siʻi ʻe tolu ʻi he pasanga ʻe taha kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻitelie, ko e teunga potopoto mo e fisi; pea ko e ipu siʻi ʻe tolu kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻitelie ʻi he pasanga ʻe taha, ko e teunga potopoto mo e fisi; pea ke pehē pe ʻi he pasanga ʻe ono ʻoku tuʻu ʻi he tuʻunga maama.
20Pea naʻe ʻi he tuʻunga maama ʻae ipu siʻi ʻe fā kuo ngaohi ʻo hangē ko e fuaʻitelie, ko hono ngaahi teunga potopoto mo hono ngaahi fisi:
21Ko e teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻoe pasanga ʻe ua, mo e teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻi he pasanga ʻe ua, mo e teunga potopoto ʻe taha ʻi lalo ʻi he pasanga ʻe ua, ʻo fakatatau ki he pasanga ʻe ono ʻoku tuʻu ʻi ai.
22Ko honau ngaahi teunga potopoto mo honau ngaahi pasanga naʻe ʻi he meʻa pe ko ia: ko e konga koula tuki pe taha ʻaia kotoa pē.
23Pea naʻa ne ngaohi hono foʻi maama ʻe fitu, mo hono ngaahi helekosi-maama, mo hono ʻaiʻanga helekosi, ʻaki ʻae koula haohaoa.
24Ko e taleniti koula pe taha naʻa ne ngaohi ʻaki ia, mo hono ngaahi ipu kotoa pē.

25Pea naʻa ne ngaohi ʻae feilaulauʻanga meʻa namu kakala ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi: ko hono lōloa ko e hanga ʻe ua, mo hono māukupu ko e hanga ʻe ua; naʻe potupotu tatau pe: pea ko e hanga ʻe fā ʻa hono māʻolunga; pea ko hono ngaahi nifo naʻe ʻi he meʻa pe ko ia.
26Pea naʻa ne ʻaofi ʻaki ia ʻae koula haohaoa, ʻi hono funga ʻo ia, mo hono ngaahi potu ʻo takatakai, mo hono ngaahi nifo: pea naʻa ne ngaohi foki ki ai ʻae tatā koula ke takatakai.
27Pea naʻa ne ngaohi hono kavei koula ʻe ua ʻi lalo ʻi he tatā ʻo ia, ʻo ofi ki hono tuliki ʻe ua, ki hono potu ʻe ua, ke velo ai ʻae ongo ʻakau ke haʻamo ʻaki.
28Pea naʻa ne ngaohi ʻae ongo haʻamo ʻaki ʻae ʻakau ko e sitimi, pea naʻe ʻaofi ia ʻaki ʻae koula.

29Pea naʻa ne ngaohi ʻae lolo tākai tapu, mo e meʻa namu lelei, ʻaki ʻae ngaahi ʻakau nanamu, ʻo taau mo e ngāue ʻae tangata fua vai.