Text copied!
CopyCompare
Bab-Dummad-Garda-Islidikid - Éxodo

Éxodo 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Bezaleel, Bab-Dummad-Dulemarbo-Igar-Mesisad-Ulu urgomar-acaciaʼye-nugadgi sobsad. E-suguedi, achaatar, e-matardungued, achapaa, degine, e-nibgued, achapaa-nibgu sobsad.
2Yaba, olo-nued-sunnabi nasiksad. Birgi, deyob olo-sunnabi egi nasiksabalid. Birgi, bela-ebiris e-mullugwad olobi nasiksabalid.
3Deginbali, olua-dummagan-gwabake-sobega or dusbalid. Adi, ulu-e-dikar-bergunaid-sogbakegwadgi gwa-gwagwen nasikegar. Olasu-gwabo dikar-gwensaksik-nasikega sobsad. Baid-dikarba, gwabo-nasikega sobsabalid.
4Deginbali, urgo-acaciaʼye-nugad suitii warbo imaksabalid. We-suarmar-walaganagi or ebiris nasiksad.
5Degine suarmar-walagana-suid ulugi olasu-dummagan-nanaid-yaba odosmalad, adi, nabir ulu selegegar.
6Deginbali, ulu-edugedga or-nued imaksabalid. E-sugued, achaatar-nika imaksad, e-matardungueddi, achapaa-nika imaksad.
7Degine, ulu-eduged-birgi, e-dukusik-e-dukusik-ogwisguega, baliwitur-dummagan-querubinʼye-nugad walabo orbi mardogi binna-binna sobsad.
8Baliwitur-dummagan-querubin ulu-eduged-birgi gwensak e-dukusik sobsad. Baid e-dukusik, deyob sobsabalid. Ulu-edugedba-mesa querubin-warbogwad, ulu-eduged-e-duku-dukusik gwigwichi sobsad.
9Querubinʼmala ulu-eduged-birgi asabin-asabin sakan-nallaa gwismalad. E-sakangine, ulu-eduged odukunanaid. E-wagardi, ulu-edugedgi ataknanaid.
10Deginbali, Bezaleel, urgo-acaciaʼye-nugadgi mese-sobsabalid. E-sugued, achabake-nika imaksad, e-matardungued, achabo, e-nibgueddi, achapaa-nika imaksabalid.
11Bela we-mesegi or-nued nasiksad, degine, bela e-dikarba ebilis or mulluu mesisbalid.
12Deginbali, mese-e-dikar-bela-ebilis wis-nibakwasaar e-matardungued argan-matagwen imaksad. Nibakwaa-imaksad-birgi, or mulluu mesisad.
13Deginbali, oluaduk-dummagan-gwabake-sobega, ormar dusbalid. We-oluaduk-dummagan-gwabakegwadi, mese-dikar-sogabake-abingunanaidgi nasiksad. E-malimar-walabakegwad-iliba nasiksad.
14Mese-gakuli-mulluu-mesilesad-urba, oluaduk-dummagan-gwabake-nasiksadgi suarmar-suid ododamalad, adi, nabir mese selegegar.
15Mese-selegega, suar-acaciaʼye-nugad-walagana suitii imaksamalad. A-birgi, bela ebiris or nasiksamalad.
16Deginbali, Bezaleel, mese-birgi ibmarmar-sigoedi, or-sunnabi sobsabalid: Batemar, bate-dummagan, bormomar. Degine, nog-dummagan Bab-Dummadga-ibmar-diregwad-uklegega sobsabalid.
17Deginbali, gwallu-sied orbi sobsabalid, mardogi binna-sarsoar sobsad. E-mali, e-sakwamar, e-nogmar, e-abingamalad, e-dutumar, bela-wemar unnila soggwenna gued.
18Gwallu-siedgi e-dikarba walanergwa (6) e-sakwamar nonanaid. Gwensaksik, e-sakwa-warbaa nonaid. Baidsik, e-sakwa warbaa nonaibalid.

19E-sakwa-wargwengi e-nogmar-gwapaa nur-matargana-e-dutuyob-dakle imaksad. Degine, dutu-abingaed-nika, geb, e-dutu-nika imaksad. Deyob, e-sakwamar-bamaladgine imaksabalid.
20Gwallu-sied-e-wargi, nogmar gwabake nur-matargana-e-dutudaklegeyob sobsad. Degi, e-noggi e-dutu-abingamalad, degi, e-dutumar sobsabalid.
21Gwallu-sied-e-sakwa-warbogwad e-wargi-yolenaidgi e-abingaed-gwagwen, sobsad, deginbali, e-abingaed-baid-gwagwen, e-sakwa-warbogwad-baid-urba sobsabalid, deginbali, amba abingaed-baid-gwagwen e-sakwa-warbogwad-baid-urba sobsabalid. Degibi gwallu-sied e-sakwa-walanergwad-urba imaksad.
22E-dutu-abingamalad, degi, e-sakwamala, unnila bela gwennaa or-nuedbi-imakaled. Soblesadi, mardogi binnaa-sarsogar soblesad.
23Deginbali, e-gwallu-gwagugled (7) bela or-nuedbi imaksabalid. E-gwillodub-sikmalad, degi, e-bate-burwigana bela or-nuedbi imaksabalid.
24Or-nued-aidikued nibir-dulapaa-gakambe-gakabake (74) ebusad, bela e-ibmar-burwiganase-bakar deyob aidiku imaksad.
25Deginbali, Bezaleel ina-wawadikid-ogumaked-aila sobsabalid. A-aila-sobegala, urgomar-acaciaʼye-nugad ebusad. E-sugued achabo, e-matardungued achabo-nika sobsad. E-suguedi, e-matardunguedbo, emar dungued. E-nibgueddi, dali-abala nibgued. E-moli-bebegiid-gwichid ailaba-mesa imakaled.
26Or-nued aila-birgi, aila-dikarba, degi, e-moli-bebegiidgi nasiksad, degine, e-dikar-ebilis or mulluu mesisad.
27Deginbali, or-mullugalad-urba, olua-dummagan gwabo e-dikarmargi nasiksad. Deyob abinbela nasiksad, adi, agi nabir suarmar-suitigwad odogegar, nabir selegegar.
28We-urgomar-suitigwad urgo-acaciaʼye-nugadgi sobsamalad. Geb a-birgine, or nasiksamalad.
29Deginbali, gwallu-wawa-islidikid ibmar-magega-ebuleged imaksabalid. Degine, ina-wawadikmalad-ibmarba-oburarsulid, yeer-yapanmalad, dule-ina-wawad-sobmaladyob imaksamalad.