Text copied!
CopyCompare
Ãcõrẽ Bed̶ea - Josue

Josue 10

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Maʌ̃ ewarid̶e Adonisedéda Jerusaleʌ̃nebema boro basía. Adonisedéba ũrĩsia Josueba Haid̶ebemarãra poyaped̶a purura jũma babueped̶a dji borora beasida Jericod̶e od̶a quĩrãca. Maʌ̃ awara ũrĩsia Gabaoʌ̃nebemarãda israelerã ume necai panani carea bed̶ea b̶ʌd̶aped̶a ãdjirãare panesid̶ada.
2Maʌ̃ba idjira bio ne waya b̶esia, Gabaoʌ̃ra Hai puru cãyãbara waib̶ʌara b̶ad̶a bẽrã. Dji bororã panabada puru quĩrãca b̶asia. Maʌ̃ awara Gabaoʌ̃nebema sordaorãra bio mẽsrã b̶easia.
3Maʌ̃ bẽrã Jerusaleʌ̃nebema boro Adonisedéba bed̶ea diabuesia Hebroʌ̃nebema boro Hohaʌ̃maa, Jarmud̶ebema boro Pireaʌ̃maa, Laquid̶ebema boro Japiamaa, idjab̶a Egloʌ̃nebema boro Debiramaa bid̶a.
4Nãwã jarabisia: –Mʌ̃ carebad̶e zed̶adua. Gabaoʌ̃nebemarã ume djõne wãnia. Ãdjira Josue ume idjab̶a israelerã ume necai panani carea bed̶ea b̶ʌsid̶aa.–
5Ara maʌ̃da amorreorã bororã juesuma panʌra jũma ãdji sordaorã ume ãbaa wãnaped̶a Gabaoʌ̃ purura jũrã edasid̶aa urad̶i carea. Jerusaleʌ̃nebemada, Hebroʌ̃nebemada, Jarmud̶ebemada, Laquid̶ebemada idjab̶a Egloʌ̃nebema sid̶a wãsid̶aa.
6Maʌ̃ unusid̶ad̶e Gabaoʌ̃nebemarãba Gilgald̶aa Josue b̶ʌmaa nãwã jarabisid̶aa: –Eyad̶ebema amorreo bororãra jũma ãbaa dairã ume djõne zesid̶aa. Dairãra bãrã nezocarã bẽrã dadub̶a djõbirãnadua. ¡Isabe dairã carebad̶e zed̶adua!–
7Ara maʌ̃da Josuera, idji sordaorã bio mẽsrã b̶eada, waabema sordaorã sid̶a Gilgald̶eba ãdjimaa wãbʌrʌsid̶aa.
8Maʌ̃ne Ãcõrẽba Josuéa nãwã jarasia: –Amorreorãra wayarãdua. Mʌ̃a bãrãa ãdjirãra poyabiya. Djõbʌdad̶e ãdjirã ni ab̶aʌba droad̶aẽ́a.–
9Gilgald̶eba jũma maʌ̃ diamasi nĩbad̶aped̶a Josuera idji sordaorã ume araa jũẽnaped̶a amorreorãba adua panʌne urasid̶aa.
10Israelerãba urabʌdad̶e Ãcõrẽba amorreorãra ne wayabiped̶a memenesid̶aa. Mãwã israelerãba ãdjirãra Gabaoʌ̃ druad̶e zocãrã quenasid̶aa. Amorreorã ʌ̃taa Bet-horoʌ̃naa mĩrũ wãbʌdad̶e israelerãba caid̶u quena wãsid̶aa ab̶a Azecá purud̶aa idjab̶a Maquedá purud̶aa bid̶a.
11Amorreorã Bet-horoʌ̃neba ed̶aa Azecád̶aa mĩrũ wãbʌdad̶e Ãcõrẽba hielo waib̶ʌada cue quĩrãca ãdjirã ʌ̃rʌ̃ jurrubisia. Israelerãba necoba quenaped̶ad̶a cãyãbara maʌ̃gʌba zocãrãara quenasia.
12Ãcõrẽba israelerãa amorreorã poyabid̶a ewarid̶e Josueba israelerã quĩrãpita nãwã jĩgua jarasia: Ãcõrẽ, ʌ̃mãdaura Gabaoʌ̃ ẽjũãne ipi cob̶ʌdua; jed̶eco sid̶a Ajaloʌ̃ jewed̶ad̶e ipi cob̶ʌdua.
