Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué

Josué 9

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, yi quibital cyakil yi e' ajcaw yi ate' jalajicy' tzaj yi a' Jordán, yi mbi cu'n na chitzan yi xonl Israel tan banle'n. Nintzun e' mol quibtz scyuch' yi e' yi ate' je'n tzi'n, scyuch' yi e' yi ate' naka'jil yi mar Mediterráneo, scyuch' yi e' yi ate' nintz Líbano. Yi e'a'tz yi e' mol quib, i'tz yi cyajcawil yi e' hitita, scyuch' yi e' amorreo, scyuch' e' xonl Canaán, scyuch' e' ferezeo, scyuch' yi e' heveo, nin scyuch' yi e' jebuseo.
2Junit tzun ban chitxumu'n tan oyintzi' te Josué scyuch' yi e' xonl Israel.
3Poro i tzun yi e' heveo yi najlche' Gabaón, nin quibit yi mbi cu'n ban yi tnum Jericó tu yi tnum Hay cyak'un yi xonl Israel.
4Cwe'n tzun chitxumul jun cyajtza'kl, nintzun e' bentz tan chisuble'n yi chibajxom yi xonl Israel. Itzun yi chibene'n, nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ sac tetz cu'lbil be'ch cyetz. Nin ben quicy'al e'chk bi'ẍ tz'u'm tetz cu'lbil quic'a'. Cyakil yi e'chk takle'n yi ben quicy'al, nternin katznakt, nin ocnakt cha'bil te'jak.
5Ncha'tz ocnin e'chk be'ch cyetz yi katza'l. Nin ocnin yi e'chk chixajab yi nternin bi'ẍt. Ncha'tz ben quicy'al wotz' tetz chiwa' yi nternin ximt. Nintzun e' bentz.
6Yi cyopone'n Gilgal, kale chimolone't quib Josué scyuch' yi e' mas xonl Israel, nintzun cyaltz scyetz. —Yi o' ketz cho'n nkasaj joylaj. ¿Qui' polo' cyeru' nink kaban jun katrat scyuch'u'? che'ch tzun bantz scyetz Josué.
7—¿Nk'e'tz pe' naka'j nchisaje'tu'? Na ko naka'j nchisaje'tu' qui'c rmeril tan bnixe'n jun katrat scyuch'u', stzun Josué scyetz.
8—Qui' ta', yi o' ketz, ja ku'l tan talche'n yi list ato't tan koque'n tetz chimosu'. Bene'n tzun jakol junt tir Josué scyetz: —¿Na' tzun scyetz e'u'? Nin cyale'u' yi bintzi yi ¿na' nchisite'tu'?
9—Yi o' ketz cho'n nkasaj joylaj, nin ja ku'l tan koque'n tetz chichakumu'. Na ja kubit yi wi'nin ẍchamil yi cyeru' chiRyosilu'. Na wi'nin e'chk takle'n bnix ta'n tzone'j, nin le ama'l Egipto.
10Ncha'tz ja kubit, yi ẍe'n cunin tulej i' yi cob rey cwent e' amorreo yi quimnake' jalaj cy'en yi a' Jordán, yi Sehón ajcaw cwent Hesbón, tu Og yi ajcaw cwent Basán, yi cho'n najlche' sajle'n le luwar yi na bi'aj Astarot.
11Nin yi kubital cyakil yi xtxolbila'se'j, nintzun bixe' cyak'un yi e' kabajxom, scyuch' yi e' kawunakil tan kasaje'n scye'ju'. Je tzun cyal sketze'j: “Quibene'nk scye'j e' xonl Israel. Cy'ajwok nin iwa'. Nin alwok quen scyetz: ‘O' chixconsbe'tzu'. Nin list kutane'n tan kabnol jun trat scyuch'u',’ che'ch bantz sketz.”
12Yi kele'n tzaj tan chijoyle'nu', inak cu'n bnixe'n tzaj yi kawa'. Ma jalu' nternin wotz't, nin nternin ximt.
13Ncha'tz yi tz'u'm kale at cu'nt yi kuc'a', chin ac'aj nin yi kasaje'n. Ma jalu' nternin bi'ẍt. Ncha'tz yi e'chk be'ch ketz tu kaxajab. Nim cunin be' mbaj kaxo'mbel tan kule'n scyuch'u', che'ch tzun yi cobox yaja'tz bantz.
14E' oc tzun yi e' yaja'tz tan suke'n mu'ẍ waj scyetz chibajxom yi e' xonl Israel, nin bajtz cyak'un. Poro quinin e' jak tetz Kataj yi ko ba'n yil baj yi waja'tz cya'n nka qui'.
15Nintzun cujij Josué tan bnixe'n jun chitrat scyuch' yi e'a'tz, tan qui cyoque'n tan chibiyle'n yi e' wunaka'tz. Nin cyakil yi e' wi'tz cyajcawil yi xonl Israel, e' suk ite'n nin yola'tz scyetz.
16Poro yi tele'n ox k'ej, kalena's tzun quibital yi e' xonl Israel. Yi e' wunaka'tz yi e' ulak scye'j, e' te'n chiwisin, na cho'n najlche' chinaka'jil.
17Chibene'n tzun yi xonl Israel tan chijoyle'n yi e' wunaka'tz. Jalen le toxi'n k'ej cyopone'n kale najlche't. Na e' aj Gabaón, aj Cafira, aj Beerot nin aj Quiriat-jearim.
18Yi chijale'n yi e' wunaka'tz cya'n, quinin e' oc tan chibiyle'n, na nsken bixe' jun chitrat scyuch' yi qui'c rmeril tan cyoque'n tan chibiyle'n. Na yi jun trata'tz cho'n bnixe'n swutz Kataj yi kaRyosil. Tan yi xtxolbile'j nintzun xe'tij yol ẍchixo'l yi e' xonl Israel, yi ploj nchiban yi chibajxom.

