Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué

Josué 6

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Ej itzun yi tnum Jericó, nin jopxij cyakil yi e'chk sawanil, tan yi xo'w yi e' ban yi e' wunak scyetz yi e' xonl Israel. Cya'l nintzun jun ak'lij ama'l tetz tan toque'n nka tan tele'n tul yi jun tnuma'tz.
2Itzun tal Kataj Ryos tetz Josué: “Bit tzaj Josué. Ja bixe' wa'n, yi cxcyekwok scye'j yi e' aj Jericó, tuml yi chireyil, scyuch' cyakil yi e' sanlar.
3Poro je yi tajwe'n tan ibnolwoke'j: Tajwe'n tan chixone'n yi e' isanlar solte'j yi tnum Jericó, jun tir le jun k'ej, tetz kak k'ej.
4Ba'n chibajxij juk pale' swutz yi caẍa', nin ba'n chicy'ajnin juk curnet yi banij tan tuc' cne'r. Ma le juki'n k'ej, tajwe'n tan chixo'mbel juk tir solte'j yi tnum. Nin ba'n cho'c yi e' pale' tan tocse'n yi e'chk curneta'tz.
5Yil tzibitwok yil chitx'ixpuj kulil yi curnet, tajwe'n tan iẍch'ine'n icyakil cu'n. Nin junit tz'an iwi'. Ej, nin tan yi xtxolbila'tz, copon woc' yi tapijil yi tnum. Sbejnin tzun cxo'cwoktz tul yi tnum tan chibiyle'n cu'n cyakil yi e' yi ate'-tz,” stzun Ryos bantz tetz Josué.
6Toque'n tzun Josué tan chimolche'n yi e' pale', i tzun taltz scyetz: “Chicy'ajninu' yi caẍa' kale atite't yi ca'wl Kataj. Nin ba'n chibajxij juk pale' swutz yi caẍa', yi cy'a'n jujun curnet cya'n yi banij tan tuc' cne'r, swutz yi caẍa'a'tz.”
7Nintzun cawun nin scyetz cyakil yi e' wunak tan chixone'n solte'j yi tnum. Ma yi e' sanlar, tajwe'n tan chibajxe'n swutz yi caẍa'.
8Inin tzun cyuleja'tz chi tal Josué scyetz. E' bajxe'n cu'n tzun yi juk pale'a'tz, yi na chitzan tan tocse'n yi e'chk curnet swutz yi caẍa' tetz Kataj.
9Nin ẍchiwutz yi e' pale'a'tz, bajxche' yi e' sanlar yi cy'a'n len chima'cl cya'n tetz oyintzi'. Nin at jun k'u'j yi cy'a'n chima'cl cya'n yi cho'n xomche' nin wutz coc yi caẍa'. Inti yi juk pale', qui na chitane' tan tocse'n yi e'chk curneta'tz.
10Nsken tzun tal Josué yi xtxolbile'j scyetz cyakil yi e' wunak: “Yi e' cyeru', quil chiẍch'inu', nin quil chijilonu'. Jalen cu'n yil wal scyeru', ba'n tzun chiẍch'inu' tetz cu'n chiwaloru'.”
11Inin tzun tulej Josué-tz, quib yi tal Ryos. Na nin e' ben tan tak'le'n jun welt solte'j yi tnum Jericó. Nin ben quicy'al yi caẍa'. Te yi cyak'ol yi jun welta'tz, ta'ste'nin e' pakxe't kale na chiwite't. Nin cho'n ticy'e'n ak'baltz cya'n.
12Ma le junt eklok, jalchan cu'n tzun chic'ase'ntz. Nintzun ben chicy'al yi e' pale' yi caẍa' tan tak'le'n junt welt solte'j yi tnum. Ncha'tz e' ban yi juk pale' yi cy'a'n e'chk curnet cya'n. Nintzun e' bajx cu'ntz swutz yi caẍa'a'tz. Ncha'tz at sanlar yi bajxche', nin at sanlar yi xomche' nin wutz coc yi caẍa'. Inti yi e' pale', qui na chitane' tan tocse'n yi e'chk curneta'tz.
14Ite'n nin e' bantz te yi ca'p k'ej, chi e' ban te yi bajx k'ej, nin e' pakxijt kale ate't. Ya'tz e' bantz tetz kak k'ej.
15Ma le juki'n k'ej jalchan cunin tzun e' c'ase'ntz. Nintzun e' bentz tan xo'n solte'j yi tnum. Poro te yi juki'n k'eja'tz juk tir e' bantz tan xo'n solte'j yi tnum.
16Itzun te yi toque'n yi curnet le juki'n tir, nintzun cawun nin Josué scyetz cyakil yi e' sanlar: “Chiẍch'inku', na ja wi't tak' Kataj yi tnume'j sketz.
17Nin ja cawun yi tajwe'n tan cwe'n kaxitul cyakil yi mbi cu'n at tnum. Nin qui'c jun takle'n nink clax quen ka'n, na ya'stzun yol Kataj swetz. Ntin cu'n Rahab yi wi'tz bnol tetz sclaxok, scyuch' cyakil yi e' yi ate' xe yi tetz ca'l, na ja oc i' tan cyewe'n yi cob xk'ukwil yi ja chu'lak tan tilwe'n yi tnume'j.
18Chiq'uicy'lej bin quibu' te yi e'chk takle'n yi at tnum na cy'a'n ilc'ol ta'n. Quil chimacu', nin qui'c cuj tan bene'n chicy'alu' jun takle'n. Na qui na kaj tz'opon jun e'chk takle'n skaxo'l yi at ilc'ol te'j. Kol katz'ame'n, tz'ul kacaws tan Ryos, nin tz'ul sotzaj c'u'lal skawutz kacyakil cu'n.
19Poro cyakil yi oro, tu sakal, tu brons nin yi e'chk takle'n yi ch'ich' cu'n, ba'n chicy'aj tzaju' tan kak'ol tetz Kataj. Tajwe'n tz'opon cyanu' le ama'l kale na molxe't yi pwok yi na xcon xe ca'l Kataj,” stzun Josué bantz scyetz cyakil yi e' xonl Israel.

