Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 7

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Judad̶eba yõna ẽberãda ab̶a b̶asia Acaʌ̃ abadada. Idjira Carmi warra basía. Carmira Zabdi warra basía. Zabdira Zerá warra basía. Jericod̶e Ãcõrẽba israelerãa ne jũma babued̶aduad̶a ad̶amĩna Acaʌ̃ba ĩjãẽ́ ʌ̃cʌrʌ mẽrã edasia. Mãwã od̶a bẽrã israelerãra Ãcõrẽ quĩrãpita bed̶ead̶e panesid̶aa. Ãcõrẽra ãdjirã ume bio quĩrũna bẽrã naʌ̃da mãwãsia.
2Jericod̶eba Josueba ẽberãrãda Hai puru acʌd̶e diabuesia. Hai purura Beteld̶eba ʌ̃mãdau odjabariare Bet-Aveʌ̃ caita b̶asia. Josueba diabued̶arãra wãnaped̶a Hai purura quĩrãcuita acʌsid̶aa sãwã poyad̶i cawaya.
3Maʌ̃be wayacusa jẽda zed̶aped̶a Josuéa nãwã jarasid̶aa: –Haid̶ebema sordaorãra zocãrãẽ́be panʌa. Dadjirãba mil uméba wa mil ũbeaba ãdjirãra poyad̶ida panʌa. Maʌ̃ bẽrã dadjirã sordaorãra jũma diabuerãdua.–
4Maʌ̃ba Josueba sordaorãra mil ũbeabe diabuesia Hai purud̶ebemarã ume djõnamãrẽã. Baribʌrʌ Haid̶ebemarãba poyad̶aped̶a israelerãra mĩrũ wãsid̶aa.
5Maʌ̃ne Haid̶ebemarãba purud̶e ed̶a wãbadamaʌba israelerãra ẽpẽ wãsid̶aa eya ed̶aa tuca jira b̶ʌd̶aa. Ed̶aa wãbʌdad̶e israelerãra 36 beasid̶aa. Maʌ̃ carea israelerãra ne wayad̶aped̶a ab̶ed̶a djõni crĩchara neẽ́ panesid̶aa.
6Josuera, israelerã bororã sid̶a bio sopuasid̶aa. Maʌ̃ carea ãdjia jʌ̃ panʌra jũma cõãtad̶aped̶a ãdji boro ʌ̃rʌ̃ egoro porada cuasid̶aa. Maʌ̃be Ãcõrẽ baurude caita chĩrãborod̶e b̶arru copanesid̶aa ab̶a queubod̶od̶aa.
7Mãwã panʌne Josueba Ãcõrẽa nãwã jarasia: –¡Ay, dai Boro Ãcõrẽ! ¿Cãrẽ cãrẽã dairãra Jordaʌ̃ do quĩrãrã chãbisi? ¿Dairãra amorreorã jʌwaed̶a b̶ʌi carea enesica? ¿Ãdjirãba dairã quenanamãrẽã enesica? ¡Jordaʌ̃ do quĩrãrẽ panenabara biara b̶acasia!
8¡Ay, mʌ̃ Boro! Haid̶ebemarã wayaad̶eba dai israelerãra jẽda pira zesid̶aa. Maʌ̃ba mʌ̃ra bed̶ea jaure neẽ́ b̶ʌa.
9Cananeorãba waabemarã bid̶a maʌ̃ra ũrĩnia. Maʌ̃da cawasid̶ara ãdjirãra dairã ume djõne zed̶ia. Maʌ̃ne dairãda jũrã edad̶aped̶a ab̶ed̶a jũma quenanibʌrʌ, ¿bʌa sãwã cawabi bʌra wãrãda Ãcõrẽda?–
10Maʌ̃ne Ãcõrẽba jarasia: –¿Cãrẽ cãrẽã sopuaba bʌra egode cob̶ʌ? ¡Piradrʌdua!
11Bãrã israelerãba cadjiruada osid̶aa. Mʌ̃a jarad̶ara bãrãba ĩjã od̶aẽ́ basía. Mʌ̃a Jericod̶ebema nebiara edarãnaduad̶a ad̶amĩna edasid̶aa. Mãwã mʌ̃reda drʌad̶aped̶a diguid̶a mẽrã eropanʌa. Maʌ̃ne sewad̶eba edad̶aẽ́ panʌana a panʌa.
12Maʌ̃ carea bãrã israelerãba dji quĩrũra waa poyad̶aẽ́a. Djõnibʌrʌ bãrãdrʌ mĩrũ pirapod̶ia. Bãrãra bed̶ead̶e panʌ bẽrã mʌ̃a jũma quenabiya. Bãrãba mẽrã eropanʌda isabe jũma babued̶aẽ́bʌrʌ, mʌ̃ra bãrã ume waa b̶aẽ́a.
13Jãʌ̃be purua nãwã jarad̶e wãdua: “Nu Ãcõrẽ quĩrãpita dji jʌred̶ida panʌ bẽrã idji itea bia panani carea od̶ida panʌra nane od̶adua. Dadji israelerã Ãcõrẽba nãwã jara b̶ʌa: mʌ̃a Jericod̶ebema jũma babued̶aduad̶a ad̶amĩna bãrã israelerãba ʌ̃cʌrʌ edad̶aped̶a mẽrã eropanʌa. Bãrãba maʌ̃gʌra ãyã eded̶aped̶a jũma babued̶aẽ́bʌrʌ, bãrã dji quĩrũra poyad̶aẽ́a.”
