Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 11

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ ewarid̶e Jabiʌ̃ abadada Hazor purud̶ebema boro basía. Maʌ̃ Jabiʌ̃ba ũrĩsia Josueba zocãrã poyasida. Maʌ̃ carea dewara puru bororãmaa bed̶eada diabuecuasia israelerã ume djõne wãni carea. Maʌ̃ bed̶eara diabuesia Madoʌ̃ purud̶ebema boro Jobámaa, Simroʌ̃ purud̶ebema boromaa, Acsap purud̶ebema boromaa,
2dji wãrãga eyaid̶a b̶ʌ ẽjũãne b̶ea bororãmaa, Cineret amene caita b̶ea bororãmaa, Dor puru caita b̶ea bororãmaa, ʌ̃mãdau b̶aebariare b̶ʌ jewed̶ad̶e b̶ea bororãmaa,
3ʌ̃mãdau odjabariare b̶ea cananeorã bororãmaa, ʌ̃mãdau b̶aebariare b̶ea cananeorã bororãmaa, amorreorã bororãmaa, hititarã bororãmaa, perezeorã bororãmaa, eyaid̶a b̶ʌ ẽjũãne b̶eaa jebuseorã bororãmaa, Hermoʌ̃ eya carrad̶e b̶ea heveorã bororãmaa idjab̶a Mizpa jewed̶ad̶e b̶ea bororãmaa bid̶a.
4Maʌ̃ bororãba cawayod̶eba djõbadarãda, carretad̶eba djõbadarãda, waabema sordaorã sid̶a jũma djõne edesid̶aa. Bio cãbana wãsid̶aa. Pusa ĩbʌ quĩrãca ãdjirãra poya juachad̶aca basía.
5Maʌ̃ bororãra israelerã ume djõni carea ãbaa wãnaped̶a Meroʌ̃ do zaqued̶e duanesid̶aa.
6Maʌ̃ne Ãcõrẽba Josuéa jarasia: –Ãdjirãra wayarãdua. Nu ara naʌ̃ hora quĩrãca mʌ̃a bãrãa ãdjirãra jũma quenabiya. Maʌ̃ne ãdji cawayo jĩrũ quẽgura jũma tʌcuad̶adua idjab̶a ãdji djõbada carretara jũma bácuad̶adua.–
7Maʌ̃be Josueba idji sordaorã ume Meroʌ̃ do zaqued̶e cawaẽ́ne urad̶e wãsid̶aa.
8Ãcõrẽba israelerãa ãdjirãra poyabisia. Maʌ̃ne israelerãba ʌ̃cʌrʌ ẽpẽsid̶aa ab̶a Misrepot dod̶aa idjab̶a Sidoʌ̃ puru caita. Maʌ̃ awara ʌ̃cʌrʌ ẽpẽsid̶aa ab̶a Mizpa ẽjũãnaa. Ab̶ed̶a jũma quenasid̶aa. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌd̶aẽ́ basía.
9Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca Josueba jũma osia. Ãdji cawayo jĩrũ quẽgura jũma tʌcuasia idjab̶a ãdji djõbada carretara jũma bácuasia.
10Maʌ̃be Josue idji sordaorã ume jẽda zebʌdad̶e Hazor purud̶aa djõne wãsid̶aa. Poyad̶aped̶a Josueba dji borora beasia. (Hazord̶ebema borora dewararã cãyãbara dji dromaara b̶asia.)
11Mama jũmarãda necoba quenasid̶aa. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌd̶aẽ́ basía. Puru sid̶a jũma babuesid̶aa.
12Israelerã ume djõped̶ad̶a bororãra Josueba necoba jũma beasia. Maʌ̃ bororã puru b̶eara poyaped̶a jũma babuesia Ãcõrẽ nezoca Moiseba jarad̶a quĩrãca.
13Israelerãba puru eya zaqued̶e b̶eara jũma babued̶aẽ́ basía. Josueba ab̶abe Hazordrʌ babuesia.
14Baribʌrʌ puruza jũmarãda necoba quenasid̶aa. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌd̶aẽ́ basía. Ãdji animarãra, ne bia qued̶ea sid̶a ãdji itea jũma edasid̶aa.
15Ãcõrẽba Moisea jarad̶ara Moiseba Josuéa jũma jarasia. Maʌ̃ra Josueba jũma daucha osia.
16Josueba poyaped̶a ẽjũãda jũma edasia: Negue ẽjũãda, maʌ̃are b̶ʌ eyaid̶a b̶ʌ ẽjũãda, Goseʌ̃ ẽjũãda, ʌ̃mãdau b̶aebariare b̶ʌ jewed̶ada, Jordaʌ̃ do jewed̶ada, idjab̶a eyaid̶a b̶ʌ ẽjũã Israel abadada dji jewed̶a sid̶a.
17Jũma edasia Halac eyad̶eba ab̶a Baal-ga purud̶aa. Halac eyara Seír druad̶e b̶ʌa. Baal-ga purura Libano ẽjũãne b̶ʌa Hermoʌ̃ eya carrad̶e. Puruza dji borora Josueba jidaped̶a jũma beasia.
18Idjira maʌ̃ bororã ume dãrã djõsia.

19Ab̶abe heveorã Gabaoʌ̃nebemada israelerã ume necai panani carea bed̶ea b̶ʌsid̶aa. Waabema purura israelerãba poyasid̶aa.
20Wãrãda Ãcõrẽbʌrʌ maʌ̃ purud̶ebemarãra so zarea b̶ʌsia israelerã ume djõne wãnamãrẽã. Mãwã quĩrã djuburia neẽ́ israelerãba ãdjirãra jũma quenasid̶aa Ãcõrẽba Moisea jarad̶a quĩrãca.
21Maʌ̃ ewarid̶e Josueba anaquitarã ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e pananara poyaped̶a jũma quenasia. Hebroʌ̃ purud̶e b̶ead̶ada, Debir purud̶e b̶ead̶ada, Anab purud̶e b̶ead̶a sid̶a quenaped̶a ãdji purura jũma babuesia. Mãwã Juda ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e, waabema israelerã ẽjũã eyaid̶a b̶ʌd̶e bid̶a anaquitarãra jũma quenasia.
22Anaquitarã ni ab̶aʌda Israel druad̶e zocai b̶eẽ́ basía. Ab̶abe Gaza purud̶e, Gat purud̶e, Asdo purud̶e bid̶a panesid̶aa.
23Mãwã Josueba jũma maʌ̃ druara edasia Ãcõrẽba Moisea jarad̶a quĩrãca. Dji ẽjũãra Josueba israelerãa jũma jed̶ecasia. Israeld̶eba yõped̶ad̶a puruza ẽjũãda diasia ãdjirãne bamãrẽã. Maʌ̃be israelerãra ãdji druad̶e necai duanesid̶aa.