13Ara maʌ̃da ʌ̃mãdaura, jed̶eco sid̶a ipi copanesid̶aa ab̶a israelerãba ãdjirã dji quĩrũ jũma quenabʌdad̶aa. Maʌ̃gʌra Jaserba idji cartad̶e jũma b̶ʌsia. Josueba mãwã jarabʌrʌd̶e ʌ̃mãdaura umatipa cob̶ʌda berara ewari ab̶a b̶aeẽ́ b̶asia.
14Josueba Ãcõrẽa iwid̶id̶ara ne ununaca droma basía. Maʌ̃ naẽna ẽberãba ne ununaca droma iwid̶id̶ara Ãcõrẽba ĩjã oca basía. Idjab̶a maʌ̃ ewarid̶eba ʌ̃taa ĩjã oẽ́ b̶ʌa. Baribʌrʌ maʌ̃ ewarid̶e Ãcõrẽba ĩjã osia israelerãare djõ b̶ʌ bẽrã.
15Mãwãnacarea Josuera israelerã sid̶a wayacusa Gilgald̶aa ãdji cãĩbadamaa wãsid̶aa.
16Maʌ̃misa amorreo bororã juesuma panʌra Maquedá puru caita uriad̶e mĩrũsid̶aa.
17Baribʌrʌ mama mĩrũ panʌda ununaped̶a ʌ̃cʌrʌba Josuéa jarad̶e wãsid̶aa.
18Maʌ̃ne Josueba idji sordaorãa nãwã jarasia: –Mõgara waib̶ʌada bʌrab̶ari eded̶aped̶a uriara jũãtrʌ nũmʌnadua. Maʌ̃be ʌ̃cʌrʌba mama jʌ̃ã panenadua ãdjirã ẽdrʌrãnamãrẽã.

19Waabemarãba dji quĩrũra ẽpẽnaped̶a jẽdaareba quena wãnadua ãdji purud̶e jũẽrãnamãrẽã. Dadji Ãcõrẽba bãrãa ãdjirãra jũma poyabibʌrʌa.–
20Mãwã Josueba israelerã ume amorreorãra berara jũma quenasid̶aa. Zocãrãẽ́be ãdji puru mõgaraba jũrã ca b̶ead̶e jũẽnaped̶a mĩrũ panesid̶aa.
21Maʌ̃ne israelerã ni ab̶aʌda beud̶aẽ́ basía. Jũmaena bia jẽda zesid̶aa Maquedá purud̶aa Josue b̶ʌmaa. Maʌ̃ bẽrã jũmarãba wayasid̶aa israelerã biẽ́ od̶i carea.
22Maʌ̃ne Josueba idji sordaorãa jarasia: –Isabe mõgara uria jũãtrʌ b̶ʌra ãyã b̶ʌd̶adua. Maʌ̃be dji bororã juesuma panʌra dajadaa mʌ̃maa enenadua.–
23Ara maʌ̃da dji bororã juesuma panʌra dajadaa enesid̶aa: Jerusaleʌ̃nebema boro, Hebroʌ̃nebema boro, Jarmud̶ebema boro, Laquid̶ebema boro, Egloʌ̃nebema boro sid̶a.
24Maʌ̃ bororã Josuemaa enenapeda Josueba idji sordaorãra jũma trʌ̃ped̶a sordaorã bororã idji ume panʌ́a nãwã jarasia: –Nama zed̶aped̶a jĩrũba ãdji ochirud̶e tʌga eronũpananadua.– Ara maʌ̃da zed̶aped̶a ochirud̶e tʌga eronũpanesid̶aa.
25Maʌ̃ne Josueba israelerãa jarasia: –Za dadjirãba obʌda quĩrãca Ãcõrẽba jũma dadjirã dji quĩrũ sid̶a oya. Ne wayarãnadua. Ni maãrĩ bid̶a jẽda crĩcharãnadua. Ʌb̶ʌa b̶ead̶aped̶a sozarra b̶ead̶adua.–
26Mãwã jaraped̶a Josueba dji bororã juesuma panʌra beasia. Beaped̶a ãdjira bacuru cũmiane su jira b̶ʌcuabisia. Mãwã jira panesid̶aa ab̶a queubʌrʌd̶aa.