14Nu mʌ̃ quĩrãpita jũmarãda zed̶ida panʌa. Maʌ̃ne mʌ̃a cawabiya Israel doce purud̶ebemada ab̶a bed̶ead̶e b̶ʌda. Maʌ̃ purura caitaara zeped̶a mʌ̃a cawabiya cai drõã b̶asid̶eba yõped̶ad̶arãda bed̶ead̶e panʌda. Maʌ̃gʌrãra caitaara zed̶aped̶a mʌ̃a cawabiya ab̶aʌ drõãda idji ẽberãrã sid̶a bed̶ead̶e panʌda. Ãdjid̶ebema umaquĩrãrãda caitaara zed̶ida panʌa.
15Zebʌdad̶e mʌ̃a cawabiya caida bed̶ead̶e b̶ʌda. Maʌ̃ba Jericod̶ebema babueida b̶ad̶ada mẽrã erob̶ʌa. Waabema israelerã tãẽna cadjirua od̶a bẽrã idjab̶a mʌ̃a jarad̶ara ĩjã od̶aẽ́ bẽrã idjida, idji ẽberãrã sid̶a bead̶adua. Maʌ̃be ãdjira, ãdjia eropanʌ sid̶a jũma babued̶adua.–
16Nurẽma diaped̶ed̶a Josuera piradrʌped̶a israelerãra ãbaa jʌresia. Maʌ̃ne Ãcõrẽba cawabisia Judad̶eba yõna puruda bed̶ead̶e b̶ʌda.
17Maʌ̃be ãdji drõã b̶asid̶eba yõped̶ad̶arã caitaara zebʌdad̶e Ãcõrẽba cawabisia Zerád̶eba yõped̶ad̶arãda bed̶ead̶e panʌda. Zerád̶eba yõped̶ad̶arã caitaara zebʌdad̶e Ãcõrẽba cawabisia Zabdi ẽberãrãda bed̶ead̶e panʌda.
18Zabdid̶ebema umaquĩrãrã ab̶a ab̶a zebʌdad̶e Ãcõrẽba cawabisia Carmi warra Acaʌ̃da bed̶ead̶e b̶ʌda. Acaʌ̃ra Zabdi wiuzaque basía. Zabdira Zerá warra basía. Ãdjira Judad̶eba yõna purud̶ebema basía.

19Maʌ̃ne Josueba jarasia: –Acaʌ̃, dadji israelerã Ãcõrẽ quĩrãpita jũma bʌa od̶ada wãrãda jaradua. Ni maãrĩ bid̶a mẽrãrãdua.–
20Acaʌ̃ba panusia: –Wãrãda mʌ̃a dadji israelerã Ãcõrẽ quĩrãpita nãwã cadjiruada osia.
21Jericod̶e djõ panasid̶ad̶e mʌ̃a wua biya quiruda Babilonia druad̶e caped̶ad̶ada, paratada libra juesuma, idjab̶a oroda libra ab̶a aud̶u unusia. Jũma maʌ̃gʌra awuad̶a bẽrã edaped̶a mʌ̃ wua dejãne jou b̶ʌsia. Dji paratara edrecare b̶ʌsia.–
22Ara maʌ̃da Josueba ẽberãrãda diabuesia acʌd̶e wãnamãrẽã. Acaʌ̃ wua ded̶aa pira wãnaped̶a Acaʌ̃ba jarad̶a quĩrãca jũma unusid̶aa. Dji paratara edrecare b̶asia.
23Jũma edad̶aped̶a Ãcõrẽ quĩrãpita cob̶ʌsid̶aa Josueba israelerã bid̶a ununamãrẽã.
24Maʌ̃be Josueba, waabema israelerã ume Acaʌ̃ra Acor jogoad̶aa edesid̶aa. Idjia drʌa erob̶ad̶a sid̶a edesid̶aa: wua Babiloniane cad̶ada, paratada, oro sid̶a. Maʌ̃ awara idji warrarãda, idji caurãda, idji pacada, idji burroda, idji ovejada, idji wua de sid̶a edesid̶aa. Idjia erob̶ad̶ara ab̶ed̶a jũma edesid̶aa.
25Maʌ̃ne Josueba Acaʌ̃ra nãwã quẽãsia: –¿Bʌa cãrẽ cãrẽã daira nẽbʌrad̶e b̶ʌsi? ¡Bʌa nẽbʌra od̶ara Ãcõrẽba ara bʌdji ʌ̃rʌ̃ b̶aebiya!– Mãwã jarad̶acarea israelerãba Acaʌ̃ra idji ẽberãrã sid̶a mõgaraba tab̶ari bead̶aped̶a jũma babuesid̶aa. Jũma idjia erob̶ad̶a sid̶a babuesid̶aa.
26Maʌ̃be ãdji ʌ̃rʌ̃ mõgarada boromea buesid̶aa. Maʌ̃ra wad̶ibid̶a boromea nũmʌa. Maʌ̃ jogoara wad̶ibid̶a Acor abadaa. Israelerãba mãwã oped̶ad̶a bẽrã Ãcõrẽ quĩrũbira tumasia.