Lucas - Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

Illustration of Lucas in Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament

About Yi Balaj Stziblal Yi Cyajnak Cyen Stz'ibal Lucas

There is no description for Yi Balaj Stziblal Yi Cyajnak Cyen Stz'ibal Lucas yet.

This Bible translation has no mobile app yet.

Would you like to help?


Chapters in Lucas

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24