Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué

Josué 12

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Yi e'chk ama'l yi cyetzaj yi e' xonl Israel i'tz: Cyakil yi ama'l yi na xe't tzaj te yi tzanla' Arnón, jalen te yi wutz Hermón, cyakil yi e'chk ama'l yi at swutz len yi tzanla' Jordán.
2Yi chibi' yi e' rey yi e' quim cyak'un i'tz: Yi rey tetz Sehón, yi chireyil yi e' amorreo, yi cho'n najlij le tnum Hesbón, i' ajcaw tibaj cyakil yi ama'l yi cho'n na xe'tnin le tnum Aroer, yi at tzi tzanla' Arnón, jalen te yi tzanla' Jaboc, kale atit chimojom yi e' amonita. Ncha'tz cawunak i' tibaj jalaj te yi ama'l Galaad.
3Ncha'tz cawunak i' tibaj cyakil yi ama'l yi at swutz len yi a' Jordán, yi cho'n na xe'tij tzi yi a' Cineret, jalen te yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um nka yi C'a' Mar. Nin opon te yi tnum Bet-jesimot, nin jalen xe wutz Pisga.
4Ncha'tz quim Og cyak'un yi rey cwent Basán. Yi Oga'tz i' yi wi'tzbil chixonl yi e' refaita yi cho'n najlche' le tnum Astarot, nin yi tnum Edrei.
5Ej, nin yi e'chk ama'l yi at jak' ca'wl yi rey Oga'tz sajle'n, i'tz yi ama'l yi cho'n na xe't tzaj mojomil xe wutz Hermón, tuml yi ama'l Salca, nin cyakil yi ama'l cwent Basán, nin oponak yi mojom jalen Gesur tu Maaca, ncha'tz na opon nicy'al Galaad, yi cob elnak tu Sehón, rey cwent Hesbón.
6Ya'stzun yi e' reya'tz yi e' quim cyak'un Moisés scyuch' yi e' xonl Israel. Nintzun cu' jatxol Moisés yi e'chk ama'la'tz ẍchiwutz ox k'u'j scyeri yi e' xonl Israel. Nin yi ox k'u'ja'tz i'tz: Yi e' xonl Rubén, yi e' xonl Gad, tu yi e' xonl Manasés yi cob cuntu' elnake'.
7Ma cyakil yi ama'l yi nchicambaj Josué scyuch' yi e' xonl Israel, i'tz yi at jalajicy' tzaj yi a' Jordán. Na xe't nin Baal-gad, yi at Líbano, jalen te yi wi'wtz Halac yi at cwe'n tzi'n, swutzo'c tzaj yi wi'wtz Seir. Cwe'n tzun jatxol Josué cyakil yi e'chk ama'la'tz ẍchiwutz yi e' xonl Israel, tetz chinajbil sbne' opon tunintz.
8Cu' jatxol cyakil yi e'chk ama'l yi at wi'wtz tu yi ẍk'ajlaj, tu ama'l yi at tzi a' Jordán, tu yi e'chk txala'j, tu cyakil e'chk ama'l yi tz'inunin tu', tu cyakil yi ama'l cwent Néguev. Cyakil yi e'chk ama'la'tz ya'stzun yi chi'ama'lbe'n yi e' hitita, yi e' amorreo, nin yi e' xonl Canaán, nin yi e' ferezeo, nin e' keveo, scyuch' e' jebuseo.
9Ma jalu', je chibi' yi e' rey yi e' quim cyak'un Josué: Yi rey tetz Jericó, tetz Hay, yi at naka'jil Betel, rey tetz Jerusalén, tetz Hebrón, tetz Jarmut, tetz Laquis, tetz Eglón, tetz Gezer, tetz Debir, tetz Geder, tetz Horma, tetz Arad, tetz Libna, tetz Adulam, tetz Maceda, tetz Betel, tetz Tapúa, tetz Hefer, tetz Afec, tetz Sarón, tetz Madón, tetz Hazor, tetz Simrom-merón, tetz Acsaf, tetz Taanac, tetz Meguido, tetz Cedes, tetz Jocneam yi at Carmelo, tetz Dor yi at tzi mar, tetz Goim yi at cwent Gilgal, nin yi rey tetz Tirsa. Junak junlaj rey e' quim cyak'un Josué scyuch' yi e' xonl Israel.