19Poro nintzun cyal yi e' bajxoma'tz scyetz yi e' mas xonl Israel: —Bintzi lo' yi na cyalu', poro ja bnix katrat scyuch'. Ej, nin swutz cunin Kataj yi kaRyosil yi nkasuk kayol scyetz. Ej nin yi kayol yi nkasuk scyetz i'tz, yi quil che' kabiy. Nin qui'c cuj tan kabnol mal scyetz.
20Quil che' kabiy tan qui kajuchul kil swutz Kataj yi kaRyosil. Na ja wi't kasuk kayol. Nin kol kapaj yi mbixe' kak'un, tz'ul kacaws tan Kataj, che'ch tzun bantz.
21Ncha'tz e' cawun nin: “Qui'c cuj tan koque'n tan chibiyle'n yi e' wunaka'tz. Na ja chibixe' ka'n tetz kaswilum, nin tetz katz'ya'om.” Tan yi xtxolbila'se'j yi qui't e' oc tan chibiyle'n, e' el cu'n yi e' bajxoma'tz te chiyol yi chisuk scyetz.
22Che' ẍchakol tzun Josué yi e' aj Gabaóna'tz. Nintzun jaktz scyetz: —¿Nxac ncxo'cwok tan kasuble'n? ¿Nxac mmitalwok sketz yi cho'n ncsajwok joylaj? Na axwok te'n kawisin.
23Ma jalu', tan yi iya'pl yi mmibanwok ske'j skak'e' icaws. Axwok esclaw sbne' opon tunintz. Axwok aj swilum, nin aj tz'ya'om sbne' le ca'l Ryos.
24Itzun cyaltz tetz Josué: —Ja kaban yi xtxolbila'tz, na ja kaxob scyeru', ko tzun kaquim cyanu', na bita'nt ka'n yi tak'nak yi chiRyosilu' cyakil yi e'chk ama'le'j scyeru'. Na ya'stzun talnak i' tetz Moisés yi ẍchakum Kataj. Ej, nin ncha'tz tal i' tetz Moisés, yi tajwe'n tan kaquime'n cyakil yi o' yi najlcho' swutz yi e'chk ama'le'j.
25Cha'stzun te ncu' katxumul yi jun kajtza'kla'tz. Ma jalu' bin, ja bin ko'c chicwentu'. Chibne'u' ske'j quib yi mbixe' cyanu', che'ch bantz tetz Josué.
26Quinintzun tak' Josué ama'l scyetz yi e' mas xonl Israel tan cyoque'n tan chibiyle'n yi e' wunaka'tz.
27Poro yi cyak'un yi e' wunaka'tz ban i'tz, tan swili'n nin tan bale'n quic'a' yi e' xonl Israel. Ncha'tz e' oc tan tak'le'n cyakil yi si', tu a' yi na xcon tan banle'n chimunl swutz yi patbil chitx'ixwatz, le ama'l kale talwit Ryos yi tajwe'n tan chibnol chimunl swutz. Jetza'tz tzun cyocle'n te yi jun ak'una'tz, nin ite'n nin cyak'una'tz jalu'.