Text copied!
CopyCompare
Balaan nga Bibliya - Exodo

Exodo 37

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Gihimo ni Bezalel ang arka sa kasabotan gamit ang kahoy nga akasya. Ang gitas-on niini 2 ug 1/2 ka cubit; 1. 5 ka cubit ang gilapdon niini; ug ang gihabugon niini 1/2 ka cubit.
2Ang gawas ug ang sulod niini gihaklapan niya ug lunsayng bulawan unya giribitihan ug bulawan ang palibot sa ibabaw niini.
3Gihulma niya ang upat ka dakong liningin nga bulawan alang sa upat ka tiil, ang duha niini gibitay sa pikas bahin, ug ang laing duha gibitay usab sa pikas bahin.
4Gihimo niya ang mga dayongan gamit ang kahoy nga akasya ug gihaklapan kini ug bulawan.
5Gisuksok niya ang mga dayongan sa mga dakong liningin nga bulawan sa isigkakilid sa arka sa kasabotan, aron madayongan kini.
6Gihimo niya ang tabon gamit ang lunsayng bulawan. Ang gitas-on niini 2 ug 1/2 ka cubit, ug ang gilapdon niini 1 ug 1/2 ka cubit.
7Gihimo ni Bezalel ang duha ka kerubim nga hinulma sa bulawan alang sa isigkatumoy niini.
8Ang matag usa ka kerubim ibutang sa isigkakilid sa tabon. Hinimo kini ingon nga nausa diha sa tabon.
9Gipabukhad ang mga pako sa kerubim ug napandongan niini ang tabon. Nag-atubangay ang kerubim sa usag-usa ug nagdungaw sa tungatunga sa tabon.
10Gihimo ni Bezalel ang lamesa gamit ang kahoy nga akasya. Ang gitas-on niini duha ka cubit, usa ka cubit ang gilapdon, ug may gihabugon nga 1 ug 1/2 ka cubit.
11Gihaklapan niya kini ug lunsayng bulawan unya giribitihan ug lunsayng bulawan ang kilid sa ibabaw niini.
12Gisanipahan niya ang palibot niini nga may usa ka dangaw ang gilapdon, ug gihaklapan kini ug bulawan.
13Gihulma niya ang upat ka dakong liningin nga bulawan ug gipasulod kini sa upat ka eskina, kung asa nahimutang ang upat ka tiil.
14Gibutangan kining mga dakong liningin aron nga bulawan nga maoy suksokan sa mga dayongan sa lamesa, aron madayongan kini.
15Gihimo niya ang mga dayongan gamit ang kahoy nga akasya ug gihaklapan niya kini ug bulawan, aron madayongan ang lamesa.
16Gihimo niya ang mga kasangkapan alang sa lamesa—ang mga plato, mga kutsara, mga panaksan, ug mga panudlanan nga pangbubo sa mga halad. Gihimo niya kini gikan sa lunsayng bulawan.
17Gihimo niya ang tungtonganan sa lampara gikan sa linilok nga lunsayng bulawan. Gihimo ni Bezalel ang tungtonganan sa lampara nga adunay tungtonganan ug lawas. Ang mga tungtonganan sa lampara, ang mga dahondahon, ug ang mga bulakbulak gihimo unay gayod niini.
18Adunay unom ka sanga ang gipatugbaw gikan sa mga kilid niini—may tulo ka sanga ang gipatugbaw gikan sa isigkakilid niini.

19Ang unang sanga adunay tulo ka gagmayng panaksan nga hinimo sama sa bulak sa almendras, may dahondahon ug bulakbulak, ug ingon usab niini ang pagbuhat sa pikas sanga. Gihimo ang unom ka mga sanga nga gipatugbaw diha sa tungtonganan sa lampara sama gayod sa nahiuna.
20Sa tungtonganan sa lampara mismo, nga mao ang lawas, may upat ka kupa nga hinimo sama sa bulak sa almendras uban ang mga dahondahon ug mga bulakbulak.
21May mga bulakbulak sa ilalom nga giusa paghimo sa matag pares sa sanga, sa unang pares hangtod sa ikatulong pares. Managsama usab ang gihimo sa unom ka sanga nga gipatugbaw gikan sa tungtonganan sa lampara.
22Ang mga bulakbulak niini ug ang mga sanga unay tanan sa usa lamang ka paglilok gikan sa lunsayng bulawan.
23Gihimo ni Bezalel ang tungtonganan sa lampara ug ang pito niini ka mga lampara, ang mga sipit ug ang mga sulo nga hinimo sa lunsayng bulawan.
24Gihimo usab niya ang butanganan ug suga ug ang mga kasangkapan niini hinimo gikan sa usa ka talent nga lunsayng bulawan.
25Gihimo ni Bezalel ang halaran sa insenso. Gihimo niya kini gamit ang kahoy nga akasya. Ang gitas-on niini usa ka cubit, ug ang gilapdon usab niini usa ka cubit. Kwadrado kini, ug duha ka cubits ang gihabugon. Ang mga sungaysungay niini hinimo unay sa kinatibuk-an niini.
26Gihaklapan niya ug lunsayng bulawan ang halaran sa insenso—ang ibabaw, ang mga kilid, ug ang mga sungaysungay niini. Gipalibotan niya ug bulawan ang mga eskina niiini.
27Gihimo niya ang duha ka liningin nga bulawan nga gibitay ilalom sa eskina sa isig ka kilid niini sa halaran sa sunoganan sa insenso. Ang mga liningin nga bulawan nga suksokan sa mga dayongan.
28Gihimo niya ang mga dayongan gamit ang kahoy nga akasya ug gihaklapan niya kini ug bulawan.
29Gihimo niya ang sagrado nga lana nga igdidihog ug walay sagol nga alimyon sa insenso, gibuhat kini sa usa ka tighimo ug pahumot.