Text copied!
CopyCompare
Yi Antiw Bible / Yi Ac'aj Testament - Josué

Josué 2

Help us?
Click on verse(s) to share them!
1Itzun bantz, te yi ate' yi e' xonl Israel le ama'l Sitim, nintzun e' ben ẍchakol Josué cob xk'ukwil. Te yi ntaxk chiben, nintzun tal scyetz: “Quibene'nk tan tilwe'n ẍe'n tane'n yi tnum Jericó, tuml yi e'chk ama'l yi at cwent,” stzun i' bantz. Yi chibene'n tan tilwe'n e'chk ama'la'tz cho'n tzun cyopone'ntz xe ca'l jun xna'n yi wi'tz bnol tetz yi na bi'aj Rahab, yi najlij Jericó. Ya'stzun e' cyaj cyent te yi jun ak'bala'tz.
2Poro at tzun jun opon tan talche'n stziblal tetz yi rey yi at Jericó. Nin je yol i'e'j: —Te yi akale'ne'j at e' xonl Israel yi ja chu'l tan xk'uke'n yi katnumil, che'ch bantz.
3Chibene'n tzun ẍchakol yi rey cobox aj mantarinl tan talche'n tetz Rahab: —Chajwe'e'l tzaj yi e' xonl Israel yi ncho'c xe aca'l. Na ja chu'l tan xk'uke'n yi ka'ama'l, che'ch yi e' aj mantarinla'tz.
4Poro yi xna'n nsken che' tew yi cob yaja'tz. Saje'n tzun tlol yi xna'n scyetz yi e' aj mantarinla'tz: —Bintzinin, ja chu'lak cob yaj swuch', poro quinin mme'l intxum tetz yi na' nchisaje't.
5Akale'nt cuntu' nche'l, te yi ntaxk jopxij yi e'chk sawan. Ncha'tz qui na wil alo' ncha'jnint. Poro yi nink chiben chanu' tan chitz'amle'n, ẍchitx'amxok cyanu', stzun Rahab ban scyetz.
6Poro nsken che' tew i' yi cob yaja'tz wi ca'l. Na cho'n cyoque'ntz ta'n jak' e'chk tkan lino yi at wi ca'l tan skejse'n.
7Chibene'n tzun yi e' ẍchakum rey tan chitz'amle'n klo'. Cho'n chibene'n tul yi be' yi na opon tzi Jordán kale na chicy'e't wunak. Watok cunin tzun che'l tzaj yi e' sanlara'tz yi jopxe'nt yi e'chk puertil yi tnum.
8Itzun bantz, te yi ntaxk chiwit yi e' xk'ukwil, nintzun je' Rahab wi ca'l tan yol scyetz. Itzun taltz:
9—Na wocsaj yi ak'ijt yi e'chk ama'le'j scyeru' tan yi cyeru' chiRyosilu'. Cha'stzun te wi'nin na kaxob scyeru'. Na cyakil yi o' yi najlcho' tzone'j, jalt nin tan kaquime'n tan xo'w.
10Ncha'tz kubitnak yi ẍe'n cunin skeje'n yi Cyak Mar ẍchiwutzu' tan Ryos yi cyele'n tzaju' Egipto. Nin kubitnak yi mbi cu'n bajij scye'j Sehón tu Og yi cob chireyil yi e' amorreo yi najlche' jalajcy'en yi a' Jordán. Ja kubit yi ja che'l cu'n cya'nu' swutz.
11”Yi kubital yi xtxolbila'tz, nintzun o' bisuntz ta'n. Cya'l jun yi nink nimsaj c'u'l tan xcyewe'n cu'n ẍchiwutzu' tan oyintzi', na ja el katxum tetz yi cyAjcawilu', yi chiRyosilu', i' taw yi tcya'j tu yi wuxtx'otx'.
12”Ma jalu' bin, chibne'u' jun pawor swetz, chi mimban wetz scye'ju'. Cyale'u' swetz swutz cu'n chiRyosilu' yi quil chinquim cyanu' cyuml yi e' intaj scyuch' yi e' wutzicy yil chu'lu' tan oyintzi' tzone'j. Ej nin cyak' cyenu' jun techl swetz, bantz k'ukewe'n inc'u'l scye'ju'.
13Ncha'tz nink chiclax intaj tu intxu', scyuch' yi e' inxibin tu yi e' mas wutzicy, scyuch' cyakil yi e' inxonl. Ko' chicole'u' bin tk'ab quimichil, stzun Rahab bantz scyetz.
14—Quil bisunu'. Yil tak' Kataj yi ama'le'j sketz, skak'e' kib tan chicolche'nu', penin sk'il che' kacole'u'. Poro qui na kaj yil cyalu' katziblal tetz jun, che'ch yi cob xk'ukwila'tz bantz.
15Yi ca'l Rahab cho'n at wi tapij yi at solte'j yi tnum Jericó. Cho'n tzun chicwe'n tzaj yi e' xk'ukwila'tz tan Rahab te akwil.
16Poro yi ntaxk chicu' tzaj, nintzun taltz scyetz: —Cho'n chibenku' wi'wtz, bantz quil chijalu' cyak'un yi e' yi na chitzan tan chijoyle'nu'. Cyewe' quibu' wi'wtz tetz ox k'ej, jalen cu'n yil chipakxij yi e' yi nche'l tan chijoyle'nu', kalena's tzun chicy'ajtu' chibe'u', stzun Rahab ban scyetz.
17Cyaje'n tzun cyaloltz tetz Rahab: —Ntyoẍtu'. Nkaje'n ketz, poro kelepon cu'n te kayol yi ja wi't cyaj kasukil teru'.
18I bin jalu', tbit tzaju' kayole'j: Yil ku'l tzaj tan oyintzi' tzone'j, ba'n c'alquenu' yi jun akwile'j, yi cyak yubil, te yi wentanu'il yi ca'lu' kale kelpone't. Nin ba'n chimol quibu' xe ca'lu', scyuch' yi e' taj xtxu'u', tu yi e' stzicyu' nin yi e' xonl yi taju'.

19Alchok scyetz yil tz'el solte'j yi ca'lu', squimok, nin qui'c ketz kapaj te'j kol quim, ma na i' ajpaj te'j. Poro ko at jun sketz ketz yil tz'oc tan chibiyle'n yi e' yi ate' xe ca'lu', o' tzun ajpajtz sbne'.
20Poro ncha'tz kol talu' katziblal, qui't kaban tane'n yi nkasuk teru', che'ch yi e' xk'ukwila'tz bantz tetz Rahab.
21—Ba'n, chij Rahab. Nintzun e' jatx quibtz. Yi chicwe'n tzaj, nintzun oc c'alol Rahab yi jun akwila'tz te yi wentanu'il yi ca'l i'.
22Inti yi e' xk'ukwila'tz cho'n chibene'ntz wi'wtz, nin cho'n cya'te'n tetz ox k'ej tan ew ib xo'l tze'. Ma yi e' sanlar yi na chitzan tan chijoyle'n nin e' pakxij junt tir tnum na cya'l e' jale't.
23Ma yi ticy'e'n yi ox k'eja'tz, nintzun e' cu' tzaj wi'wtz, nin e' cy'ajt chibe' tan quicy'e'n wi a'. Kalena's tzun cyopone'ntz te Josué. Yi cyopone'n, nin baj chitxolil tetz Josué cyakil yi e'chk takle'n yi mbajij scye'j.
24Itzun cyaltz: —Ja wi't tak' Kataj cyakil yi e'chk ama'l sketz, na ja kil yi wi'nin na chixob yi e' wunak sketz.