Text copied!
CopyCompare
Muqeddes Kalam (latin yéziq) - Misirdin chiqish

Misirdin chiqish 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Andin Bezalel ehde sanduqini akatsiye yaghichidin yasidi; uning uzunluqi ikki yérim gez, égizliki bir yérim gez, kengliki bir yérim gez idi.
2U uning ichi we sirtini sap altun bilen qaplidi, uning üstünki qismining chörisige altundin girwek chiqardi.
3U uning üchün altundin töt halqa quyup, ularni uning töt chétiqigha békitti; bir teripige ikki halqa, yene bir teripige ikki halqa békitti.
4U hem akatsiye yaghichidin ikki baldaq yasap, her ikkisini altun bilen qaplidi;
5andin sanduq ular arqiliq kötürülsun dep, baldaqlarni sanduqning ikki yénidiki halqiliridin ötküzüp qoydi.
6U sanduqning yapquchi süpitide altundin uzunluqi ikki yérim gez, kengliki bir yérim gez bolghan bir «kafaret texti» yasidi.
7U ikki kérubni altundin soqup yasidi; ularni kafaret textining ikki teripige ornatti;
8bir kérubni bir teripige, yene bir kérubni yene bir teripige ornatti. U ikki teripidiki kérublarni kafaret texti bilen bir gewde qildi.   
9Kérublar bir-birige yüzlinip, qanatlirini kafaret textining üstige kérip, qanatliri bilen uni yépip turatti; kérublarning yüzi kafaret textige qaritildi.
10U hem shireni akatsiye yaghichidin yasidi; uning uzunluqi ikki gez, kengliki bir gez, égizliki bir yérim gez idi.
11U uni sap altun bilen qaplap, uning üstünki qismining chörisige altundin girwek chiqardi.
12U shirening chörisige töt ilik égizlikte bir lew yasidi; bu lewning chörisigimu altundin bir girwek chiqardi.
13U shirege altundin töt halqa yasap, bu halqilarni shirening töt burjikidiki chétiqqa ornatti.
14Shireni kötürüshke baldaqlar ötküzülsun dep, halqilar shire léwige yéqin békitildi.
15Shire üchün u baldaqlarni akatsiye yaghichidin yasap, altun bilen qaplidi; shire ular bilen kötürületti.
16U shirening üstige qoyulidighan barliq buyumlarni, yeni légenlirini, qacha-qucha texsilirini, «sharab hediyeliri»ni quyidighan qedeh we piyalilerning hemmisini sap altundin yasidi.
17U hem chiraghdanni sap altundin yasidi; chiraghdanni soqup yasidi; chiraghdanning puti, gholi, qedehliri, ghunchiliri we gülliri bir pütün altundin soquldi.
18Chiraghdanning gholining ikki yénidin alte shaxche chiqirildi — chiraghdanning bir yénidin üch shaxche, uning yene bir yénidin üch shaxche chiqirildi;

19bir yénidiki herbir shaxchide badam güli sheklide ghunchisi we chéchiki bolghan üch qedeh chiqirildi, yene bir yénidiki herbir shaxchide badam güli sheklide ghunchisi we chéchiki bolghan üch qedeh chiqirildi. Chiraghdan'gha chiqirilghan alte shaxchining hemmisi shundaq yasaldi.
20Chiraghdanning gholidin badam güli sheklide ghunchisi we chéchiki bolghan töt qedeh chiqirildi.   
21Bulardin bashqa birinchi ikki shaxchining astida bir ghunche, ikkinchi ikki shaxchining astida bir ghunche, üchinchi ikki shaxchining astida bir ghunche yasalghanidi; chiraghdan'gha chiqirilghan alte shaxchining astining hemmisi shundaq idi.
22Uning shu ghunchiliri hem shaxchiliri chiraghdan bilen bir gewde qilindi — bir pütün sap altundin soqup yasaldi.
23U chiraghdanning yette chirighini, shundaqla uning pilik qaychiliri bilen küldanlirini sap altundin yasidi.
24U chiraghdan we uning barliq eswablirini bir talant sap altundin yasidi.  
25U yene xushbuygahni akatsiye yaghichidin yasidi. Uning uzunluqi bir gez, kengliki bir gez, égizliki ikki gez bolup, töt chasa qilip yasaldi; töt burjikidiki münggüzler uning bilen bir pütün qilip yasaldi.
26U uni, yeni uning üstini, töt etrapini hem münggüzlirini sap altun bilen qaplidi; uning üsti qismining chörisige altundin girwek chiqardi.
27Uninggha altundin ikki halqa yasap, uning girwikining astigha békitti; ularni ikki yénigha udulmu udul békitti. Xushbuygahni kötüridighan ikki baldaqni sélish üchün bularni xushbuygahning ikki teripige orunlashturdi.   
28U baldaqlarni akatsiye yaghichidin yasap, altun bilen qaplidi.
29U hem muqeddes Mesihlesh méyini yasidi, andin etirchi chiqarghandek dora-dermeklerni tengshep sap xushbuyni yasidi.