Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué

Josué 3

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz le junt eklok, chin jalchan cunin tzun e' baj c'ase'n Josué scyuch' cyakil yi e' xonl Israel. Nintzun e' icy'tz swutz yi ama'l Sitim. Cho'n tzun cyopone'ntz stzi' a' Jordán, kale e' cyaj cyent tetz ox k'ej.
2Ej nin yi ticy'e'n yi ox k'eja'tz, nintzun e' ben yi chibajxom tan talche'n yi ca'wle'j scyetz:
3“Yil quilninu' yil tz'icy' yi caẍa' kale atit yi quiwel yol Kataj yi kaRyosil, ba'n chixomninu' wutz coc. Na tz'icy'pon chicy'al yi e' pale' yi e' xonl Leví.
4”Tajwe'n chixomninu' wutz coc yi caẍa'a'tz na qui cyajske'nu' yi be' kalel kicy'e't. Poro qui'c rmeril tan cyocomponu' mero wutz coc yi caẍa'. Ma na tajwe'n tan cyaje'n cyen jun kilómetro ẍchixo'lu' tu yi caẍa'a'tz.”
5Ncha'tz tal Josué yi xtxolbile'j scyetz yi e' tanum: “Chixanse' quibu', na ek, ẍchaje' Kataj jun chin milawr skawutz.”
6Ncha'tz tal i' scyetz yi e' pale': “Chipalninu' yi caẍa', nin ba'n chicy'u' wi a'. Chibajxoku' ẍchiwutz yi e' mas katanum,” stzun Josué. Ya'tz nintzun cyulejtz, nin ben chipalol yi caẍa'. Nin e' bajx cu'ntz ẍchiwutz yi e' mas xonl Israel.
7Tlol tzun Kataj tetz Josué: “I bin jalu' Josué, sbne' opon tunintz sjalok mas ak'ej wa'n ẍchiwutz yi atanum. Nin tz'elepon chitxum tetz yi xomchin tzawe'j, chi banakin te Moisés.
8Ncha'tz, ba'n ẍcawunin scyetz yi e' pale' yi palol tetz yi caẍa'. Alaj scyetz yil chopon tzi a' Jordán, tajwe'n tan chixcyewe'n cu'n xe a',” stzun Kataj bantz tetz Josué.
9Bene'n tzun tlol Josué scyetz yi e' tanum: “Chisajku' tan tbite'n yi yol Kataj yi kaRyosil yi swale' scyeru'.
10Yil chibenu' ẍchiwutzu', tz'elepon chitxumu' tetz yi bajxij yi kaRyosil skawutz, yi kaRyosil yi itz' nin tetz. Na tz'ocopon i' tan chilaje'n len cyakil yi e' aj Canaán swutzak chi'ama'l, yi e' hitita, scyuch' yi e' heveo, scyuch' yi e' ferezeo, scyuch' yi e' gergeseo, scyuch' yi e' amorreo, scyuch' yi e' jebuseo.
11Tz'elepon chitxumu' tetz yi xomij Kataj yi kaRyosil ske'j, yil quilu' yil bajxij yi caẍa' skawutz yi jun caẍa'a'tz kale atit yi quiwel yi yol i'. Yi jun Kataj a'tz i' taw cyakil ama'l bene'n tzi'n wi munt.
12”Ma jalu', tajwe'n chisicy'e'nu' coblaj yaj ẍchixo'lu'. Jun te jujun k'u'j xonl Israel.
13Na yil copon yi quikan yi e' pale' yi cy'anl tetz yi caẍa'a'tz xe a', copon jatxol tib yi a' ẍchuc. Nin stanek yi a' yi na elu'l, nin smole' tib,” stzun Josué bantz.
14Icy'e'n tzaj nintzun e' ban yi e' xonl Israel swutz yi ama'l kale ate't. Nin e' bajx cu'n yi e' pale' yi palol tetz yi caẍa'.
15Yi cyule'n stzi' a' Jordán, nintzun e' bajx cu'n yi e' pale' yi q'uil tetz yi caẍa' xe a'. (Te yi tiempa'tz nim te'j yi a' na i'tz k'alaj.)
16Yi chicwe'n pone'n xe a' nintzun cu' cabsal tib yi a' yi na elu'l. Tircu'n cwe'n makol tib jalen le tnum Adán, yi at naka'jil yi ama'l Saretán. Ma yi a' yi sken wi't el, cho'n stzaje'n pon le yi mar yi chin c'a' nin tan atz'um nka yi Mar Muerto. Ya'stzun bantz yi cwe'n jatxol tib yi a' Jordán, nin yi quicy'e'n tzaj yi e' xonl Israel. Cho'n tzun quicy'e'n tzaj swutz yi tnum Jericó.
17Ma yi e' pale' yi q'uil tetz yi caẍa' cho'n e' cwe'n txiclok nicy'al yi tkambe'n a' yi nsken skej. Cho'n e' cyaje'n cyentz, jalen cu'n quicy'e'n tzaj cyakil yi e' xonl Israel jalajicy' tzaj. Skejenle'n tzun yi ama'l kale e' icy' tzit yi xonl Israel.