20Yi toque'n yi e'chk curnet, ja chiẍch'in cyakil yi e' xonl Israel tetz cu'n chiwalor. Cwe'n tzun woc' yi tapij yi at solte'j yi tnum Jericó. Ma yi cwe'n woc', sbejnin cyoque'n len yi e' xonl Israel le tnum.
21Tircunin tzun chiquime'n yi e' aj Jericó tan spar. Yi e' yaj, yi e' xna'n, yi e' wutzile'n tijl c'u'lal, nin yi e' xicy, tircu'n chiquime'n. Ncha'tz ban cyakil yi cyawun, yi chiwacẍ, yi chicneru', tu chiburu'. Tircu'n chiquime'n.
22Ma Josué, nin ben tlol scyetz yi cob xk'ukwil yi e' ulak tan tilwe'n yi tnum. “Or quibene'nk tan telse'n tzaj yi xna'n yi wi'tz bnol tetz, scyuch' yi e' mas xonl i', chi mmisukwok tetz,” stzun Josué bantz scyetz.
23Chibene'n tzuntz tan cyelsene'l tzaj. El tzaj Rahab cya'n tu yi taj xtxu', tu yi e' titz'un, scyuch' cyakil yi e' mas xonl yi ate' xe tetz ca'l. Cho'n tzun cyopone'n cya'n tul jun ama'l, naka'jil kale ate't yi e' mas xonl Israel.
24Toque'n tzun k'a'kl cyakil yi tnum cya'n. Tircu'n yi at tul yi tnuma'tz ja tz'e'. Ntin cu'n yi oro, tu e'chk ma'cl yi banij tan brons, tu ch'ich', qui tz'e' cya'n. Ma na saj quicy'al kale colije't cyakil yi e'chk takle'n yi na xcon tetz Kataj.
25Ma tetz Rahab tu yi e' taj, scyuch' yi e' mas xonl i', e' clax tan Josué. E' clax tantu' yi tewal Rahab yi cob xk'ukwil yi ẍcha'ke'n tan xk'uke'n yi tnum Jericó. Cha'stzun te at xonl Rahab skaxo'l yi o' xonl Israel jalu'.
26Itzun bantz, bixe' jun xtxolbil tan Josué: “Alchok scyetz yil tz'oc tan xtxicbaje'n yi tnume'j, stz'ak'lok caws tan Ryos, na squimok yi bajx cy'ajl, yi yaj yil tz'oc tan cu'se'n xe' yi tnume'j, nin squimok yi ẍch'i'p, yil tz'oc tan tocse'n e'chk sawanil,” stzun Josué bantz.
27Tan cyakil yi mbajij te yi tnum Jericó, ja lajluchax yi xomij Kataj te Josué. Nin ben lo'on yi stziblal i' bene'n tzi'n Canaán.