27Queubod̶od̶e Josueba ãdjira ed̶aa edabiped̶a ãdji mĩrũ panana uriad̶e b̶atacuabisia. Maʌ̃be mõgara waib̶ʌa b̶eaba dji uriara jũãtrʌ nũmʌsid̶aa. Maʌ̃ mõgarara wad̶ibid̶a mama b̶eaa.
28Maʌ̃ ewarid̶e Josueba idji sordaorã ume Maquedá purura poyad̶aped̶a jũma babuesid̶aa. Mamabemarãda necoba jũma quenasid̶aa. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌd̶aẽ́ basía. Josueba Maquedád̶ebema borora beasia Jericod̶ebema boro bead̶a quĩrãca.
29Mamaʌba Josuera idji sordaorã ume Libna purud̶aa djõne wãsid̶aa.
30Ãcõrẽba Libna purura, dji boro sid̶a israelerãa poyabiped̶a Josueba jũma quenabisia. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌẽ́ basía. Dji boro sid̶a beasia Jericod̶ebema boro bead̶a quĩrãca.
31Mamaʌba Josueba idji sordaorã ume Laqui purura jũrã edad̶aped̶a araa djõne wãsid̶aa.
32Ewari umé babʌrʌd̶e Ãcõrẽba israelerãa Laquid̶ebemarãra poyabisia. Ãdjirã sid̶a necoba jũma quenasid̶aa Libnanebemarã quenaped̶ad̶a quĩrãca.
33Maʌ̃ne Guezerd̶ebema boro Horaʌ̃ra idji sordaorã ume Laquid̶ebemarã carebad̶e wãsid̶aa. Baribʌrʌ Josueba idjira, idji sordaorã sid̶a poyaped̶a ãdjirãra jũma quenabisia. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌẽ́ basía.
34Mamaʌba Josuera idji sordaorã ume wãbʌrʌsid̶aa Egloʌ̃ purud̶aa. Purura jũrã edad̶aped̶a araa djõne wãsid̶aa.
35Ara maʌ̃ ewarid̶e Josue sordaorãba poyad̶aped̶a necoba jũma quenasid̶aa Laquid̶e oped̶ad̶a quĩrãca.
36Egloʌ̃neba Josuera idji sordaorã ume Hebroʌ̃ purud̶aa djõne wãsid̶aa.

37Poyad̶aped̶a necoba jũma quenasid̶aa. Dji borora, puru caita b̶ea ẽberãrã sid̶a quenasid̶aa. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌd̶aẽ́ basía. Egloʌ̃ne oped̶ad̶a quĩrãca Hebroʌ̃nebemarãra quenanaped̶a purura jũma babuesid̶aa.
38Mamaʌba Josuera israelerã ume Debir purud̶aa djõne wãsid̶aa.
39Poyad̶aped̶a dji borora, puru caita b̶ea ẽberãrã sid̶a necoba jũma quenasid̶aa. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌd̶aẽ́ basía. Hebroʌ̃nebemarã, Libnanebemarã, idjab̶a maʌ̃ purud̶ebema bororã oped̶ad̶a quĩrãca jũma quenasid̶aa.
40Mãwã Josueba maʌ̃ ẽjũãne b̶ead̶arãra jũma poyasia. Eyad̶e b̶ead̶ada, Negue ẽjũãne b̶ead̶ada, jewed̶ad̶e b̶ead̶ada, eya carrad̶e b̶ead̶ada, dji puru bororã sid̶a jũma poyaped̶a quenasia israelerã Ãcõrẽba jarad̶a quĩrãca. Ni ab̶aʌda zocai b̶ʌẽ́ basía.
41Josueba jũmarãda poyasia Cadé-barnead̶eba ab̶a Gazad̶aa idjab̶a Goseʌ̃neba ab̶a Gabaoʌ̃naa.
42Dãrãẽ́ne Josueba jũma maʌ̃ ẽjũãne b̶ea puru bororãda poyaped̶a ãdji ẽjũãra edasia Ãcõrẽra israelerãare djõna bẽrã.
43Mãwãnacarea Josuera idji sordaorã ume Gilgald̶aa jẽda wãsid̶aa.