Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué

Josué 5

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, yi quibital yi e' wi'tz cyajcawil yi e' amorreo yi ate' jalajicy' tzaj yi a' Jordán, nintzun e' xobtz. Ncha'tz e' ban yi e' wi'tz cyajcawil yi e' aj Canaán yi najlche' naka'jil yi mar Mediterráneo. Na nin quibit, yi ẍe'n cunin ban Kataj tan cabse'n cu'n yi a' Jordán, yi quicy'e'n tzaj yi e' xonl Israel tibaj. Qui'ct nintzun oc cyajaltz tan makle'n chiwutz na wi'nin chixobe'n scyetz.
2Ej, ite'n nin tiempa'tz yi tlol Kataj tetz Josué: “Banaj cobox c'ub yi chin cchilu' nin tz'an wi'. Nin banwe' circuncidar junt tir yi e' xonl Israel yi qui banij che' circuncidar.”
3Inin tzun tulej Josué-tz. Toque'n tzun i'-tz tan banle'n cobox c'uba'tz. Nintzun octz tan chibanle'n circuncidar yi e' yaj wi ju'wtz Aralot.
4Oc Josué tan chibanle'n circuncidar, na cyakil yi e' yaj yi nsken tz'ak chiyob yi cyele'n tzaj Egipto, nsken chiquim le ama'l tz'inunin tu'.
5Na cyakil yi e'a'tz yi e' el tzaj Egipto banijche' circuncidar, poro nsken chiquim. Ma yi e' yi e' itz'ij te yi ca'wunak yob, yi e'a'tz yi nchixon le ama'l tz'inunin tu', qui banijche' circuncidar.
6E' xon ca'wunak yob le ama'la'tz tz'inunin tu' tan paj yi quinin chiban tane'n yi tajbil Ryos. Nin cho'n e' quime'n cyakil yi e' yi nsken tz'ak chiyob yi cyele'n tzaj Egipto. Ya'stzun ntulej Ryos tan qui quilol wutz yi balaj ama'l yi suk i' scyetz chimam chite'.
7Ma yi chicy'ajl yi e'a'tz, ya'stzun yi oc Josué tan chibanle'n circuncidar. Na cho'n quitz'e'n cyera'tz tbe'. Nin ya'stzun chixel yi e' yi banijche' circuncidar yi nsken chiquim.
8Yi chibaje'n circuncidar chicyakil yi yaja'tz. Ta'ste'nin e' cyaje't cyentz jalen cu'n yi tule'n yos scyuch'.
9Tlol tzun junt tir Kataj tetz Josué: “Te yi jun xtxolbile'j yi mmaban, qui't tz'el itx'ix ẍchiwutz yi e' aj Egipto.” Cha'stzun te toque'n quen bi' yi jun ama'la'tz tetz Gilgal. Ite'n nin bi'a'tz yi ama'l jalu'.
10Cho'n tzun cwe'n chicampament tetz cobox k'ej, yi e' xonl Israela'tz le ama'l Gilgal yi at ẍk'ajlaj cwent Jericó. Itzun yi cwe'n k'ej te yi cyajlaj tajlal yi xawa'tz, nintzun e' ban tane'n yi Pasc.
11Baj pam cya'n yi qui'c xtx'amil tu ixi'n triw yi woyi'n. Ma le junt eklok, baj wutz yi cojbil yi at Canaán cya'n.
12Jetza'tz tzun qui't baj yi maná cya'n. Na i yi wutz yi cojbil yi at Canaán, ya'stzun baj cya'n.
13Itzun bantz, te yi at Josué naka'jil Jericó, nintzun ẍchaj tib jun yaj yi aj oyintzinl swutz i', yi cy'a'n jun spar ta'n le k'ab. Bene'n tzun ẍkansal tib Josué nin ben jakol tetz: —¿Ilu' pe' kacontr, nka cho'n xomij wi'u' ske'j?
14—Cya'l xomije't wetz inwi' te'j. Na yi in wetz in yi wi'tz cyajcawil yi e' sanlar cwent Ryos, stzun yi juna'tz ban. Cwe'n tzun joklok Josué-tz jalen cu'n yi cwe'n pone'n yi wutz wuxtx'otx'. Nintzun ben jakoltz tetz yi jun Sanlara'tz: —¿Mbi'tz tajwe'n tan imbnol ta', na in ẍchakumu'? ¿Mbi nsaj tlol Wajcaw teru'?
15—Ma jalu' Josué, cy'ajwe' len yi axajab, na yi ama'l kale txicl quiẍe't, chin xan nin, stzun yi jun wi'tz Ajcawa'tz bantz tetz Josué. Inin tzun tulej Josuéja'tz, quib yi a'lchij tetz.