Text copied!
CopyCompare
Wolaytta Bible - Kessaabaa

Kessaabaa 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Baxaali7eeli guuganttaa mittaappe Taabootaa giigissiis. He Taabootai zananaa naa77u waranne baggaa aduqqees; gomppai issi waranne baggaa aakkees; geesaikka issi waranne baggaa xoqqees.
2He Taabootaa giigissidi, suwaanne kariyaa walahi bainna worqqan sheeshshiis; yuushuwaakka worqqa tigettan yuushshi aattiis.
3Qassi oiddu worqqa sagaayota tigidi, Taabootaayyo oiddu gedetun, issi baggaara naa77u sagaayota, qassi hankko baggaara naa77u sagaayota aattiis.
4Yaatidi guuganttaappe kasota kessiis. Kessidi etakka worqqan sheeshshiis.
5Taabootaa tookkanau, Taabootaa miyyiyan de7iya sagaayotun kasota aattiis.
6Walahi bainna worqqaappe naa77u waranne baggaa aduqqiya, issi waranne baggaa aakkiya atto giyo sohuwaa qum77uwaa medhdhiis.
7Qum77uwaayyo wurssetta naa77u bagga gaxan naa77u kiruubeta qoxettida worqqaappe medhdhiis.
8Issi kiruubiyaa issi bagga gaxan, naa77antto kiruubiyaa hankko bagga gaxan, naa77aakka qum77uwaara gatti oittidi medhdhiis.
9Kiruubeti bantta qefiyaa denttidi, atto giyo sohuwaa kammiyo qum77uwaa bantta qefiyan kuwayi wottidosona; qassi issoi issuwaakko simmi uttidi, qum77uwaa xeelloosona.
10Qassi zananai naa77u wara, gomppai issi wara, geesaikka issi waranne bagga gidido xaraphpheezaa guuganttaappe medhdhiis.
11Medhdhidi walahi bainna worqqan sheeshshiis. Yuushuwaakka worqqa tigettaa yuushshi aattiis.
12Hegaadankka, gomppai takkaaro gidiya shaashiyaa a bolli yuushshi aattiis. Yaatidi a bolli worqqaa tigettaa yuushshiis.
13Yaatidi Taabootaa tookkanau giigiya oiddu worqqa sagaayota medhdhiis; medhdhidi oiddu gedeti merettido oiddu zoozetuura oittiis.
14Xaraphpheezaa tookkanau kasota aattiyo sagaayoti xaraphpheezau shaashiyaa lanqqiyan shiiqidi merettidosona.
15Xaraphpheezaa tookkiyo kasotakka guuganttaappe kessidi, worqqan sheeshshiis.
16Hegaadankka, xaraphpheezaa bolli wottiyo dumma dumma miishshata walahi bainna worqqaappe medhdhiis; hegeetikka sainetanne cilppata, qassi ushshaa yarshshuwaa tigiyo keretanne xuu7ata.
17Hegaappe guyyiyan Baxaali7eeli xomppiyaa wottiyo ballaa qoxettida walahi bainna worqqaappe medhdhiis; he ballaa essiyo gediyaakka, giddo toomaakka qoxxido worqqaappe medhdhiis. A qururuusota, a kukkumotanne a ciishshata ubbaa aara issippe oittidi medhdhiis.
18Miyyiyaara usuppun marata medhdhiis; marata heezzaa issi baggaara, qassi heezzaa hankko baggaara kessiis.

19Usuppun maratussikka huuphiyan huuphiyan issi issi kukkumoinne ciishshati de7iyo lauziyaa ciishshaa milatiya wanccaa medhdhiis;
20xomppiyaa wottiyo ballaassi giddo toomai, kukkumotinne ciishshati de7iyo lauziyaa ciishshaa milatiya oiddu wanccan alleeqetti uttiis.
21Naa77ai naa77ai issippe waattan de7iyo heezzu maratuppe garssaara issi issi kukkumoi meretti uttiis.
22Kukkumotinne marati ubbai xomppiyaa wottiyo ballaara issippe oiqetti issuwaa gididi, walahi bainna worqqaappe qoxettidi merettidosona.
23I qassi xomppiyaa wottiyo ballau laappun xomppeta, xomppiyaa toissiyo qaphetanne eta wottiyoobata walahi bainna worqqaappe medhdhiis.
24Xomppiyaa wottiyo ballaanne an go7ettiyo miishshaa ubbaa medhdhanau hasttamanne ichchashu kilo giraame gidiya walahi bainna worqqaa wurssiis.
25Hegaadankka, qassi ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaa guuganttaappe medhdhiis. Ayyo oiddu zoozee de7ees; zananai issi wara; gomppai issi wara, geesai naa77u wara. A kacetikka aara issuwaa gididi oiqetti merettidaageeta.
26Ayyo bolla doonaa, oiddu miyye ubbaanne a kaceta walahi bainna worqqan sheeshshidi, a yuushuwaakka worqqaa tigettaa yuushshi aattiis.
27He worqqaa tigettaappe garssaara ixaanaa cuwayiyo saaxiniyaayyo worqqaappe naa77u sagaayota medhdhiis; yaatidi ya baggaaranne ha baggaara naa77aa naa77aa oittiis. Hegeeti tookkiyo wode kasota aattanau maaddanaassa.
28Kasota guuganttaappe kessidi, eta worqqan sheeshshiis.
29Qassi geeshsha tiyettiyo zaitiyaanne sawuwaa tonggu giya lo77o ixaanaa shittuwaa oottiyo eran giigissiis.